Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011

Kazalo

3063. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 256 Stara Šiška (del) – za del enote urejanja prostora ŠI-375, stran 9309.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 256 Stara Šiška (del) – za del enote urejanja prostora ŠI-375
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 256 Stara Šiška (del) – za del enote urejanja prostora ŠI-375 (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje v naravi predstavlja proizvodno območje kovinsko predelovalne industrije Terlep. Objekti so pretežno industrijske hale, prostor je degradiran. Na zahodu območja je lokalni gasilski dom, na jugu območja je stanovanjska hiša iz 19. stoletja. OPPN bo vzpodbudil preselitev proizvodnje dejavnosti izven območja Stare Šiške in omogočil izgradnjo večstanovanjskih objektov.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na območju, kjer je predvidena pretežno večstanovanjska gradnja, namenska raba prostora je SSsv – splošne večstanovanjske površine.
Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, med Gasilsko cesto, Verovškovo ulico in Ulico Milana Majcna. Po občinskem prostorskem načrtu območje OPPN obsega zahodni del enote urejanja prostora ŠI-375. Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini Spodnja Šiška (1740): 1069/4, 1069/1, 1069/3, 1069/2, 1070, 1071/1, 1071/2, 1072/1, 1072/2, 1073, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1075, 1076.
Površina območja znaša okoli 4.300 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. T2 d.o.o.
12. UPC Telemach d.o.o.
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
19. Gasilska brigada Ljubljana.
Drugi udeleženci:
20. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
21. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev izbrana variantna rešitev. Variantne rešitve se pripravi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-58/2009-6
Ljubljana, dne 19. avgusta 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.