Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2011 z dne 22. 8. 2011

Kazalo

49. Zakon o ratifikaciji Sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (MSPDEUMS), stran 565.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (MSPDEUMS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (MSPDEUMS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2011.
Št. 003-02-7/2011-21
Ljubljana, dne 25. julija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SKLEPA EVROPSKEGA SVETA Z DNE 25. MARCA 2011 O SPREMEMBI ČLENA 136 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE GLEDE MEHANIZMA ZA STABILNOST ZA DRŽAVE ČLANICE, KATERIH VALUTA JE EURO (MSPDEUMS)
1. člen
Ratificira se Sklep Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro.
2. člen
Besedilo sklepa se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
SKLEP EVROPSKEGA SVETA
z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro
EVROPSKI SVET JE –
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 48(6) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga za spremembo člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ga je belgijska vlada predložila Evropskemu svetu 16. decembra 2010,
ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta, (1)
ob upoštevanju mnenja Evropske komisije, (2)
po pridobitvi mnenja Evropske centralne banke, (3)
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Člen 48(6) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) omogoča, da lahko Evropski svet sprejme sklep o spremembi vseh ali nekaterih določb tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), pri čemer odloča soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom, s Komisijo in v nekaterih primerih z Evropsko centralno banko. S takšnim sklepom, ki začne veljati šele potem, ko ga države članice potrdijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili, se ne smejo povečati pristojnosti, ki so na Unijo prenesene s Pogodbama.
(2) Voditelji držav ali vlad so se na srečanju Evropskega sveta 28. in 29. oktobra 2010 strinjali glede potrebe, da države članice vzpostavijo trajen krizni mehanizem za zaščito finančne stabilnosti euroobmočja kot celote, in pozvali predsednika Evropskega sveta, naj se s člani Evropskega sveta posvetuje o manjši spremembi Pogodbe, ki je potrebna za ta namen.
(3) Belgijska vlada je 16. decembra 2010 v skladu s prvim pododstavkom člena 48(6) PEU predložila predlog za spremembo člena 136 PDEU, s katerim se doda odstavek, po katerem lahko države članice, katerih valuta je euro, vzpostavijo mehanizem za stabilnost, ki se sproži, kadar je to nujno potrebno za zaščito stabilnosti euroobmočja kot celote, in ki določa, da bodo za odobritev kakršne koli potrebne finančne pomoči v okviru mehanizma veljali strogi pogoji. Evropski svet je hkrati sprejel sklepe o prihodnjem mehanizmu za stabilnost (odstavki 1 do 4).
(4) Mehanizem za stabilnost bo zagotovil potrebno orodje za soočanje s takšnimi primeri ogrozitve finančne stabilnosti euroobmočja kot celote, kakršnim smo bili priča v letu 2010, in tako pomagal ohranjati gospodarsko in finančno stabilnost same Unije. Glede na to, da je ta mehanizem namenjen zaščiti finančne stabilnosti euroobmočja kot celote, se je Evropski svet na zasedanju 16. in 17. decembra 2010 dogovoril, da uporaba člena 122(2) PDEU za te namene ne bo več potrebna. Voditelji držav ali vlad so se zato dogovorili, naj se za te namene ne bi več uporabljal.
(5) Evropski svet je 16. decembra 2010 sklenil, da se bo v skladu z drugim pododstavkom člena 48(6) PEU o predlogu posvetoval z Evropskim parlamentom in Komisijo. Sklenil je, da se bo posvetoval tudi z Evropsko centralno banko. Evropski parlament (1), Komisija (2) in Evropska centralna banka (3) so sprejeli svoja mnenja o predlogu.
(6) Sprememba se nanaša na določbo iz tretjega dela PDEU in ne povečuje pristojnosti, ki so na Unijo prenesene s Pogodbama –
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
V členu 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije se doda naslednji odstavek:
»3. Države članice, katerih valuta je euro, lahko vzpostavijo mehanizem za stabilnost, ki se sproži, kadar je to nujno potrebno za zaščito stabilnosti euroobmočja kot celote. Za odobritev potrebne finančne pomoči v okviru mehanizma bodo veljali strogi pogoji.«
Člen 2
Države članice nemudoma po zaključku postopkov za odobritev tega sklepa v skladu s svojimi ustavnimi pravili o tem uradno obvestijo generalnega sekretarja Sveta.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2013, če so prejeta vsa uradna obvestila iz prvega odstavka, sicer pa prvi dan meseca po prejetju zadnjega uradnega obvestila iz prvega odstavka.
Člen 3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Bruslju, 25. marca 2011
Za Evropski svet
Predsednik
H. VAN ROMPUY
EUROPEAN COUNCIL DECISION
of 25 March 2011 amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union with regard to a stability mechanism for Member States whose currency is the euro
THE EUROPEAN COUNCIL,
Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 48(6) thereof,
Having regard to the proposal for revising Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union submitted to the European Council by the Belgian Government on 16 December 2010,
Having regard to the opinion of the European Parliament (1),
Having regard to the opinion of the European Commission (2),
After obtaining the opinion of the European Central Bank (3),
Whereas:
(1) Article 48(6) of the Treaty on European Union (TEU) allows the European Council, acting by unanimity after consulting the European Parliament, the Commission and, in certain cases, the European Central Bank, to adopt a decision amending all or part of the provisions of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Such a decision may not increase the competences conferred on the Union in the Treaties and its entry into force is conditional upon its subsequent approval by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
(2) At the meeting of the European Council of 28 and 29 October 2010, the Heads of State or Government agreed on the need for Member States to establish a permanent crisis mechanism to safeguard the financial stability of the euro area as a whole and invited the President of the European Council to undertake consultations with the members of the European Council on a limited treaty change required to that effect.
(3) On 16 December 2010, the Belgian Government submitted, in accordance with Article 48(6), first subparagraph, of the TEU, a proposal for revising Article 136 of the TFEU by adding a paragraph under which the Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole and stating that the granting of any required financial assistance under the mechanism will be made subject to strict conditionality. At the same time, the European Council adopted conclusions about the future stability mechanism (paragraphs 1 to 4).
(4) The stability mechanism will provide the necessary tool for dealing with such cases of risk to the financial stability of the euro area as a whole as have been experienced in 2010, and hence help preserve the economic and financial stability of the Union itself. At its meeting of 16 and 17 December 2010, the European Council agreed that, as this mechanism is designed to safeguard the financial stability of the euro area as whole, Article 122(2) of the TFEU will no longer be needed for such purposes. The Heads of State or Government therefore agreed that it should not be used for such purposes.
(5) On 16 December 2010, the European Council decided to consult, in accordance with Article 48(6), second subparagraph, of the TEU, the European Parliament and the Commission, on the proposal. It also decided to consult the European Central Bank. The European Parliament (1), the Commission (2) and the European Central Bank (3), respectively, adopted opinions on the proposal.
(6) The amendment concerns a provision contained in Part Three of the TFEU and it does not increase the competences conferred on the Union in the Treaties,
HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
The following paragraph shall be added to Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union:
“3. The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole. The granting of any required financial assistance under the mechanism will be made subject to strict conditionality.”.
Article 2
Member States shall notify the Secretary-General of the Council without delay of the completion of the procedures for the approval of this Decision in accordance with their respective constitutional requirements.
This Decision shall enter into force on 1 January 2013, provided that all the notifications referred to in the first paragraph have been received, or, failing that, on the first day of the month following receipt of the last of the notifications referred to in the first paragraph.
Article 3
This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union.
Done at Brussels, 25 March 2011.
For the European Council
The President
H. VAN ROMPUY
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 411-01/11-14/11
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EPA 1957-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sklepa v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na voljo v Uradnem listu Evropske unije št. L 91 z dne 6. aprila 2011, str. 1 ( http://eur-lex.europa .eu/JOIndex.do?year=2011 &serie=L&textfield2 =91&Submit =Iskanje &_ submit= Iskanje&ihmlang =sl).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti