Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2949. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011, stran 9021.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 7. redni seji dne 26. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------+----------------------------+---------------+
|A.        |BILANCA PRIHODKOV IN    |    v eurih|
|         |ODHODKOV          |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|Skupina/podskupina|NAMEN            |  REBALANS 2-|
|kontov      |              |      2011|
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |I. SKUPAJ PRIHODKI     |  5.613.966,00|
|         |(70+71+72+73+74)      |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |  4.306.643,68|
+------------------+----------------------------+---------------+
|70        |DAVČNI PRIHODKI       |  4.159.992,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|700        |Davki na dohodek in dobiček |  3.626.763,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|703        |Davki na premoženje     |   373.355,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|704        |Domači davki na blago in  |   159.874,00|
|         |storitve          |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|706        |Drugi davki         |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|71        |NEDAVČNI PRIHODKI      |  1.006.259,74|
+------------------+----------------------------+---------------+
|710        |Udeležba na dobičku in   |   150.196,62|
|         |dohodki od premoženja    |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|711        |Takse in pristojbine    |    3.321,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|712        |Denarne kazni        |    4.511,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|713        |Prihodki od prodaje blaga in|   27.907,52|
|         |storitev          |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|714        |Drugi nedavčni prihodki   |   820.323,60|
+------------------+----------------------------+---------------+
|72        |KAPITALSKI PRIHODKI     |   153.095,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|720        |Prihodki od prodaje osnovnih|      0,00|
|         |sredstev          |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|721        |Prihodki od prodaje zalog  |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|722        |Prihodki od prodaje zemljišč|   153.095,00|
|         |in nematerialnega premoženja|        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|73        |PREJETE DONACIJE      |     600,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|730        |Prejete donacije iz domačih |     500,00|
|         |virov            |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|731        |Prejete donacije iz tujine |     100,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|74        |TRANSFERNI PRIHODKI     |   308.267,09|
+------------------+----------------------------+---------------+
|740        |Transferni prihodki iz   |   308.267,09|
|         |drugih javnofinančnih    |        |
|         |institucij         |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|741        |Prejeta sredstva iz     |      0,00|
|         |državnega proračuna iz   |        |
|         |sredstev proračuna Evropske |        |
|         |unije            |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|78        |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE|      0,00|
|         |UNIJE            |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|787        |Prejeta sredstva od drugih |      0,00|
|         |evropskih institucij    |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |II. SKUPAJ ODHODKI     |  6.335.629,36|
|         |(40+41+42+43)        |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|40        |TEKOČI ODHODKI       |  2.697.167,40|
+------------------+----------------------------+---------------+
|400        |Plače in drugi izdatki   |   447.178,45|
|         |zaposlenim         |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|401        |Prispevki delodajalcev za  |   71.572,24|
|         |socialno varnost      |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|402        |Izdatki za blago in storitve|  2.115.888,29|
+------------------+----------------------------+---------------+
|403        |Plačila domačih obresti   |   16.973,40|
+------------------+----------------------------+---------------+
|409        |Rezerve           |   45.555,02|
+------------------+----------------------------+---------------+
|41        |TEKOČI TRANSFERI      |  2.379.914,74|
+------------------+----------------------------+---------------+
|410        |Subvencije         |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|411        |Transferi posameznikom in  |  1.582.313,90|
|         |gospodinjstvom       |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|412        |Transferi neprofitnim    |   207.600,80|
|         |organizacijam in ustanovam |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|413        |Drugi tekoči domači     |   585.476,04|
|         |transferi          |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|414        |Tekoči transferi v tujino  |    4.524,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|42        |INVESTICIJSKI ODHODKI    |  1.085358,90|
+------------------+----------------------------+---------------+
|420        |Nakup in gradnja osnovnih  |  1.085.358,90|
|         |sredstev          |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|43        |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |   187.436,14|
+------------------+----------------------------+---------------+
|431        |Investicijski transferi   |   138.696,36|
|         |pravnim in fizičnim osebam |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|432        |Investicijski transferi   |   48.739,78|
|         |proračunskim uporabnikom  |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, |  –721.663,36|
|         |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|B.        |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |        |
|         |NALOŽB           |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |      0,00|
|         |POSOJIH IN PRODAJA     |        |
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|         |(750+751+752)        |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|75        |PREJETA VRAČILA DANIH    |      0,00|
|         |POSOJIL           |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|750        |Prejeta vračila danih    |      0,00|
|         |posojil           |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|751        |Prodaja kapitalskih deležev |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|752        |Kupnine iz naslova     |      0,00|
|         |privatizacije        |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |V. DANA POSOJILA IN     |      0,00|
|         |POVEČANJA KAPITALSKIH    |        |
|         |DELEŽEV(440+441+442)    |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|44        |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      0,00|
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|440        |Dana posojila        |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|441        |Povečanja kapitalskih    |      0,00|
|         |deležev in naložb      |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|442        |Poraba sredstev kupnin iz  |      0,00|
|         |naslova privatizacije    |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |VI. PREJETA POSOJILA – DANA |      0,00|
|         |POSOJILA IN SPREMEMBE    |        |
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|C.        |RAČUN FINANCIRANJA     |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |VII. ZADOLŽEVANJE (500)   |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|50        |ZADOLŽEVANJE        |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|500        |Domače zadolževanje     |      0,00|
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |   225.714,29|
+------------------+----------------------------+---------------+
|55        |ODPLAČILA DOLGA       |   225.714,29|
+------------------+----------------------------+---------------+
|550        |Odplačila domačega dolga  |   225.714,29|
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |IX. SPREMEMBA STANJA    |  –947.377,65|
|         |SREDSTEV NA RAČUNU     |        |
|         |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- |  –225.714,29|
|         |VIII.)           |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |XI. NETO FINANCIRANJE    |   721.663,36|
|         |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
|         |STANJE SREDSTEV       |  2.418.026,51|
|         |NA RAČUNIH         |        |
|         |NA DAN 31. 12. 2010     |        |
+------------------+----------------------------+---------------+
«
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 28.141,06 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Drugi odstavek 8. člen a se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, v letu 2012 ne sme presegati 670.000 EUR, v letu 2013 970.000 EUR in v letu 2014 700.000 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 4101/001/2010
Ig, dne 26. julija 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost