Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3056. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2)

MINISTRSTVA

3057. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3058. Poročilo o gibanju plač za junij 2011
3059. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2011

OBČINE

Divača

3060. Sklep o določitvi [izhodiščne] cene stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 2011
3061. Sklep o določitvi višine enkratnega nadomestila za obremenitev nepremičnin s služnostno pravico za leto 2011 v Občini Divača
3062. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

3063. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 256 Stara Šiška (del) – za del enote urejanja prostora ŠI-375
3064. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 114 Križišče Drenikova (del) in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) (del) – za del enot urejanja prostora ŠI-119 in ŠI-489
3065. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Straža

3066. Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža
3067. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža

Šmarješke Toplice

3068. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3069. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Trebnje

3070. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2011

Žirovnica

3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost