Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2943. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, stran 9008.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alinee točke a) 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter prve alinee točke a) 6. člena in druge alinee prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
– metoda za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: omrežnina);
– določitev tarifnih postavk za omrežnino;
– izračun tarifnih postavk za omrežnino;
– način obračunavanja omrežnine;
– način izdajanja računov in plačevanja omrežnine in
– določanje distribuiranih količin zemeljskega plina v času okvar in menjav merilnih naprav, z namenom, da se uporabnikom distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje), zagotovi obračunavanje omrežnine na način, ki spodbuja učinkovito uporabo distribucijskega omrežja.
(2) Končni odjemalec s pogodbo o dostopu pridobi pravico do uporabe distribucijskega omrežja za distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju za pogodbeno določen čas in v obsegu pogodbene distribucijske zmogljivosti oziroma predvidene distribuirane količine zemeljskega plina, za posamezno odjemno mesto končnega odjemalca.
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– odjemna skupina:   je skupina, v katero sistemski
            operater distribucijskega omrežja
            zemeljskega plina (v nadaljnjem
            besedilu sistemski operater) razvrsti
            končnega odjemalca glede na pogodbeno
            distribucijsko zmogljivost oziroma
            letno predvideno distribuirano
            količino;
– pogodba o dostopu:  je pogodba, ki jo skleneta končni
            odjemalec in sistemski operater, s
            katero se dogovorita o uporabi
            distribucijskega omrežja;
– pogodbena      največja dnevna količina zemeljskega
distribucijska     plina, ki je za končnega odjemalca
zmogljivost:      določena v pogodbi o dostopu za
            prevzem na odjemnem mestu, izražena v
            Sm3/dan;
– odjemno mesto:    je mesto, na katerem sistemski
            operater preda uporabniku zemeljski
            plin;
– standardni kubični  je količina zemeljskega plina v
meter – (v nadaljnjem volumnu enega kubičnega metra pri
besedilu Sm3):     absolutnem tlaku 1,01325 bara in
            temperaturi 15 °C;
– tarifna postavka   je znesek za uporabo omrežja na
omrežnine:       obračunsko enoto.
II. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
3. člen
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja, temelji na uporabi metode poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk omrežnine v okviru posamezne odjemne skupine.
(2) Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje na distribucijskem omrežju in za vse vrste odjemalcev, ki so razvrščeni po odjemnih skupinah.
(3) Tarifne postavke omrežnine, ki predstavljajo znesek za uporabo omrežja na obračunsko enoto, so za sistemskega operaterja mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri končnih odjemalcih.
(4) Omrežnino za posamezno odjemno mesto obračunava in pobira sistemski operater na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, upoštevaje dogovorjeni obseg distribucije zemeljskega plina do odjemnega mesta.
III. DOLOČITEV TARIFNIH POSTAVK OMREŽNINE
4. člen
(1) Tarifne postavke omrežnine določi sistemski operater na način in pod pogoji določenimi s tem aktom, ob upoštevanju omrežnine, določene skladno z Aktom o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: metodologija za določitev omrežnine).
(2) Sistemski operater določi v obliki tarif iz Tabele 1 in Tabele 2 priloge tega akta naslednje tarifne postavke omrežnine:
– tarifne postavke za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi));
– tarifne postavke za meritve (V(L,) V(U,) V(N)) in jih objavi v aktu o določitvi omrežnine v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred objavo mora pridobiti soglasje Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine.
(3) Tarifne postavke omrežnine iz prejšnjega odstavka se določijo za regulativno obdobje. Regulativno obdobje je določeno v metodologiji za določitev omrežnine.
5. člen
Sistemski operater določi tarifne postavke omrežnine za regulativno obdobje tako, da ob upoštevanju določil tega akta pobira prihodke iz omrežnine za regulativno obdobje največ v višini omrežnine določene skladno z metodologijo za določitev omrežnine, ki skladno s tem aktom predstavlja omrežnino za meritve in omrežnino za distribucijo.
6. člen
Sistemski operater pri določitvi tarifnih postavk za meritve upošteva tisti del omrežnine, s katero se pokrivajo upravičeni stroški, nastali v zvezi z obsegom izvajanjem meritev, in skladno s tem aktom predstavlja omrežnino za meritve. Preostala omrežnina je omrežnina za distribucijo in se upošteva pri izračunu in določitvi tarifnih postavk za distribucijo.
7. člen
(1) Tarifne postavke za distribucijo vključujejo:
– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– izvajanje distribucije;
– varno in zanesljivo vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja;
– priključitev odjemalcev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v obsegu sorazmernih stroškov priključitve;
– zagotavljanje vzdrževanja in razvoja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje sistemskih storitev in prenos merjenih podatkov, razen izvajanja meritev;
– koordinacijo s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina in sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater lahko posameznim odjemnim skupinam (C(DKi)) določi enake tarifne postavke za distribucijo.
8. člen
(1) Tarifni elementi tarife za distribucijo, za katere se določajo tarifne postavke za distribucijo, so:
– pavšal;
– moč;
– zmogljivost;
– poraba;
pri čemer pavšal, moč in zmogljivost predstavljajo fiksni del tarife za distribucijo, poraba pa variabilni del tarife za distribucijo.
(2) Fiksni del tarife za distribucijo se lahko obračunava v obliki:
– pavšala (C(FPi)) v EUR, za odjemalce, katerim sistemski operater preda do 4.500 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– pavšala (C(FPi)) v EUR in moči (C(FMi)) v EUR/kW, za odjemalce, katerim sistemski operater preda od 4.501 Sm3 do 70.000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– pavšala (C(FPi)), v EUR, moči (C(FMi)) v EUR/kW in zmogljivosti (C(FZi)) v EUR/(Sm3/dan) za odjemalce, katerim sistemski operater preda od 70.001 Sm3 do 100.000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu;
– zmogljivosti (C(FZi)) v EUR/(Sm3/dan), za odjemalce, ki jim sistemski operater preda več kot 100.000 Sm3 zemeljskega plina letno na enem odjemnem mestu.
(3) Variabilni del tarife za distribucijo se obračunava v obliki tarifne postavke za porabo (C(VPi)) glede na distribuirano količino v EUR/Sm3.
9. člen
Tarifna postavka za meritve vključuje izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, umerjanje in s predpisi določene periodične menjave merilnih naprav.
10. člen
Tarifni elementi tarife za meritve, za katere se določajo tarifne postavke za meritve, so: faktor velikosti, tip plinomera in faktor uporabe temperature ali tlaka.
IV. IZRAČUN TARIFNIH POSTAVK
11. člen
Sistemski operater mora zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk med posameznimi regulativnimi obdobji pri določitvi in izračunu tarifnih postavk za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi)) upoštevati faktor dovoljene spremembe cen J in faktor dovoljene spremembe prihodka I.
12. člen
(1) Sistemski operater pri izračunu tarifnih postavk za distribucijo za regulativno obdobje upošteva faktor dovoljene spremembe prihodka I, ki se giblje v naslednjem območju:
 
I < / = 0,05
 
(2) Faktor dovoljene spremembe prihodka I se upošteva pri pobiranju prihodka iz omrežnine za distribucijo iz 5. člena tega akta na naslednji način:
 
OMR(DK)(t) = OMR(DK)(t-1) * (1 + I) [EUR],
 
ob pogoju, da pri določitvi tarifnih postavk za distribucijo (C(FPi,) C(FMi,) C(FZi,) C(VPi)), upošteva faktor dovoljene spremembe cen J na naslednji način:
 
C(FPi)(t) = C(FPi)(t-1) * (1 + J) [EUR],
 
C(FMi)(t) = C(FMi)(t-1) * (1 + J) [EUR],
 
C(FZi)(t) = C(FZi)(t-1) * (1 + J) [EUR],
 
C(VPi)(t) = C(VPi)(t-1) * (1 + J) [EUR],
 
pri čemer se faktor dovoljene spremembe cen J giblje v naslednjem območju:
 
J < / = 0,15,
 
kjer oznake pomenijo:
C(FPi)    tarifna postavka za pavšal na mesec,
       v evrih;
C(FMi)    tarifna postavka za moč na mesec,
       v EUR/kW;
C(FZi)    tarifna postavka za zmogljivost na
       mesec, v EUR/(Sm3/dan);
C(VPi)    tarifna postavka za porabo, v EUR/Sm3;
OMR(DK(t))  omrežnina za distribucijo za regulativno
       obdobje t, izračunana ob upoštevanju
       tarifnih postavk za distribucijo za
       regulativno obdobje t, v evrih;
OMR(DK(t-1)) omrežnina za distribucijo za regulativno
       obdobje t, izračunana ob upoštevanju
       tarifnih postavk za distribucijo za
       preteklo regulativno obdobje t-1, v evrih;
i       odjemna skupina i, iz Tabele 1 priloge
       tega akta;
I       faktor dovoljene spremembe prihodka,
       v deležu;
J       faktor dovoljene spremembe cen,
       v deležu;
t       regulativno obdobje.
V. OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
13. člen
(1) Pri obračunavanju omrežnine za distribucijo sistemski operater upošteva uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za vsako odjemno mesto, skladno s Tabelo 1 priloge tega akta.
(2) Sistemski operater pri razvrstitvi končnega odjemalca v odjemno skupino upošteva predvideno letno distribuirano količino oziroma pogodbeno distribucijsko zmogljivost.
(3) Sistemski operater pri obračunavanju omrežnine za distribucijo upošteva distribuirano količino, obračunsko moč in pogodbeno distribucijsko zmogljivost.
(4) Odjemalec, ki ima predvideno distribuirano količino več kot 100.000 Sm3/leto, vendar nima vgrajene merilne naprave s tarifno spominsko enoto, je do vgradnje merilne naprave s tarifno spominsko enoto uvrščen v odjemno skupino C(DK9), Tabele 1 priloge tega akta.
14. člen
Pri obračunavanju omrežnine za meritve sistemski operater upošteva lastništvo merilne naprave in dolžnost vzdrževanja ter umerjanja merilne naprave.
15. člen
Fiksni del omrežnine za distribucijo znaša najmanj 20 odstotkov omrežnine za distribucijo in največ 50 odstotkov omrežnine za distribucijo.
16. člen
(1) Sistemski operater obračuna omrežnino tako, da končnemu odjemalcu za vsako odjemno mesto (plinomer) obračuna:
– znesek za distribucijo;
– znesek za izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu znesek za distribucijo na podlagi razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino skladno s 13. členom tega akta, uporabe tarifne postavke za distribucijo za posamezno odjemno skupino in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine iz tega akta.
(3) Če končni odjemalec prekorači pogodbeno distribucijsko zmogljivost, mu sistemski operater v okviru obračuna omrežnine obračuna znesek za prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti (Z(DK)) skladno z 20. členom tega akta.
17. člen
Sistemski operater končnemu odjemalcu obračuna mesečni znesek za distribucijo (MD), ki se določi na naslednji način:
 
MD = Z(F) + Z(V) [EUR],
 
kjer oznake pomenijo:
Z(F)  fiksni del mesečnega zneska za
    distribucijo, v evrih;
Z(V)  variabilni del mesečnega zneska za
    distribucijo, v evrih.
18. člen
Fiksni del mesečnega zneska za distribucijo se določi na naslednji način:
 
Z(F) = C(FPi) + C(FMi) * D(M) + C(FZi) * DK(D) [EUR],
 
kjer oznake pomenijo:
C(FPi)   tarifna postavka za pavšal na mesec, v evrih;
C(FMi)   tarifna postavka za moč na mesec, v EUR/kW;
D(M)    obračunska moč trošil, v kW;
C(FZi)   tarifna postavka za zmogljivost na mesec,
      v EUR/(Sm3/dan);
DK(D)   pogodbena distribucijska zmogljivost, v Sm3/dan.
19. člen
Variabilni del mesečni zneska za distribucijo se določi na naslednji način:
 
Z(V) = C(VPi) * Q(R,M) [EUR],
 
kjer oznake pomenijo:
C(VPi)  tarifna postavka za porabo v EUR/Sm3;
Q(R,M)  mesečna distribuirana količina v Sm3.
20. člen
(1) V primeru prekoračitve pogodbene distribucijske zmogljivosti sistemski operater končnemu odjemalcu obračuna prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti (Z(DK)).
(2) Prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti v obračunskem mesecu (O(DK,M)) se določi na naslednji način:
 
O(DK,M) = DK(MAX) - DK(D) [Sm3/dan].
 
(3) Prekoračitev se obračuna, kadar je O(DK,M) > 0.
(4) Znesek za prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti se zaračuna v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti, in se določi na naslednji način:
 
Z(DK) = O(DK,M) * C(FZi) * 1,15 [EUR],
 
kjer oznake pomenijo:
Z(DK)    znesek za prekoračitev pogodbene
       distribucijske zmogljivosti, v evrih;
O(DK,M)   prekoračitev pogodbene distribucijske
       zmogljivosti, v Sm3/dan;
DK(MAX)   največja uporabljena distribucijska
       zmogljivost v mesecu, v Sm3/dan;
DK(D)    pogodbena distribucijska zmogljivost,
       v Sm3/dan;
C(FZi)    tarifna postavka za zmogljivost na
       mesec, v EUR/(Sm3/dan).
(5) S plačilom prekoračitve pogodbene distribucijske zmogljivosti v obračunskem mesecu uporabnik omrežja v naslednjih mesecih nima pravice uporabljati višje zmogljivosti od pogodbeno določene.
21. člen
(1) Sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu mesečni znesek za izvajanje meritev glede na število in značilnost merilnih mest.
(2) Mesečni znesek za izvajanje meritev (Z(M)) za posamezno merilno mesto se določi na naslednji način:
 
Z(M) = V(L) * (f(1) + f(2)) [EUR] ali
 
Z(M) = V(U) * (f(1) + f(2)) [EUR] ali
 
Z(M) = V(N) * (f(1) + f(2)) [EUR],
 
kjer oznake pomenijo:
V(L)     tarifna postavka za izvajanje meritev,
       kadar končni odjemalec ni lastnik merilne
       naprave in jo sistemski operater vzdržuje,
       umerja in skladno s predpisi izvaja
       periodične menjave merilne naprave, v evrih;
V(U)     tarifna postavka za izvajanje meritev,
       kadar sistemski operater ni lastnik
       merilne naprave in jo sistemski operater
       vzdržuje in umerja, v evrih;
V(N)     tarifna postavka za izvajanje meritev,
       kadar sistemski operater ni lastnik
       merilne naprave ter je ne vzdržuje in
       ne umerja, v evrih;
f(1)     faktor velikosti in tipa plinomera;
f(2)     faktor uporabe korektorja temperature
       ali tlaka.
(3) Znesek za izvajanje meritev vsebuje 1-kratno odčitavanje količin predanega zemeljskega plina na obračunsko obdobje, ki je določeno v splošnih pogojih za dobavo in odjem sistemskega operaterja, na enem merilnem mestu.
(4) Vrednosti faktorjev (f(1), f(2)) so določene v Tabeli 3 in Tabeli 4 priloge tega akta.
VI. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJE
22. člen
(1) Sistemski operater najkasneje v roku deset dni po zaključku obračunskega obdobja, na katerega se nanaša distribucija, končnemu odjemalcu izstavi račun, ki vsebuje naslednje zneske:
– znesek za distribucijo iz 17. in 20. člena tega akta in
– znesek za izvajanje meritev iz 21. člena tega akta.
(2) V primeru več odjemnih mest končnega odjemalca mora sistemski operater k računu priložiti obračun po posameznih odjemnih mestih ali na računu navesti zneske iz prvega odstavka tega člena ločeno za posamezna odjemna mesta.
(3) Če je obračunsko obdobje iz prvega odstavka tega člena daljše od enega meseca, se znesek za distribucijo in znesek za meritve pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena lahko obračunata skupaj za celotno obdobje skladno s tem aktom.
23. člen
Zneski v tem aktu ne vključujejo davkov, taks in trošarin.
VII. DOLOČANJE KOLIČIN V ČASU VZDRŽEVANJA ALI OKVARE
24. člen
V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v času trajanja okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega plina, kot je bila povprečna predana količina v treh primerljivih obdobjih pred okvaro, glede na odjem plina, za katero obstajajo registrirani podatki, oziroma se upoštevajo količine, ki jih beleži merilna naprava uporabnika omrežja ob pogoju, da ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom.
25. člen
V primeru redne menjave merilnih naprav na merilnem mestu, kjer ni dvojne meritve in uporabnik omrežja prevzema zemeljski plin, se šteje, da je bila v času menjave vsako uro predana količina enaka povprečni urni količini zemeljskega plina zadnjih treh ur pred menjavo oziroma se upošteva urna količina, zabeležena na merilni napravi uporabnika omrežja, ob pogoju, da ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.), razen določb od 10. do 12. člena in 19. člena, ki veljajo do vključno 31. decembra 2011.
27. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe V. in VI. poglavja se uporabljajo od 1. januarja 2012.
Št. 22-3/2011-12/ZP-13
Maribor, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0071
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti