Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Kazalo

3196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, stran 9832.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 10. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11 z dne 25. 3. 2011) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |                   |     v eurih|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |Skupina / Podskupina kontov      |  Proračun leta|
|    |                   |      2011|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + |  8.800.213,00|
|    |74)                  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)       |  6.366.065,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  4.528.293,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  3.168.958,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje        |  1.034.185,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   325.150,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki            |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.837.772,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.646.850,00|
|    |premoženja              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    1.750,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni           |    11.440,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    38.900,00|
|    |storitev               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   138.832,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   421.670,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje zgradb in   |   205.000,00|
|    |prostorov               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   216.670,00|
|    |neopredmetenih sredstev        |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.012.478,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   149.389,00|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.863.089,00|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)  |  11.000.648,21|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |  3.019.280,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   616.286,53|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|   100.685,82|
|    |varnost                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |  2.155.252,65|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    23.500,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve              |   123.555,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  2.149.571,41|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |   256.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |   245.447,20|
|    |gospodinjstvom            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   245.097,21|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.403.027,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  4.956.883,63|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|  4.956.883,63|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   874.913,17|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in|    45.450,00|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač.   |        |
|    |uporabniki              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi      |   829.463,17|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    |  –2.200.435,21|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    15.000,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751|        |
|    |+ 752)                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + |    15.000,00|
|    |751 + 752)              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |    15.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|   129.126,00|
|    |DELEŽEV (440 + 441 + 442)       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|   129.126,00|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |   129.126,00|
|    |naložb                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        |
|    |privatizacije             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |   –114.126,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |        |
|    |V)                  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   909.327,79|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   909.327,79|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   909.327,79|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   114.550,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   114.550,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |   114.550,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. |  1.519.783,42|
|    |+ VII. – II. – V. – VIII.)      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)    |   794.777,79|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-|  2.200.435,21|
|    |III.)                 |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|  1.519.783,42|
|    |PRET. LETA              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
III. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 909.327,79 evrov. Občina se zadolži za naslednje investicije: za postavko 043069 – Izgradnja fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti, za postavko 041980 – Glasbena šola investicija, in postavko 043037 – Ureditev mestnega središča Šempeter pri Gorici – 2. faza.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-21/2011-3
Šempeter pri Gorici, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti