Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

3241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi, stran 9899.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi
1. člen
V Pravilniku o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) se prvi odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, objavi na svojih spletnih straneh seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami, ki jih določa ta pravilnik (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).«.
2. člen
V drugem odstavku 15. člena se za tretjo alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pri uporabi osebne varovalne opreme v gasilstvu, kjer nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
3. člen
V Prilogi I se v 1. točki besedilo »oboroženih sil« nadomesti z besedilom »v oboroženih silah«.
4. člen
V Prilogi II se v točki 1.2.1.2 beseda »Primerna« nadomesti z besedo »Ustrezna«.
V prvem odstavku točke 2.4 se beseda »dobo« nadomesti z besedo »doba«.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/11 – ZTZPUS-1).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-313/2011
Ljubljana, dne 27. septembra 2011
EVA 2011-2111-0010
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti