Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, stran 8160.

Na podlagi tretjega odstavka 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
1. člen
V Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 22/10 – EZ-D) se izraz »Agencija za energijo« v celotnem besedilu nadomesti z izrazom »Eko sklad« v ustreznem sklonu.
2. člen
Na začetku prvega odstavka 1. člena se doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba ne velja za naprave, katerih upravljavec mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.«.
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) zavezanci so dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem;
b) veliki zavezanci so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75 GWh toplote letno, ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje, ki dobavljajo najmanj 300 GWh energije letno;
c) mali zavezanci so dobavitelji toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo manj kot 75 GWh toplote letno, ter dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje, ki dobavljajo manj kot 300 GWh energije letno;
č) prihranek energije je količina prihranjene končne energije pri odjemalcih, določena z merjenjem oziroma oceno porabe pred in po izvedbi ene ali več energetskih storitev ali ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti;
d) pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo je pogodbeni odnos med velikim zavezancem kot izvajalcem in naročnikom iz privatnega, javnega ali storitvenega sektorja, ki vključuje naložbe izvajalca v nove, nadomestne ali dopolnilne naprave za oskrbo z energijo pri naročniku. Pri tem naročnik izvajalcu povrne vložena sredstva s plačilom za dobavo potrebne energije v obliki toplote, hladu, elektrike ipd.;
e) pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med velikim zavezancem kot izvajalcem in naročnikom iz privatnega, javnega ali storitvenega sektorja, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo;
f) tekoča goriva za ogrevanje so tekoča goriva, ki se uporabljajo za proizvodnjo toplote ne glede na namen porabe toplote;
g) toplota iz distribucijskega omrežja je toplota, ki jo dobavitelj proda končnemu odjemalcu toplote;
h) distribucijsko omrežje toplote je omrežje za razvod toplote z namenom prodaje toplote ne glede na namen porabe toplote;
i) toplota je toplota ali hlad v obliki tople ali vroče vode, pare, hladne vode, ledu ali drugih kapljevin, ki so segrete ali ohlajene pod oziroma nad temperaturo okolice;
j) končni odjemalec je fizična ali pravna oseba, ki kupuje energijo za lastno končno rabo, in odjemalec, ki kupuje tekoča goriva za nadaljnjo prodajo končnim odjemalcem, če jih kupi po cenah, ki vključujejo dodatek v višini določeni s to uredbo;
k) lastna končna raba je raba energije, ki jo za lastno rabo porabijo končni odjemalci v Republiki Sloveniji. To ne vključuje energije, ki se dobavi za izvoz, neenergetsko rabo, nadaljnjo prodajo, porabo v sektorju pretvorbe za proizvodnjo električne energije in toplote ter mednarodni pomorski in letalski promet.
(2) Izrazi, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo področje energetike, in Uredba (ES) št. 1099/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L št. 304 z dne 14. 11. 2008, str. 1).«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)
(1) Vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, ki jih v svoje programe lahko vključijo veliki zavezanci, so:
– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
– uporaba energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov;
– vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov;
– povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
– obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju;
– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji;
– učinkovita posodobitev sistemov za skupno ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami;
– učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju;
– zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom;
– zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin;
– priklop stavb na sistem daljinskega ogrevanja;
– sistemi za izkoriščanje odpadne toplote;
– baterijska električna vozila;
– vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin namenjena javnemu potniškemu prometu;
– oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih;
– programi izvajanja energetskih pregledov;
– programi informiranja in ozaveščanja;
– optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu.
(2) Eko sklad lahko v svoj program poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka vključi tudi naslednje ukrepe in storitve:
– obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
– regulacija ogrevalnih sistemov, ki vključuje vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema;
– vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
– gradnja novih nizkoenergijskih in pasivnih hiš oziroma stavb;
– programi informiranja in ozaveščanja za otroke in mladino;
– programi energetskega svetovanja.
(3) Dobavitelji posameznih vrst energije oziroma goriv lahko v svoje programe vključijo tudi energetske storitve in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki zmanjšujejo porabo drugih vrst energije oziroma goriv.
(4) Sredstva za spodbujanje posameznih ukrepov morajo biti dodeljena skladno s predpisom, ki določa spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Javni agenciji republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo)« nadomesti z besedama »Eko skladu«.
V tretjem odstavku se izraz »zavrnila« zamenja z izrazom »zavrnil«.
6. člen
Tretji odstavek 9. člena se črta.
7. člen
V tretjem odstavku 10. člena se črta besedilo »Agencija za energijo in«, beseda »pripravita« se nadomesti z besedo »pripravi«, beseda »objavita« pa se nadomesti z besedo »objavi«.
8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-15/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2010-2111-0116
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti