Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010, stran 10216.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je svet Občine Vipava na 8. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2010.
Proračun Občine Vipava za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v €
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina          Realizacija 2010
    kontov/Konto/Podkonto
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     5.361.481,02
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.911.826,83
70   DAVČNI PRIHODKI              3.757.627,15
    700 Davki na dohodek in dobiček      3.274.057,00
    703 Davki na premoženje           336.116,14
    704 Domači davki na blago in
    storitve                  147.454,01
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.154.199,68
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                851.364,87
    711 Takse in pristojbine           2.461,01
    712 Denarne kazni               2.185,90
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                   5.234,79
    714 Drugi nedavčni prihodki         292.953,11
72   KAPITALSKI PRIHODKI             39.802,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    442,00
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     39.360,00
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE               6.897,50
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov                     6.897,50
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             402.954,69
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          402.954,69
    741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
    iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       4.710.114,13
40   TEKOČI ODHODKI              1.329.919,27
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim                 226.645,33
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost               45.751,03
    402 Izdatki za blago in storitve      982.915,65
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                 74.607,26
41   TEKOČI TRANSFERI             1.675.461,67
    410 Subvencije                65.427,88
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               926.208,92
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam         170.166,12
    413 Drugi tekoči domači transferi      513.658,75
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           1.569.173,54
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                 1.569.173,54
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           135.559,65
    431 Investicijski transferi prav. in
    fizič. osebam, ki niso pror. por.      123.346,85
    432 Investicijski transferi         12.212,80
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         651.366,89
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       1.785,89
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         1.785,89
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije     1.785,89
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV               531,96
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV               531,96
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije              531,96
    443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)                      1.253,93
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)           652.620,82
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
    IX.)                    –651.366,89
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. 2010
    9009 Splošni sklad za drugo        1.289.507,02
-------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0014/2011
Vipava, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost