Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2655. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011, stran 8298.

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 63/07 – popr., 10/08 – ZVarDod, 71/08, 73/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS in 85/10) v zvezi s prvim odstavkom 2. člena Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 63/07 – popr., 10/08 – ZVarDod, 71/08, 73/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS in 85/10; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) in v skladu s prvim odstavkom 2. člena Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10; v nadaljnjem besedilu: ZIU):
1. transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od 1. julija 2011:
– otroški dodatek znaša:
+------------------+--------------------------------------------+
|         |  Znesek otroškega dodatka za posameznega |
|         |        otroka v eurih        |
+------------------+--------------+------------+----------------+
|  Dohodek na  |  1. otrok  | 2. otrok | 3. in naslednji|
| družinskega člana|       |      |   otrok   |
|  v % povprečne |       |      |        |
|   plače RS   |       |      |        |
+------------------+--------------+------------+----------------+
|   do 15 %   |  114,85  |  126,33  |   137,83   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
| nad 15 % do 25 % |   98,19  |  108,55  |   118,84   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
| nad 25 % do 30 % |   74,83  |  83,65  |   92,42   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
| nad 30 % do 35 % |   59,03  |  67,35  |   75,83   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
| nad 35 % do 45 % |   48,27  |  56,33  |   64,33   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
| nad 45 % do 55 % |   30,58  |  38,28  |   45,93   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
| nad 55 % do 75 % |   22,94  |  30,58  |   38,28   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
| nad 75 % do 99 % |   19,97  |  27,63  |   35,28   |
+------------------+--------------+------------+----------------+
– dodatek za nego otroka znaša 101,05 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 202,17 eurov,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 393,46 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 eurov,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 280,75 eurov,
– starševski dodatek znaša 196,49 eurov,
– materialni stroški za rejenca znašajo 272,74 eurov,
– plačilo dela rejniku znaša 123,51 eurov;
2. transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, uskladijo tako, da od 1. julija 2011 znašajo:
– dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev 414,50 eurov, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 290,15 eurov in za opravljanje večine življenjskih potreb 145,08 eurov,
– invalidnine za telesne okvare v eurih:
+--------------+-------------+---------------------------------+
|       |  Telesna  | Če je telesna okvara posledica |
|       |       +---------------+-----------------+
|       |       | poškodbe pri |  bolezni ali  |
+--------------+-------------+  delu ali  | poškodbe izven |
|  Stopnja  |  okvara  |  poklicna  |   dela    |
|       |       |  bolezen  |         |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   1.   |   100   |   99,48   |   69,64   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   2.   |   90   |   91,20   |   63,83   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   3.   |   80   |   82,90   |   58,02   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   4.   |   70   |   74,61   |   52,23   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   5.   |   60   |   66,32   |   46,43   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   6.   |   50   |   58,02   |   40,62   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   7.   |   40   |   49,75   |   34,81   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|   8.   |   30   |   41,46   |   29,02   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
Osnova za odmero dodatnih pravic znaša 414,50 eurov.
II.
V skladu s 5. členom ZUTPG in prvim odstavkom 2. člena ZIU se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2011 znaša 230,61 eurov.
III.
Transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A) se v skladu s prvim odstavkom 2. člena ZIU uskladijo tako, da od 1. julija 2011 znašajo:
– nadomestilo za invalidnost 288,89 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 165,07 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 82,54 eurov.
IV.
Nove štipendije, dodeljene po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09 in 62/10 – ZUTPG), se v skladu s prvim odstavkom 2. člena ZIU uskladijo tako, da:
– Državna štipendija brez dodatkov znaša 38,97 eurov za dijaka in 58,47 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 66,05 eurov za dijaka in 101,78 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov za študij v tujini znaša 132,10 eurov za dijaka in 203,56 eurov za študenta.
Dodatki k državnim in Zoisovim štipendijam iz prejšnjega odstavka se v skladu s prvim odstavkom 2. člena ZIU uskladijo tako, da:
– dodatek glede na dohodek znaša:
+-----------------------------------+--------------------------+
| Dohodek na družinskega člana v % | Višina dodatka v eurih |
|    od minimalne plače     |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|     do vključno 25 %     |     55,22      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   nad 25 % do vključno 40 %   |     44,39      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   nad 40 % do vključno 50 %   |     32,48      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|   nad 50 % do vključno 60 %   |     21,66      |
+-----------------------------------+--------------------------+
– dodatek glede na vrsto in področje izobraževanja znaša 30,31 eurov;
– dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 20,56 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 37,90 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča znaša:
– za bivanje 85,53 eurov,
– za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča:
+-----------------------------------+--------------------------+
|     Oddaljenost v km     | Višina dodatka v eurih |
+-----------------------------------+--------------------------+
|    od 5 do vključno 10    |     48,73      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|    nad 10 do vključno 15    |     59,55      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|    nad 15 do vključno 20    |     70,38      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|    nad 20 do vključno 30    |     81,21      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|    nad 30 do vključno 40    |     92,05      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|       nad 40        |     100,71     |
+-----------------------------------+--------------------------+
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 50,89 eurov.
V.
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz 5. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG in v skladu s prvim odstavkom 2. člena ZIU od 1. julija 2011 opravi uskladitev v višini 0,475 %.
VI.
Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2011.
Št. 007-36/2011/11
Ljubljana, dne 12. julija 2011
EVA 2011-2611-0068
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve