Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2662. Spremembe in dopolnitve Državnopravobranilskega reda, stran 8327.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o Državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) generalni državni pravobranilec v soglasju z ministrom za pravosodje izdaja
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Državnopravobranilskega reda
1. člen
V Državnopravobranilskem redu (Uradni list RS, št. 90/02) se za 97. členom doda naslov novega 1.a podpoglavja, ki se glasi:
»1.a Izpit iz poznavanja določil Državnopravobranilskega reda«
2. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»98. člen
V okviru izobraževalnih programov mora vse pravobranilsko osebje, razen tistih, ki imajo opravljen pravniški državni izpit, v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja pred komisijo Centra za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija) opraviti izpit iz poznavanja določil DPR.«
3. člen
Za 98. členom se dodajo nov 98.a, 98.b, 98.c, 98.č, 98.d, 98.e, 98.f, 98.g, 98.h in 98.i člen, ki se glasijo:
»98.a člen
Kandidate prijavi k izpitu Državno pravobranilstvo.
V odločbi, ki jo izda direktor Centra za izobraževanje v pravosodju, se določijo dan, ura in kraj opravljanja izpita ter sestava izpitne komisije. Odločba se pošlje kandidatu najmanj 15 dni pred dnem, določenim za opravljanje izpita.
98.b člen
Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in člana.
Sestavo komisije za posamezen izpitni rok določi z odločbo direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed predsednikov in članov komisij, imenovanih z odločbo ministra, pristojnega za pravosodje. Izpitno komisijo sestavljata državni pravobranilec kot predsednik komisije in predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki ima opravljen pravniški državni izpit, kot član komisije. Predlog za imenovanje državnih pravobranilcev kot predsednikov izpitne komisije poda generalni državni pravobranilec.
Predsednik izpitne komisije mora skrbeti za pravilnost poteka izpita.
Predsedniku izpitne komisije pripada nagrada za delo v izpitni komisiji v višini 8 eurov neto za posameznega kandidata, članu izpitne komisije pa v višini 6 eurov neto za posameznega kandidata. Predsednik in član izpitne komisije sta upravičena tudi do povračila potnih stroškov v zvezi z delom v komisiji, pri čemer se stroški kilometrine obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
98.c člen
Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o izpitu, imenuje direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za pravosodje. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– naziv oddelka državnega pravobranilstva, na katerem je kandidat zaposlen,
– naziv delovnega mesta, na katero je kandidat razporejen,
– sestavo izpitne komisije,
– datum opravljanja izpita,
– izpitna vprašanja in
– uspeh kandidata pri izpitu.
Zapisnik podpišejo predsednik in član izpitne komisije ter zapisnikar.
Zapisnikarju pripada nagrada za vodenje zapisnika v višini 6 eurov neto za posameznega kandidata in povračilo potnih stroškov v zvezi z njegovim delom. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
98.č člen
Izpit se opravlja ustno in traja za posameznega kandidata največ dvajset minut.
Vprašanja zastavljata kandidatom predsednik in član izpitne komisije.
98.d člen
Izpitna komisija oceni uspeh kandidata z opisno oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
Uspeh kandidata razglasi predsednik izpitne komisije v navzočnosti člana izpitne komisije in kandidata takoj po izpitu.
98.e člen
O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu.
Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu Centra za izobraževanje v pravosodju.
98.f člen
Kandidat, ki izpita ni opravil uspešno, ga lahko ponavlja v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma zadnjega opravljanja izpita.
Za ponovno prijavo Državno pravobranilstvo pošlje novo prijavnico.
98.g člen
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita oziroma o odstopu pisno ne obvesti Centra za izobraževanje v pravosodju najmanj tri dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da ga ni opravil.
Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju kandidatu, ki iz opravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita, ali kandidatu, ki iz opravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati izpit, na njegov pisni predlog z obvestilom določi nov izpitni rok.
Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred datumom izpita, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
Za opravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta ter neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
98.h člen
Razen v primerih iz naslednjih odstavkov stroški izpita bremenijo proračun.
Če se kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne udeleži izpita ali brez opravičenega razloga odstopi med opravljanjem izpita, mora povrniti izpitne stroške na podlagi izdanega računa.
Pri tretjem in vsakem nadaljnjem pristopu k izpitu mora izpitne stroške povrniti kandidat na podlagi izdanega računa.
98.i člen
Center za izobraževanje v pravosodju vodi za vsakega kandidata spis, ki vsebuje prijavo k izpitu, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.
Potrdilo o opravljenem izpitu obsega najmanj:
– datum in kraj izvedbe izpita;
– osebno ime, datum in kraj rojstva kandidata;
– evidenčno številko potrdila;
– podpis predsednika izpitne komisije in žig Centra za izobraževanje v pravosodju.
Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo v upravnih spisih v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.«
4. člen
Za 98.i členom se doda nov naslov, ki se glasi:
»1.b Konkurenčna prepoved«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda odločbo iz drugega odstavka 98.b člena Državnopravobranilskega reda v treh mesecih po uveljavitvi teh Sprememb in dopolnitev Državnopravobranilskega reda.
6. člen
Za javne uslužbence, ki so ob začetku uporabe teh Sprememb in dopolnitev Državnopravobranilskega reda že zaposleni pri Državnem pravobranilstvu, začne teči enoletni rok iz 98. člena Državnopravobranilskega reda z dnem začetka uporabe teh Sprememb in dopolnitev Državnopravobranilskega reda.
7. člen
Te Spremembe in dopolnitve Državnopravobranilskega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2012.
Št. DP-A01-292/2009-13
Ljubljana, dne 23. junija 2011
EVA 2011-2011-0017
dr. Boštjan Tratar l.r.
generalni državni pravobranilec
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) soglašam s Spremembami in dopolnitvami Državnopravobranilskega reda.
Št. 007-18/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje