Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2658. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev, stran 8300.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev
1. člen
Ta odredba določa pogoje glede strokovne izobrazbe in dodatnih znanj, ki jih morajo ob izpolnjevanju drugih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati učitelji v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev (v nadaljnjem besedilu: program), katerih posebna dela je na 63. seji dne, 21. 4. 2011, določil Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih.
2. člen
V tej odredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08, 68/09, v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
(1) Učitelj v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program slovenščine ali magistrski študijski program druge stopnje slovenistika.
(2) Učitelj v programu mora imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
(3) V posebnem delu izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev so navedena znanja, ki jih morajo imeti izvajalci programa.
4. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-47/2011
Ljubljana, dne 13. maja 2011
EVA 2011-3311-0053
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport