Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2960. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012, stran 9042.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. seji dne 20. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/11) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2012 je določen:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |   (v evrih)|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |skupina/podskupine kontov       | proračun leta|
|    |                    |      2012|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   25.385.421|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   14.635.201|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   12.220.766|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   11.288.899|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    495.267|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    436.600|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   2.414.435|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   1.255.468|
|    |premoženja               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     7.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |     17.500|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    125.000|
|    |storitev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   1.009.467|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    137.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     17.000|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    120.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   10.613.220|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   2.295.496|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   8.317.724|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   25.533.364|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   4.043.400|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    751.112|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    123.197|
|    |varnost                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   2.525.200|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    138.891|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |    505.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   7.430.919|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |    790.488|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |   3.786.146|
|    |gospodinjstvom             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    444.313|
|    |organizacijam in ustanovam       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   2.409.972|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   13.745.831|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   13.745.831|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    313.214|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |430 Investicijski transferi      |       0|
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |     32.200|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|    |uporabniki               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    281.014|
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA      |    –147.943|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER   |       0|
|    |VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|    |naložb                 |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|    |privatizacije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |   1.000.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   1.000.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   1.000.000|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    852.057|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    852.057|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    852.057|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |       0|
|    |(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    147.943|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    147.943|
+-------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2011
Sevnica, dne 21. julija 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost