Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011

Kazalo

3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, stran 9316.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10, 43/11) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 1. dopisni seji dne 29. 8. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (Uradni list RS, št. 42/10).
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
(vsebina)
(1) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (v nadaljevanju OPPN OPC Žirovnica) vsebujejo:
1. Besedilo, ki obsega:
– odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN.
2. Priloge, ki obsegajo:
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN,
– povzetek za javnost,
– spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OPPN.
(2) Zaradi sprememb in dopolnitev OPPN OPC Žirovnica se grafični del osnovnega OPPN ne spreminja.
3. člen
(predmet sprememb in dopolnitev OPPN)
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN OPC Žirovnica je:
– dopolnitev v osnovnem odloku določenih dopustnih odstopanj,
– določitev dodatne možnosti gradnje malih komunalnih čistilnih naprav,
– dopolnitev v osnovnem odloku določenih vrst dopustnih gradenj,
– uskladitev v osnovnem odloku določenih ukrepov za ohranjanje kulturne dediščine z rezultati predhodno izvedenih arheoloških raziskav,
– dopolnitev odloka z zahtevami glede ozelenitve parkirnih mest.
4. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na celotno območje OPPN, meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami OPPN ne spreminja.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
5. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
V besedilu 5. člena Odloka o OPPN OPC Žirovnica se besedilo drugega odstavka nadomesti z novim besedilom, ki se pravilno glasi: »Večja transportno logistična dejavnost (nad 10 PM za priklopnike) naj se locira v osrednjem delu, na območju med povezovalno cesto in avtocesto.«
6. člen
(vrste dopustnih gradenj)
V besedilu 6. člena Odloka o OPPN OPC Žirovnica se v drugem odstavku, v deseti alineji pred besedo »naprav« doda besedilo »objektov, vodov in« tako, da se deseta alineja pravilno glasi: »gradnje in postavitve objektov, vodov in naprav, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije,«.
7. člen
(ureditev okolice objektov)
V besedilu 11. člena Odloka o OPPN OPC Žirovnica se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi: »Pri načrtovanju parkirnih površin je treba na vsaka tri parkirna mesta zagotoviti eno visokodebelno drevo, sajeno v raščen teren.«
8. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Besedilo 22. člena Odloka o OPPN OPC Žirovnica se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
(1) Na obravnavanem območju ni registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Izvedene so bile prehodne arheološke raziskave za oceno in vrednotenje arheološkega potenciala zemljišča (Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu območja obrtno poslovne cone Žirovnica, Breznica, december 2009 in Poročilo o izvedeni prehodni arheološki raziskavi, arheološko dokumentiranje strojno izkopanih testnih jarkov in intenziven terenski pregled zaprtih površin, maj 2010), s katerimi je bilo ugotovljeno, da na raziskanem območju obrtno poslovne cone Žirovnica arheološke ostaline niso prisotne. Zemljišče je mogoče sprostiti za gradnjo.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena velja skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine splošen arheološki varstveni režim, ki najditelja (lastnika zemljišča, odgovornega vodjo del) zavezuje, da ob odkritju arheološke ostaline najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
9. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
V besedilu 32. člena Odloka o OPPN OPC Žirovnica se v drugem odstavku črta celotno besedilo v prvem oklepaju, razen besede daljnovodov in za besedno zvezo »smernicah upravljavca« doda besedilo »k osnovnemu OPPN ter v smernicah k spremembam in dopolnitvam OPPN« tako, da se besedilo drugega odstavka glasi: »Do predvidenega kabliranja daljnovodov je potrebno upoštevati 15 m varovalni pas daljnovodov ter omejitve in varnostne ukrepe znotraj njih (omejitve in ukrepi so navedeni v smernicah upravljavca k osnovnemu OPPN ter v smernicah k spremembam in dopolnitvam OPPN in v strokovnih podlagah »Obrtno poslovna cona v Žirovnici, k.o. Žirovnica, Elaborat križanja z DV 110 (35) kV«, izdelal: Elektroenergetika d.o.o., št. proj. 667/08, junij 2008).«
10. člen
(dopustna odstopanja)
V besedilu 35. člena Odloka o OPPN OPC Žirovnica se:
(1) Črta besedilo tretjega odstavka ter se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Na posamezni gradbeni parceli je dopusten tudi večji faktor pozidanosti (max. 60 %), vendar pod pogojem, da pozidanost na celotnem območju urejanja ne preseže 50 %.«
(2) V petem, devetem in desetem odstavku dodatno pojasnijo pojmi »izmiki izven fasadne linije«, »koncept parcelacije« in »koncept pozidave«, tako, da se dodajo obrazložitve v oklepajih. Peti odstavek se po spremembi glasi: »V okviru dopustnih odstopanj so možni tudi arhitekturni poudarki in izmiki izven fasadne linije (na mestih kjer je določena gradbena linija) do globine 2,00 m.« Deveti odstavek se po spremembi glasi: »Dovoljeno je združevanje gradbenih parcel v primeru, da se izkaže potreba po večjih kvadraturah zemljišč, in delitev na manjše gradbene parcele, pri čemer je potrebno ohranjati predvideni koncept parcelacije (delitev cone na tri območja, razmejena s potekom povezovalne ceste znotraj območja).« Deseti odstavek se po spremembi glasi: »Dovoljena so odstopanja od predvidenih zunanjih ureditev objektov v načrtu Ureditvena situacija (list št. 3.1.), pod pogojem, da se ohranja predvideni koncept pozidave (pozidava znotraj določenih regulacijskih elementov).«
(3) V osmem odstavku črta del prvega stavka »med povezovalno cesto in avtocesto« in del drugega stavka »na tem območju«, tako, da se po spremembi osmi odstavek glasi: »Na območju je znotraj določenih regulacijskih linij, ob upoštevanju omejitev, ki so določene v tem odloku in v ostalih veljavnih predpisih, ki urejajo prostorsko načrtovanje, dovoljena tudi drugačna pozidava od predvidene v Ureditveni situaciji (list št. 3.1.). Število objektov in njihova velikost se lahko prilagajata parcelaciji, glede na ta odstopanja pa je dovoljeno tudi odstopanje pri določitvi fiksnih točk za zakoličbo objektov.«
(4) Za zadnjim štirinajstim odstavkom doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi: »Kolikor povezovalni kanal do ČN Radovljica do izgradnje prvih objektov na območju OPPN še ne bo zgrajen, je dovoljeno namestiti male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE, ki morajo biti dostopne vozilom za praznjenje. Po izgradnji povezovalnega kanala bo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja«.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(vpogled)
Spremembe in dopolnitve OPPN OPC Žirovnica so na vpogled na Občini Žirovnica in na upravni enoti Jesenice.
12. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2011
Žirovnica, dne 29. avgusta 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost