Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3262. Odlok o vaških odborih, stran 9930.

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji dne 15. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o vaških odborih
1. člen
S tem odlokom se za posamezna območja Občine Sodražica ustanovijo vaški odbori in krajevni odbor kot posvetovalna telesa občinskega sveta (v nadaljevanju: vaški odbori), določijo njihova območja, naloge, način imenovanja, sestava, število članov, način delovanja ter zagotavljanje strokovne pomoči za potrebe vaških odborov.
2. člen
Ustanovijo se naslednji vaški odbori, ki zagotavljajo zastopanost naselij:
– Vaški odbor Globel za območje naselja Globel,
– Vaški odbor Podklanec za območje naselij Podklanec, Novi Pot, Kotel in Brlog-del,
– Vaški odbor Gora za območje naselij Betonovo, Kračali, Kržeti, Janeži in Petrinci,
– Vaški odbor Žimarice za območje naselja Žimarice,
– Vaški odbor Zamostec za območje naselij Zamostec, Sinovica in Preska,
– Vaški odbor Vinice za območje naselja Vinice,
– Vaški odbor Lipovšica za območje naselij Male Vinice, Ravni Dol, Travna Gora, Lipovšica in Nova Štifta,
– Vaški odbor Zapotok za območje naselja Zapotok.
Za naselji Sodražica in Jelovec se ustanovi Krajevni odbor Sodražica, ki ima enak status in pristojnosti kot vaški odbori.
3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev na območju krajevne pristojnosti:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov;
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planov;
– dajejo pobude za prometno ureditev;
– dajejo pobude za ureditev javnih površin in olepšanje kraja;
– nudijo pomoč pri koordinaciji del v zvezi z zimsko službo in rednim vzdrževanjem krajevnih cest;
– sodelujejo pri pridobivanju potrebnih soglasij krajanov za izgradnjo javne infrastrukture;
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
– seznanjajo občinski svet s potrebami prebivalcev;
– opravljajo druga dela in naloge katere določi občinski svet;
– opravljajo druga dela in naloge, katere določi župan.
4. člen
Člane vaških odborov imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Sodražica (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
Vsak vaški odbor sestavljajo najmanj trije člani in največ toliko članov, kolikor naselij obsega posamezni vaški odbor. Krajevni odbor sestavlja sedem članov. Komisija zagotovi, da predlog kandidatov upošteva enakomerno vključenost kandidatov iz vseh naselij ali njihovih delov, ki sestavljajo območje posameznega vaškega odbora.
Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana vaškega odbora je častna.
5. člen
V vaški odbor se imenujejo občani s stalnim prebivališčem na območju, za katerega je vaški odbor ustanovljen. Komisija naslovi na občane, društva, politične stranke in druge organizacije javni poziv, da posredujejo predloge kandidatov za člane posameznih vaških odborov najkasneje v 90 dneh po konstituiranju komisije.
Predlogi morajo biti pisni, poslani po pošti ali po elektronski pošti oziroma dani ustno na zapisnik na vložišču občine v roku 30 dni in morajo vsebovati pisno soglasje posameznega predlaganega kandidata.
S posameznim predlogom se lahko predlaga največ toliko kandidatov kolikor je mest za člane vaškega odbora.
Predlogi, ki niso v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, se ne upoštevajo.
Če v roku ne prispe zadostno število predlogov za zasedbo vseh mest članov posameznega vaškega odbora, predlaga preostale kandidate komisija, ki predhodno pridobi njihovo soglasje.
6. člen
Na podlagi prispelih predlogov in svojega predloga pripravi komisija občinskemu svetu predlog za imenovanje.
Če število predlogov kandidatov za posamezni vaški odbor presega število mest, glasuje občinski svet o vsakem kandidatu posebej, tako, da se do zapolnitve vseh mest vaškega odbora glasuje o kandidatih po vrstnem redu od tistega, ki je bil največkrat predlagan do tistega, ki je bil najmanjkrat. Med kandidati z istim številom predlogov pa po abecednem redu.
Občinski svet imenuje člane posameznega vaškega odbora s sklepom.
7. člen
Mandat članov vaških odborov preneha z iztekom mandata članov občinskega sveta, v katerem so bili imenovani.
Občinski svet na predlog komisije razreši vaški odbor, če se:
– po najmanj 3-kratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima skladno s tem odlokom.
8. člen
Člani vaškega odbora na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika vaškega odbora.
Člani vaškega odbora na prvi seji tudi določijo, kdo izmed članov je odgovoren za posamezno naselje ali njegov del.
9. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan. Vse ostale seje sklicuje predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika vaškega odbora. To velja tudi za vodenje sej.
Sejo lahko skliče tudi župan, in sicer na lastno pobudo ali na zahtevo občinskega sveta.
Vabilo za sklic vaškega odbora se mora poleg članom vaškega odbora poslati tudi vsem članom občinskega sveta, ki so občani območja delovanja vaškega odbora ter županu in občinski upravi.
10. člen
Predsednik skliče vaški odbor najmanj enkrat letno oziroma večkrat, če je to potrebno. Če je posamezni vaški odbor naprošen s strani občinskega sveta ali župana, da se opredeli do posameznega vprašanja, mora podati svoje mnenje v 30 dneh oziroma v roku, ki ga določi zaprositelj, drugače se šteje, da ne nasprotuje predlagani rešitvi.
11. člen
Sejo vaškega odbora se skliče najmanj pet dni pred dnevom, za katerega je sklicana seja. Z vabilom za sklic se članom pošlje tudi predlog dnevnega reda in morebitno gradivo za predlagane točke dnevnega reda.
12. člen
Vaški odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov vaškega odbora. Odločitev vaškega odbora je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica navzočih članov vaškega odbora.
Za vsako sejo vaški odbor izdela zapisnik s podatki o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti, ki ga podpišejo vsi prisotni člani odbora. Zapisnik se posreduje občinski upravi najkasneje 15 dni po seji odbora.
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na delovanje vaških odborov in niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.
13. člen
Predsedniki vaških odborov sestavljajo Svet vaških odborov (nadalje: svet), ki ga vodi župan oziroma od župana pooblaščena oseba. Svet daje mnenja, predloge in pobude ter postavlja vprašanja s področja delovanja vaških odborov organom občine, ki urejajo zadeve s tega področja.
14. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi vaških odborov se posredujejo odborom in komisijam pri občinskem svetu in občinskemu svetu in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan in občinska uprava in jih ne zavezujejo. Občinski svet pa je dolžan preučiti predloge, pobude in mnenja vaških odborov.
Za posamezne programe tekočega in investicijskega delovanja občine s področja prometne, okoljske, vodovodne, športne, kulturne, turistične in druge infrastrukture lahko občinski svet z odlokom o proračunu na predlog župana določi, da je za njihovo pripravo oziroma izvajanje potrebno mnenje posameznega vaškega odbora ali mnenje sveta, če ima odločitev vpliv za celotno občino ali njen večji del.
15. člen
Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za potrebe vaških odborov zagotavlja občinska uprava.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo delovati vaški odbori, ustanovljeni po Odloku o vaških odborih (Uradni list RS, št. 78/99).
17. člen
Rok 90 dni, ki je določen v prvem odstavku 5. člena tega odloka, začne teči za mandatno obdobje 2010–2014 z dnem veljavnosti odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2011
Sodražica, dne 15. septembra 2011
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti