Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2696. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta, stran 8372.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Območje ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Uradni list RS, št. 40/09 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
V določilih OPPN je opredeljena tudi etapnost gradnje, ki predvideva gradnjo dovoza do kletnih etaž z OPPN predvidenih objektov in do podzemne garaže Arhiva Republike Slovenije in Restavratorskega centra Republike Slovenije v objektu Poljanska cesta 40 v eni gradbeni etapi. Glede na to, da se objekti ne bodo urejali istočasno je treba izdelati spremembe in dopolnitve OPPN, ki bodo dopuščale izvedbo dovoza v samostojni etapi.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava območje prostorskih enot P1 in C2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
5. Slovenske železnice d.d.,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. UPC Telemach d.o.o.,
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
(2) Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, za določitev etapnosti izvedbe že določenih posegov, ni potrebno izdelati.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena 15 dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden osem mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-38/2011-1
Ljubljana, dne 29. junija 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.