Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

3028. Pravilnik o parkirni karti, stran 9191.

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o parkirni karti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa obliko in vsebino parkirne karte, pogoje in postopek za njeno izdajo, veljavnost parkirne karte, način označevanja vozila in evidenco izdanih parkirnih kart.
2. člen
(1) Parkirna karta za označevanje motornih vozil, s katerimi se vozijo upravičenci iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10; v nadaljnjem besedilu: zakon), je pravokotne oblike, velikosti 106 x 148 mm. Osnovna barva parkirne karte je svetlo modra, z izjemo belega simbola »uporabnika invalidskega vozička«, ki je vrisan v kvadratu temno modre barve. Parkirna karta se izda na obrazcu v slovenskem in angleškem jeziku, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, se parkirna karta izda na obrazcu v slovenskem jeziku, angleškem jeziku in jeziku narodne skupnosti, določenem v Prilogi 2 ali Prilogi 3, ki sta sestavna dela tega pravilnika.
(2) Parkirna karta za označevanje motornih vozil, s katerimi se vozijo zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij iz 7. točke prvega odstavka 66. člena zakona, je pravokotne oblike, velikosti 106 x 148 mm. Osnovna barva parkirne karte je svetlo modra, z izjemo belega simbola »kača ovita okoli palice«, ki je vrisan v kvadratu temno modre barve. Parkirna karta za upravičence iz tega odstavka, se izda na obrazcu, določenem v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vsi podatki se v parkirno karto vpisujejo mehanografsko, to je s tiskalnikom računalnika.
3. člen
Parkirna karta ima neomejeno veljavnost.
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE
4. člen
(1) Zahteva za izdajo parkirne karte, zahteva za izdajo parkirne karte namesto pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene, poškodovane ali uničene parkirne karte ter zahteva za vpis sprememb za upravičence iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena zakona, se vloži na obrazcu, določenem v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zahteva za izdajo parkirne karte, zahteva za izdajo parkirne karte namesto pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene, poškodovane ali uničene parkirne karte ter zahteva za vpis sprememb za označevanje motornih vozil zdravstvenih delavcev, delavcev socialnih služb in delavcev invalidskih organizacij, se vloži na obrazcu, določenem v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(1) Zahtevo za izdajo parkirne karte smejo za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika vložiti zdravstvene organizacije, socialno varstveni zavodi ter invalidske organizacije.
(2) Zahtevi za izdajo parkirne karte za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je potrebno priložiti:
– dokazila o statusu organizacije oziroma zavoda (npr. statut, odločba), razen če o tem obstoji uradna evidenca ter
– pogodbo o uporabi vozila v službene namene.
6. člen
(1) Zahtevi za izdajo parkirne karte za upravičence iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika je potrebno priložiti:
– odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna upravičenost oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega izmed pogojev iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena zakona ter
– dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm.
V primeru, da stranka zahtevi za izdajo parkirne karte ne priloži odločbe o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna upravičenost iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena zakona, pridobi pristojna upravna enota potrebne podatke o upravičenosti osebe do parkirne karte, s soglasjem osebe, ki je podala vlogo za izdajo parkirne karte, in sicer od izbranega osebnega zdravnika osebe, od pristojnih uradnih državnih organov ali od nosilcev javnih pooblastil (npr. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pristojnega centra za socialno delo …).
(2) Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena zakona na obrazcu, določenem v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Izbrani osebni zdravnik lahko posreduje pristojni upravni enoti potrdilo iz prejšnjega stavka tudi v elektronski obliki.
(3) Upravičenci do parkirne karte iz 1. do 6. točke prvega odstavka 66. člena zakona morajo zahtevi za izdajo parkirne karte priložiti fotografiji, ki kažeta pravo podobo osebe in nista retuširani. Fotografiji morata biti izdelani na belem, tankem, sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografiji ne smeta biti izdelani z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(4) Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo priložiti fotografiji, na katerih so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
(6) Pred izdajo parkirne karte upravna enota preveri podatke v zahtevi ter ugotovi istovetnost osebe.
7. člen
(1) Namesto pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene ali poškodovane parkirne karte, izda pristojna upravna enota, na zahtevo upravičenca, novo parkirno karto.
(2) Obrabljeno ali poškodovano parkirno karto se ob nadomestitvi z novo odvzame in vloži v zadevo imetnika parkirne karte, v evidenco imetnikov parkirnih kart pa se vpiše, da je imetniku izdana nova parkirna karta.
(3) Nova parkirna karta, izdana pri isti upravni enoti, ima isto številko vpisa v evidenco imetnikov parkirnih kart, kot prejšnja parkirna karta.
(4) Imetnik nove parkirne karte mora najdeno pogrešano, izgubljeno ali ukradeno parkirno karto vrniti pristojni upravni enoti, ki jo upravna enota uniči.
8. člen
(1) Imetnik parkirne karte mora pristojni upravni enoti v 30 dneh prijaviti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov vpisanih na parkirni karti.
(2) Na zahtevo imetnika parkirne karte, vpiše pristojna upravna enota spremembo iz prejšnjega odstavka tako, da izda novo parkirno karto.
(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti dve fotografiji (velikosti 35 x 45) ter dosedanjo parkirno karto, ki jo upravna enota uniči.
9. člen
Parkirna karta se namesti na vidno mesto, na levi spodnji notranji strani vetrobranskega stekla, za čas parkiranja vozila.
10. člen
(1) Evidenca izdanih parkirnih kart se vodi računalniško in v obliki kartoteke zadev imetnikov parkirnih kart.
(2) Evidenca izdanih parkirnih kart vsebuje poleg podatkov, navedenih v četrtem odstavku 66. člena zakona, tudi podatek o registrski označbi vozila upravičenca iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(3) Zadeva imetnika parkirne karte je sestavljena iz zahteve, na podlagi katere je bila izdana parkirna karta in dokazil, priloženih v postopku za izdajo ali nadomestitev parkirne karte.
(4) Zadevo imetnika parkirne karte hrani upravna enota deset let od izdaje parkirne karte. Po poteku roka, navedenega v prejšnjem stavku, lahko upravna enota zadevo imetnika parkirne karte, skladno s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje, uniči.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o parkirni karti (Uradni list RS, št. 41/06 in 109/10 – ZPrCP).
12. člen
Vse parkirne karte, izdane na podlagi Pravilnika o parkirni karti (Uradni list RS, št. 41/06 in 109/10 – ZPrCP), ostanejo v veljavi.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-69/2011
Ljubljana, dne 9. avgusta 2011
EVA 2011-2411-0056
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti