Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2959. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011, stran 9041.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. seji dne 20. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/2011) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2011 je določen:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih) |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |skupina/podskupine kontov        |   Proračun|
|    |                    |   leta 2011|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  22.290.696|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  14.643.642|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  12.215.870|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  11.276.017|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    501.381|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    438.472|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki             |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.427.772|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   1.256.668|
|    |od premoženja              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     7.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni            |    17.500|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    147.067|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    999.537|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    202.390|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    27.390|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    175.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   7.444.664|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   2.317.563|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |   5.127.101|
|    |iz sredstev proračuna Evropske unije  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  21.972.975|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   4.062.527|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    810.196|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    127.180|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   2.607.916|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    156.180|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |    361.055|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   7.164.181|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    771.013|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   3.832.593|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    375.216|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   2.185.359|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  10.575.535|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  10.575.535|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    170.732|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |430 Investicijski transferi proračunskim|       0|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    37.200|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |    37.200|
|    |upor.                  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA      |    317.721|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|    |TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila            |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|    |in naložb                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|    |V.)                   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |    280.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |    280.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |    280.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    827.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    827.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    827.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –229.336|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –547.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –317.721|
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0028/2011
Sevnica, dne 21. julija 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost