Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3360. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci, stran 10195.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 62/07) je Občinski svet Občine Odranci na 6. redni seji dne 23. 9. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne pomoči ob rojstvu otroka za novorojence v Občini Odranci, upravičence, višino in postopek za pridobitev pomoči ter način dodelitve pomoči.
2. člen
Z enkratno denarno pomočjo se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Enkratna denarna pomoč se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna.
II. UPRAVIČENEC IN POGOJI
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči po tem pravilniku je novorojenec, ki ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) stalno prebivališče v Občini Odranci.
4. člen
Vlogo za dodelitev pomoči lahko vloži, kot zakoniti zastopnik, le eden od staršev novorojenca na podlagi medsebojnega dogovora obeh staršev novorojenca.
Če starša novorojenca nimata skupnega bivališča, vloži vlogo tisti od staršev, pri katerem živi novorojenec in ima skupaj z novorojencem stalno bivališče v Občini Odranci.
Ne glede na odločbo prvega odstavka tega člena je v primeru, da ima novorojenec določenega skrbnika, vlagatelj skrbnik otroka, ki je bil določen z odločbo Centra za socialno delo oziroma aktom pristojnega organa.
III. PREJEMNIK
5. člen
Enkratna denarna pomoč se izplača novorojencu na novorojenčkovo (Hrčkovo) knjižico, odprto pri Poštni banki Slovenije.
IV. VIŠINA
6. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša 100,00 EUR za vsakega živorojenega otroka. O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloči občinski svet s sklepom.
V. POSTOPEK
7. člen
Pravico do pomoči uveljavlja zakoniti zastopnik upravičenca s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in jo vlagatelj dvigne v sprejemni pisarni občine oziroma je na razpolago na spletni strani Občine Odranci. Vlagatelj izpolnjen obrazec s prilogami pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Odranci, najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige novorojenca,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta upravičenca in vlagatelja,
– obrazec »Podatki za odprtje Hrčkove knjižice«,
– odločbo o skrbništvu ali posvojitvi otroka (v primeru skrbništva).
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne pomoči vodi in o njej odloča občinska uprava, ki je pristojna za to področje, in sicer po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
Občinska uprava iz prejšnjega odstavka tega člena izda odločbo, zoper katero je možna pritožba v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Za denarno nakazilo v višini 100,00 EUR z nakazilom na novorojenčkovo (Hrčkovo) knjižico vlagatelj izpolni obrazec s podatki za odprtje Hrčkove knjižice, ki ga odda skupaj z vlogo na občini. Poštna banka Slovenije bo odprla knjižico na otrokovo ime, kamor bodo nakazana sredstva občine in dodatna sredstva, ki jih bo nakazala Poštna banka Slovenije.
10. člen
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto enkratno denarno pomoč skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 035-06/2011
Odranci, dne 23. septembra 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.