Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3378. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, stran 10219.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) in 16. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES) določa način dela in sodelovanja pristojnih državnih organov v postopkih mednarodne izmenjave informacij o omejevalnih ukrepih pristojnih inšpektoratov ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Ta uredba delno prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L št. 11 z dne 15. 1. 2002, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/95/ES).
2. člen
(izključitev uporabe)
(1) Ta uredba se ne uporablja za mednarodno izmenjavo informacij o živilih, krmi, živih rastlinah in živalih, proizvodih človeškega izvora ter rastlinskih in živalskih proizvodih, ki so neposredno povezani z njihovo prihodnjo reprodukcijo.
(2) Ta uredba se ne uporablja za proizvode, za katere mednarodno izmenjavo informacij urejajo drugi predpisi.
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo, če predpisi, ki določajo tehnične zahteve za posamezne proizvode, posamezna vprašanja urejajo drugače.
3. člen
(omejitev glede uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja samo, če se izvedena ali nameravana omejitev trgovanja ne nanaša na posamezen proizvod, temveč na njegovo serijo ali podserijo, in če predvideni učinki ugotovljene nevarnosti segajo ali bi lahko segli čez meje ozemlja Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta uredba uporabi, če kontaktna točka na predlog pristojnega inšpektorata in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ugotovi, da je omejitev trgovanja zanimiva za druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), še posebej, če je bila sprejeta kot odgovor na novo nevarnost, ki še ni bila zajeta v drugih obvestilih.
4. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. »omejitev trgovanja« je vsak omejevalni ukrep ali prostovoljno dejanje, ki pomeni prepoved ali omejitev dajanja na trg, prepoved ali omejitev dostopnosti na trgu ter izvedbo njegovega umika ali odpoklica skladno s predpisi;
2. »zaščitna klavzula« je sistem izmenjave informacij v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) o:
– izvedenih omejevalnih ukrepih pristojnih inšpektoratov, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko ogrozili varnost ali zdravje oseb, varstvo okolja ali druge vidike zaščite javnega interesa, zaščitenega s predpisi, ali
– ugotovljenih pomanjkljivostih harmoniziranih standardov, katerih pravilna uporaba ne zagotavlja, da proizvodi, na katere se nanašajo, izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve;
3. »RAPEX« je sistem hitre izmenjave informacij v EU iz 12. člena Direktive 2001/95/ES in 22. člena Uredbe 765/2008/ES o izvedenih ali nameravanih omejevalnih ukrepih pristojnih inšpektoratov ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko pomenili resno tveganje za potrošnike ali druge uporabnike, okolje in varnost v skladu s predpisi ter druge vidike zaščite javnega interesa;
4. »harmonizirani standard« je standard, ki ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo iz priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeni z Direktivo 2006/96/ES Sveta z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/34/ES) na podlagi predloga, ki ga pripravi Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v skladu s 6. členom Direktive 98/34/ES;
5. »kontaktna točka« je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
5. člen
(načelo javnosti)
(1) Podatki, ki jih ima kontaktna točka in so povezani z nevarnostmi, ki jih proizvodi predstavljajo za zdravje in varnost potrošnikov ali drugih uporabnikov, okolje in varnost ter druge vidike zaščite javnega interesa, so informacije javnega značaja. Kontaktna točka mora te podatke skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, na zahtevo dati prosilcu, pri čemer mora v dani informaciji natančno opisati konkreten proizvod, vrste tveganja, povezane z njegovo uporabo, in sprejete ukrepe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontaktna točka ne sme dati podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost.
6. člen
(upoštevanje smernic Komisije)
Pristojni državni organi morajo pri svojem delu in sodelovanju v smislu prvega odstavka 1. člena te uredbe poleg določb te uredbe upoštevati tudi smernice za upravljanje RAPEX iz 12. člena in za postopke obveščanja iz 11. člena Direktive 2001/95/ES (v nadaljnjem besedilu: smernice RAPEX), ki jih pripravi Komisija in obravnavajo postopke mednarodne izmenjave informacij v zvezi s proizvodi na trgu.
II. IZVAJANJE ZAŠČITNE KLAVZULE
1. Pošiljanje informacij Komisiji
7. člen
(vsebina obvestila)
(1) Pristojni inšpektorat, ki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo zaščitne klavzule v zvezi z nevarnim proizvodom v smislu 2. točke 4. člena te uredbe, o svojih ugotovitvah in sprejetih omejevalnih ukrepih takoj obvesti kontaktno točko.
(2) Obvestilo mora vsebovati zlasti:
– podatke, ki omogočajo ugotovitev izvora in dobavne verige proizvoda ter njegove serije, vključno z navedbo vrste proizvoda, imena proizvoda, blagovne znamke, tipa proizvoda, uvrstitve v carinsko tarifo, črtne kode, cene, opisa proizvoda in njegove embalaže, ter če je mogoče, priloženo digitalno barvno fotografijo proizvoda, embalaže in oznak proizvoda;
– navedbo natančnih podatkov o proizvajalcu, njegovem zastopniku in izvozniku, ter če je potrebno, osebi, ki je odgovorna za dajanje proizvoda na trg;
– opis pravne narave omejevalnega ukrepa in navedbo osebe, na katero je bil naslovljen; priložena mora biti kopija odločbe z navedbo, ali je odločba dokončna ali pravnomočna;
– podatke o inšpektoratu, ki je sprejel omejevalni ukrep, in njegovi osebi za stike;
– napotilo na bistvene zahteve iz predpisa, za katere je bilo ugotovljeno, da jih proizvod ali njegova serija ne izpolnjuje;
– napotilo na harmonizirane standarde, za katere je proizvajalec izjavil, da jih je uporabil, in za katere inšpektorat razpolaga s podatki, da so bili uporabljeni napačno ali da so pomanjkljivi;
– kratek opis tehničnih razlogov ali podlag za izrečen omejevalni ukrep;
– oceno tveganja;
– vzrok, ali je do neizpolnjevanja prišlo zaradi proizvoda, ki ne izpolnjuje pogojev, ki so povezani z ogrožanjem zdravja in varnosti ali drugih vidikov zaščite javnega interesa, ali zaradi pomanjkljivosti harmoniziranega standarda.
8. člen
(kemične snovi in pripravki)
Kadar omejevalni ukrep omejuje trgovanje ali uporabo kemične snovi ali pripravka, mora obvestilo, če so podatki dosegljivi, vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje in varnost ljudi skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno tveganja kemičnih snovi.
9. člen
(naloge kontaktne točke)
(1) Kontaktna točka po prejemu obvestila preveri, ali obvestilo vsebuje vse podatke v skladu s 7. in prejšnjim členom, in če je potrebno, zahteva njegovo dopolnitev v roku, ki ne sme biti daljši od osmih delovnih dni.
(2) Po izvedbi dejanj iz prejšnjega odstavka kontaktna točka pošlje obvestilo ministrstvu. Ministrstvo v treh delovnih dneh po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo zaščitne klavzule. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo zaščitne klavzule.
(3) Kontaktna točka potrjeno obvestilo takoj pošlje:
– Komisiji,
– drugim inšpektoratom, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za predmetni proizvod, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
10. člen
(obveščanje Komisije)
Za obveščanje Komisije o spremembi ali odpravi sprejetih ukrepov in za pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 7. do 9. člena te uredbe.
2. Prejem informacij od Komisije ali druge države članice
11. člen
(naloge kontaktne točke)
Ko kontaktna točka prejme informacijo od Komisije ali druge države članice o omejevalnih ukrepih držav članic v okviru izvajanja zaščitne klavzule v zvezi z nevarnimi proizvodi, jo takoj pošlje:
– ministrstvu,
– inšpektoratom, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za predmetni proizvod, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
12. člen
(naloge pristojnih organov)
(1) Organi iz prejšnjega člena morajo v skladu s svojimi pristojnostmi proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:
– ugotovili, ali je predmetni proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– pridobili dodatne informacije in
– če je to potrebno, opravili dodatno oceno tveganja.
(2) Pristojni inšpektorat na podlagi vseh zbranih informacij oceni, ali je treba v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z nevarnimi proizvodi. O svoji oceni in morebitnih sprejetih ukrepih obvesti kontaktno točko.
(3) Kontaktna točka obvestilo pošlje Komisiji in drugim državam članicam.
(4) Obvestilo se pošlje na obrazcu, ki ga pripravi kontaktna točka skladno z dogovorom med državami članicami v okviru administrativnega sodelovanja.
III. IZVAJANJE RAPEX
1. Pošiljanje informacij Komisiji
13. člen
(vsebina obvestila)
(1) Pristojni inšpektorat, ki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za hitro izmenjavo informacij prek sistema RAPEX, o svojih ugotovitvah in sprejetih omejevalnih ukrepih ali prostovoljnih dejanjih takoj obvesti kontaktno točko.
(2) Obvestilo mora vsebovati zlasti:
– podatke, ki omogočajo ugotovitev izvora in dobavne verige proizvoda ter njegove serije, vključno z navedbo vrste proizvoda, imena proizvoda, blagovne znamke, tipa proizvoda, uvrstitve v carinsko tarifo, črtne kode, cene, opisa proizvoda in njegove embalaže, ter če je mogoče, priloženo digitalno barvno fotografijo proizvoda, embalaže in oznak proizvoda;
– informacije o dobavnih verigah, uvoznikih in distributerjih;
– informacije o poreklu proizvoda, tj. državo porekla;
– navedbo natančnih podatkov o proizvajalcu, njegovem zastopniku in izvozniku, ter če je potrebno, osebi, ki je odgovorna za dajanje proizvoda na trg, ter državah, kamor je bil proizvod namenjen;
– opis nevarnosti, povezane s proizvodom, vključno s povzetkom izsledkov vseh opravljenih preizkusov in analiz ter na njih temelječih ugotovitev, ki so pomembne za oceno stopnje nevarnosti proizvoda ter popolno oceno tveganja z ugotovitvami in informacijami o znanih nesrečah ali nezgodah;
– oceno tveganja;
– vrsto in trajanje sprejetih ali načrtovanih omejevalnih ukrepov in prostovoljnih dejanj;
– napotilo na harmonizirane standarde, za katere je proizvajalec izjavil, da jih je uporabil, in za katere inšpektorat razpolaga s podatki, da so bili uporabljeni napačno ali da so pomanjkljivi;
– kratek opis tehničnih razlogov ali podlag za izrečen omejevalni ukrep ali prostovoljno dejanje.
(3) Obvestilo se pošlje na obrazcu, ki ga pripravi kontaktna točka skladno s smernicami RAPEX, ki jih je pripravila Komisija.
14. člen
(kemične snovi in pripravki)
Kadar gre za omejevanje trgovanja ali omejevanje uporabe kemične snovi ali pripravka, mora obvestilo, če so podatki dosegljivi, vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje in varnost ljudi skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno tveganja kemičnih snovi.
15. člen
(naloge kontaktne točke)
(1) Kontaktna točka po prejemu obvestila preveri, ali obvestilo vsebuje vse podatke v skladu s 13. in prejšnjim členom, in če je potrebno, zahteva njegovo dopolnitev v roku, ki ne sme biti daljši od treh delovnih dni.
(2) Po izvedbi dejanj iz prejšnjega odstavka kontaktna točka pošlje obvestilo ministrstvu. Ministrstvo takoj, najpozneje pa naslednji delovni dan po prejemu obvestila, potrdi ali zavrne izvedbo obveščanja prek sistema RAPEX. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo obveščanja prek sistema RAPEX.
(3) Kontaktna točka potrjeno obvestilo takoj pošlje:
– Komisiji,
– drugim inšpektoratom, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za predmetni proizvod, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
16. člen
(obveščanje Komisije)
(1) Kadar kontaktna točka obvesti Komisijo o resnem tveganju, preden pristojni inšpektorat sprejme odločitev o izvedbi ukrepov, mora Komisijo v 45 dneh obvestiti, ali potrjuje ali spreminja to informacijo.
(2) Za obveščanje Komisije o spremembi ali odpravi sprejetih ali nameravanih ukrepov in prostovoljnih dejanj ter za pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 13. do 15. člena te uredbe in smernice RAPEX.
2. Prejem informacij od Komisije
17. člen
(naloge kontaktne točke)
Ko kontaktna točka prejme informacijo od Komisije v zvezi s proizvodi, ki bi lahko pomenili resno nevarnost, jo takoj pošlje:
– ministrstvu,
– inšpektoratom, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za predmetni proizvod, in
– Carinski upravi Republike Slovenije.
18. člen
(naloge pristojnih organov)
(1) Organi iz prejšnjega člena morajo v skladu s svojimi pristojnostmi proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:
– ugotovili, ali je predmetni proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– pridobili dodatne informacije in
– če je to potrebno, opravili dodatno oceno tveganja.
(2) Pristojni inšpektorat na podlagi vseh zbranih informacij oceni, ali je treba v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z nevarnimi proizvodi iz prejšnjega člena. O svoji oceni in morebitnih sprejetih ukrepih obvesti kontaktno točko.
(3) Obvestilo mora vsebovati predvsem:
– navedbo, ali je bil proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– navedbo morebitnih sprejetih ukrepov in razloge zanje,
– vsako pomembno dodatno informacijo o obravnavani nevarnosti, vključno z izsledki vseh opravljenih preizkusov ali analiz.
(4) Če pristojni inšpektorat ni sprejel nikakršnih ukrepov, je treba v obvestilu iz prejšnjega odstavka navesti razloge za tako odločitev, ki morajo vključevati tudi morebitno drugačno oceno nevarnosti ali druge posebne okoliščine, ki so privedle do sprejete odločitve.
(5) Kontaktna točka obvestilo pošlje Komisiji, če pristojni inšpektorat ugotovi, da je bil proizvod na trgu na območju Republike Slovenije.
(6) Obvestilo se pošlje na obrazcu, ki ga pripravi kontaktna točka v skladu s smernicami RAPEX.
IV. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št. 119/03).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-21/2011
Ljubljana, dne 6. oktobra 2011
EVA 2011-2111-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti