Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2011 z dne 31. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2011 z dne 31. 8. 2011

Kazalo

3051. Pravilnik o vozniških dovoljenjih, stran 9253.

Na podlagi 24. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o vozniških dovoljenjih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik natančneje določa postopek za izdajo vozniškega dovoljenja, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode dodatnih informacij in omejitev, ki jih mora voznik upoštevati pri vožnji vozila v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403, str. 18) in Direktivo Komisije 2008/65/ES z dne 27. junija 2008 o spremembi Direktive 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih (UL L št. 168, str. 36), način vodenja evidenc izdanih vozniških dovoljenj ter izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj.
(2) Ta pravilnik predpisuje tudi obrazec vozniškega dovoljenja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403, str. 18) in Direktivo Sveta 2006/103/ES z dne 20. 11. 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, str. 344).
II. IZDAJA, PODALJŠANJE VELJAVNOSTI, NADOMESTITEV IN ZAMENJAVA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
1. Izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
2. člen
(1) Vloga za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izdajo vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega, obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, vloga za izdajo vozniškega dovoljenja zaradi spremembe osebnega imena ali prebivališča, in vloga za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, se vloži vloga na obrazcu iz priloge 2 oziroma 3, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vloga lahko vloži na elektronskem obrazcu, če pristojni organ za to izpolnjuje tehnične pogoje.
3. člen
(1) Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja se vloži neposredno pri upravni enoti.
(2) Oseba mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi ter vlogo podpisati pred uradno osebo upravne enote v prostor, ki je namenjen podpisu.
(3) Podpis osebe se prenese kot podatek na izdelano vozniško dovoljenje.
(4) Če se oseba ne more podpisati, uradna oseba na hrbtni strani vloge navede razlog, zakaj se oseba ni podpisala, in se podpiše zraven prostora, ki je namenjen podpisu osebe.
4. člen
(1) Vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
1. veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere zahteva izdajo vozniškega dovoljenja, razen v primerih, ko Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljnjem besedilu: zakon) določa drugače;
2. spričevalo o temeljnih kvalifikacijah v primerih, da je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja iz drugega, četrtega, petega ali šestega odstavka 55. člena zakona;
3. dokazilo o zaposlitvi v slovenski vojski v primerih, da je podana vloga za izdajo vozniškega dovoljenja iz tretjega ali sedmega odstavka 55. člena zakona;
4. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja).
(2) Vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F je treba priložiti tudi potrdilo pooblaščene organizacije o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
(3) Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, ki je pogoj za izdajo vozniškega dovoljenja na podlagi 54. člena zakona, pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.
5. člen
(1) Oseba mora k vlogi iz prejšnjega člena priložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(3) Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana.
(4) Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
(5) Fotografija mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo:
– podoba obraza mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70 % do največ 80 % fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, državljan mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti nameščena med najmanj 50 % in največ 70 % višine fotografije, od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne poškodbe očesa). Oseba je lahko fotografirana brez pripomočkov za korekcijo vida;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.
(6) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena smejo pripadnice ali pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
(7) Fotografije v digitalni obliki se eno leto hranijo v elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente in se lahko na vlogo osebe uporabijo tudi za izdajo njene druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.
(8) Če oseba predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(9) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo upravna enota vrne osebi in ji določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
6. člen
(1) Oseba mora vlogi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja priložiti veljavno zdravniško spričevalo, če je rok veljavnosti njenega vozniškega dovoljenja omejen iz zdravstvenih razlogov ali če je predložitev zdravniškega spričevala pogoj za podaljšanje veljavnosti njenega vozniškega dovoljenja.
(2) Osebam, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi ugotovljene zdravstvene nezmožnosti, se izda novo vozniško dovoljenje, če izpolnjujejo z zakonom in s tem pravilnikom določene pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja ter predložijo novo zdravniško spričevalo.
7. člen
Uradna oseba upravne enote mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja, ugotoviti istovetnost osebe ter s posebno programsko opremo zajeti fotografijo in podpis ali prevzeti fotografijo iz elektronskega odložišča fotografij na podlagi referenčne številke.
8. člen
(1) Podjetje ali organizacija, ki izdeluje vozniška dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo vozniških dovoljenj, iz računalniške evidence vlog za izdajo vozniškega dovoljenja.
(2) Če fotografije in podpisa ni v računalniški evidenci vlog za izdajo vozniških dovoljenj, ju izdelovalec prevzame iz vloge za izdajo vozniškega dovoljenja in ju prenese v evidenco izdanih vozniških dovoljenj.
(3) Pri izdelavi vozniškega dovoljenja vpiše pristojna oseba izdelovalca serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja v evidenco izdanih vozniških dovoljenj.
(4) Izdelovalec mora vse osebne podatke, potrebne za zapis na obrazec vozniškega dovoljenja uničiti najpozneje v 30 dneh po uporabi.
(5) Podatek o serijski številki izdanega vozniškega dovoljenja sme izdelovalec uporabljati za potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 65. člena zakona in ga mora uničiti najpozneje v 30 dneh po uporabi.
9. člen
(1) Upravna enota izda osebi potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja na obrazcu, določenem v prilogah 1, 2 in 3. Potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja se izda tudi v vseh drugih primerih, ko gre za izdajo novega vozniškega dovoljenja in so za izdajo izpolnjeni vsi pogoji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se osebi, ki že poseduje veljavno vozniško dovoljenje in zahteva izdajo novega vozniškega dovoljenja, na njeno izrecno željo, če za to obstaja razlog dnevnega prehoda meje iz naslova opravljanja poklica ali drugega upravičenega razloga, tega dovoljenja ne odvzame in se ne izda potrdila o prejemu vloge.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena se dosedanje vozniško dovoljenje v evidenci izdanih vozniških dovoljenj evidentira kot neveljavno z naslednjim besedilom: "Vozniško dovoljenje se lahko uporablja do vročitve novega".
10. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, se vozniško dovoljenje izda na obrazcu v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, iz priloge 5 ali 6, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec vozniškega dovoljenja je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi zaščitnimi elementi. Fizične lastnosti obrazca vozniškega dovoljenja morajo ustrezati standardu ISO/IEC 7810.
(3) Vozniško dovoljenje se izda na obrazcu za čas dokler velja pravica do vožnje motornega vozila, vendar ne dalj kot za 10 let.
(4) Materiali za izdelavo vozniških dovoljenj in zapisi na obrazcih vozniških dovoljenj morajo biti izdelani tako, da ob običajnem ravnanju imetnika z njimi zagotavljajo uporabo teh dokumentov za obdobje njihove veljavnosti.
(5) Običajno ravnanje z vozniškim dovoljenjem iz prejšnjega odstavka je ravnanje, pri katerem se vozniškega dovoljenja ne upogiba, ne izpostavlja ekstremnim temperaturam in vlagi, agresivnim kemikalijam ter da se ga zaščiti pred mehanskimi poškodbami.
11. člen
(1) V vozniško dovoljenje se na prednji strani vpisujejo naslednji podatki:
– pri številki 1 priimek imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 2 ime imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 3 rojstni datum in rojstni kraj imetnika vozniškega dovoljenja, ki je za rojene v Republiki Sloveniji občina in naselje, kjer je posameznik rojen oziroma vpisan v rojstno matično knjigo, za rojene v tujini pa država in kraj v tuji državi;
– pri številki 4 a. datum izdaje vozniškega dovoljenja, ki je datum, ko je prosilec pri upravni enoti podal vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja;
– pri številki 4 b. veljavnost obrazca;
– pri številki 4 c. pristojni organ, ki je vozniško dovoljenje izdal;
– pri številki 4 d. EMŠO in številka registra;
– pri številki 5 serijska številka izdanega vozniškega dovoljenja;
– pri številki 6 je prostor, predviden za fotografijo imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 7 podpis imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 8 naslov stalnega oziroma začasnega prebivališče imetnika vozniškega dovoljenja;
– pri številki 9 kategorije vozil in nacionalne kategorije vozil, ki jih imetnik vozniškega dovoljenja lahko vozi, pri čemer morajo biti nacionalne kategorije vozil zapisane z drugačno pisavo od tiste, s katero so zapisane druge kategorije vozil, ki jih imetnik lahko vozi.
(2) V vozniško dovoljenje se na hrbtni strani vpisujejo naslednji podatki:
– v stolpcu pod št. 10 datum prve izdaje za vsako kategorijo (ta datum se ponovi na novem vozniškem dovoljenju pri poznejši nadomestitvi, zamenjavi, podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja);
– v stolpcu pod št. 11 datum izteka veljavnosti za vsako kategorijo;
– pri številki 12 dodatne omejitve/informacije, ki se vpisujejo v obliki kode, in so določene v Prilogi 7;
– pri številki 13 podatki, pomembni za upravljanje z vozniškim dovoljenjem, ki jih lahko vpiše država članica gostiteljica;
– pri številki 14 podatki, pomembni za upravljanje z vozniškim dovoljenjem oziroma podatki, povezani s prometno varnostjo, ki jih vpiše država, ki izda vozniško dovoljenje.
(3) Osebi, ki se ji po izrečeni sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izda novo vozniško dovoljenje, se pri vseh kategorijah vpišejo datumi prve izdaje vozniškega dovoljenja za posamezno kategorijo.
(4) Osebni podatki imetnika vozniškega dovoljenja iz prve, druge, tretje, sedme in enajste alinee prvega odstavka tega člena se prevzamejo iz registra stalnega prebivalstva, ki ga vodi pristojno ministrstvo.
12. člen
V vozniško dovoljenje, izdano pod pogoji iz tretjega ali sedmega odstavka 55. člena zakona, upravna enota pri številki 12 vpiše ustrezno kodo, določeno v prilogi 7 tega pravilnika, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Zdravstvene ali druge omejitve, ki so navedene v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti osebe, se ob izdaji vozniškega dovoljenja vpišejo pri kategoriji ali kategorijah, na katere se nanašajo, pri številki 12 z ustrezno kodo, določeno v prilogi 7.
14. člen
(1) Vozniku začetniku izda upravna enota ob izdaji vozniškega dovoljenja tudi karton za spremljanje njegovega dodatnega usposabljanja, v katerega izvajalec programa potrjuje opravljene obveznosti iz 39. člena zakona.
(2) Status voznika začetnika se ob izdaji vozniškega dovoljenja z ustrezno kodo, določeno v prilogi 7 tega pravilnika, vpiše pri številki 12.
15. člen
(1) Vozniško dovoljenje se osebi lahko vroči pri upravni enoti ali po pošti. Način vročitve izbere oseba ob vložitvi vloge za izdajo vozniškega dovoljenja.
(2) Pisemska pošiljka z vozniškim dovoljenjem iz prejšnjega odstavka mora biti naslovljena na osebo, ki se ji vroči vozniško dovoljenje.
(3) Vročitev po pošti je opravljena, ko oseba prevzame vozniško dovoljenje. Če vozniškega dovoljenja ne prevzame v osmih dneh, se vozniško dovoljenje vrne pristojnemu organu, ki ga je izdal.
(4) Vozniško dovoljenje, ki je izdano v primeru iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika se osebi ob predložitvi dosedanjega vozniškega dovoljenja vroči le pri upravni enoti. Dosedanje vozniško dovoljenje upravna enota ustrezno uniči in vrne stranki ali v uničenje pošlje izdelovalcu.
(5) Oseba je po vročitvi vozniškega dovoljenja dolžna preveriti pravilnost zapisa osebnih in drugih podatkov na vozniškem dovoljenju.
(6) Če oseba ugotovi napako na izdanem vozniškem dovoljenju, ki je posledica zapisa neustreznih podatkov, ali drugo nepravilnost, ki je lahko posledica napake v materialu, je dolžna vozniško dovoljenje predložiti upravni enoti.
(7) Upravna enota ugotavlja upravičenost do reklamacije vozniškega dovoljenja. Če zaradi zahtevnosti ugotavljanja napake na materialu upravna enota upravičenosti do reklamacije ne more oceniti sama, to stori izdelovalec ali ustrezno strokovno usposobljen izvedenec.
16. člen
(1) Veljavnost vozniškega dovoljenja upravna enota na vlogo osebe podaljša tako, da izda novo vozniško dovoljenje. Dosedanje vozniško dovoljenje upravna enota fizično uniči tako, da se ga preluknja z luknjačem in odreže vogale ter vrne stranki ali v uničenje pošlje izdelovalcu.
(2) Osebi s statusom voznika začetnika upravna enota podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, ko predloži potrdilo o uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.
(3) Če upravna enota podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja druge države članice, mora pred izdajo novega vozniškega dovoljenja pridobiti potrebne podatke in informacije o morebitnih omejitvah ali drugih ukrepih, izrečenih v državi, ki je vozniško dovoljenje izdala.
(4) V vozniško dovoljenje iz prejšnjega odstavka upravna enota pri številki 12 vpiše ustrezno kodo, določeno v prilogi 7.
17. člen
Ob podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja se v novem vozniškem dovoljenju določi veljavnost vozniškega dovoljenja posamezne kategorije tako, da se prepiše datum prve izdaje in določi datum izteka veljavnosti za posamezno kategorijo.
2. Nadomestitev vozniškega dovoljenja
18. člen
(1) Namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega, obrabljenega ali uničenega veljavnega vozniškega dovoljenja izda upravna enota na vlogo osebe novo vozniško dovoljenje.
(2) Pogrešitev, izguba ali tatvina vozniškega dovoljenja se naznani pri upravni enoti. V naznanitvi oseba navede podatke iz prve, druge, tretje in sedme točke tretjega odstavka 59. člena zakona ter okoliščine pogrešitve, izgube ali tatvine vozniškega dovoljenja.
(3) V vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega, upravna enota pri številki 12 vpiše ustrezno kodo, določeno v prilogi 7.
(4) Obrabljeno vozniško dovoljenje upravna enota fizično uniči tako, da se ga preluknja z luknjačem in odreže vogale ter vrne stranki ali v uničenje pošlje izdelovalcu.
19. člen
(1) Pod pogoji, navedenimi v prejšnjem členu, se novo vozniško dovoljenje izda tudi na vlogo osebe, ki ji je bilo vozniško dovoljenje izdano v kateri od naslednjih držav:
– državi članici Evropske unije,
– Islandiji,
– Liechtensteinu,
– Norveški.
(2) Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja mora upravna enota pridobiti potrebne podatke o vozniškem dovoljenju, ki ga je izdal organ tuje države (neposredno pri tujem organu, preko veleposlaništva tuje države v Republiki Sloveniji oziroma veleposlaništva v tujini, ki je akreditirano za Republiko Slovenijo). Upravna enota o izdaji novega vozniškega dovoljenja obvesti organ tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal.
3. Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije
20. člen
(1) Vlogi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije je treba, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev priložiti:
1. zdravniško spričevalo iz 1. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, če zakon ne določa drugače,
2. veljavno tuje vozniško dovoljenje,
3. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja),
4. dokazilo, da je oseba ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnila pogoj najmanj šestmesečnega prebivanja v državi, ki je to vozniško dovoljenje izdala (dokazila organov drugih držav, vizumi, dovoljenje za prebivanje, podatki iz evidence registra stalnega prebivalstva, izjave strank in druga dokazila),
5. listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja, če iz besedila vozniškega dovoljenja to ni razvidno (overjeni prevod, potrdila diplomatskih in konzularnih predstavništev, mednarodno vozniško dovoljenje, potrdila pristojnih organov druge države).
(2) Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 61. člena zakona v evidencah registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, pogoj iz osmega odstavka 54. člena zakona pa pri organu tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal.
(3) Potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji v skladu z 61. členom zakona pridobi upravna enota iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.
21. člen
(1) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v kateri od držav iz 19. člena tega pravilnika ali Švici, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje, ni treba priložiti zdravniškega spričevala iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena in potrdila iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Hrvaški, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, ni potrebno priložiti potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji.
22. člen
(1) Upravna enota mora tuje vozniško dovoljenje, ki ga zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, posredovati neposredno organu tuje države, ki je vozniško dovoljenje izdal. Če naslov organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ni znan, se vozniško dovoljenje pošlje preko veleposlaništva tuje države v Sloveniji oziroma veleposlaništva v tujini, ki je akreditirano za Republiko Slovenijo. Vozniška dovoljenja članov tujih diplomatskih predstavništev, konzulatov, misij tujih držav, mednarodnih organizacij in njihovih predstavništev v Republiki Sloveniji, razen častnih konzularnih funkcionarjev, upravna enota ob zamenjavi za slovensko vozniško dovoljenje pošlje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve.
(2) Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v slovensko vozniško dovoljenje pri številki 12 vpiše ustrezna koda, določena v prilogi 7.
23. člen
(1) Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje se v slovenskem vozniškem dovoljenju posamezne kategorije označijo tako, kot je določeno v 11. členu tega pravilnika, tako da se prepišejo datumi pridobitve posameznih kategorij iz tujega vozniškega dovoljenja. Če iz tujega vozniškega dovoljenja datumi pridobitve posameznih kategorij vozniškega dovoljenja niso razvidni, se kot datum pridobitve pri posameznih kategorijah vpiše datum izdaje vozniškega dovoljenja v tuji državi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja določi po predpisih, ki veljajo za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj v Republiki Sloveniji.
III. EVIDENCA IN DOKAZILA
24. člen
(1) Evidenca izdanih vozniških dovoljenj je sestavljena iz centralne računalniške evidence in zadev izdanih vozniških dovoljenj.
(2) Upravna enota vnese podatek o postopku, ki ga je opravila, v centralno računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj.
(3) Zadeve izdanih vozniških dovoljenj vodi in hrani upravna enota v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
25. člen
(1) V centralno računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj se vpisujejo podatki iz 64. člena zakona.
(2) Zadevo izdanih vozniških dovoljenj sestavljajo vloga, na podlagi katere je bilo osebi izdano novo vozniško dovoljenje, in priložena dokazila. Vsa dokazila morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, razen dokazil, ki so organu dostopna v elektronski obliki. V zadevo imetnika vozniškega dovoljenja se vložijo kopije dokazil. Stranka mora izvirnike dokazil hraniti najmanj deset let od izdaje vozniškega dovoljenja.
(3) Zadeve izdanih vozniških dovoljenj hrani upravna enota, ki je postopek opravila, za dobo deset let.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, hranijo upravne enote zadeve izdanih vozniških dovoljenj, nastale po uveljavitvi Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05), deset let. Zadeve izdanih vozniških dovoljenj, ki so nastale pred uveljavitvijo Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05), se hranijo do smrti imetnika.
26. člen
(1) V centralni računalniški evidenci izdanih vozniških dovoljenj se poleg podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena vodijo tudi podatki o kazni prepovedi vožnje motornega vozila ter varnostnem ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja, sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in sankciji prepovedi vožnje motornega vozila, ki so bili osebi izrečeni zaradi prekrškov oziroma kaznivih dejanj, storjenih v cestnem prometu.
(2) V centralni računalniški evidenci se vodijo tudi podatki o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, odvzemu vozniškega dovoljenja za čas postopka, podatki o odvzemu oziroma omejitvi uporabe vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov in podatki o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
IV. IZDAJA MEDNARODNIH VOZNIŠKIH DOVOLJENJ
27. člen
(1) Mednarodno vozniško dovoljenje se izda na obrazcu, ki je predpisan s Konvencijo v cestnem prometu, sprejeto na Dunaju dne 8. novembra 1968 (Uradni list RS – MP, št. 9-55/92) z vsemi spremembami.
(2) Vlogi za izdajo mednarodnega vozniškega dovoljenja je treba priložiti veljavno slovensko vozniško dovoljenje in fotografijo v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(3) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora imeti:
– ustrezno informacijsko opremljenost,
– kadre z najmanj srednješolsko izobrazbo.
(4) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovoljenja, mora voditi register o izdanih mednarodnih vozniških dovoljenjih. Register se vodi elektronsko in vsebuje naslednje podatke:
– številko vpisa v register in serijsko številko obrazca,
– serijsko številko vozniškega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano mednarodno vozniško dovoljenje,
– opombe.
(5) Register izdanih mednarodnih vozniških dovoljenj se hrani najmanj tri leta od dneva izdaje vozniškega dovoljenja.
(6) Pooblaščena organizacija za izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj mora do 31. januarja tekočega leta Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa posredovati statistične podatke iz registra izdanih mednarodnih vozniških dovoljenj za preteklo leto.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(1) Določba 5. člena tega pravilnika o predložitvi fotografije v digitalni obliki se začne uporabljati z vzpostavitvijo tehnično-tehnoloških možnosti, vendar najpozneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Registri voznikov, ki so nastali do začetka uporabe prenovljene centralne računalniške evidence, se hranijo kot dokument trajne vrednosti.
(3) Podatki o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja in podatki o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja iz drugega odstavka 26. člena pravilnika se vpisujejo v centralno računalniško evidenco od 1. oktobra 2011.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 51/09 in 4/11).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-119/2011/19-0008497
Ljubljana, dne 18. avgusta 2011
EVA 2011-2411-0053
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost