Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2147. Odlok o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6058.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07, 108/09, 9/11), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 43/08, 53/10) in Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94 in 38/09) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 7. seji dne 23. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Slovenj Gradec določijo pogoji in način posebne in podrejene rabe javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
2. člen
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro in površine v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, ki so namenjene splošni javni rabi.
Posebna raba javnih površin pomeni rabo za postavitev taksnih predmetov:
– postavitev gostinskih vrtov, kioskov, premičnih prodajnih objektov in drugih manjših objektov pred lastnimi poslovnimi prostori,
– reklamne napise, objave, oglase, zastave ipd.,
– prodajo na premičnih stojnicah,
– postavitev prodajnih avtomatov in prodajo iz potujočih prodajaln,
– postavitev gradbenih odrov ali gradbišč in
– ulične nastope, snemanje filmov, otvoritve ipd.
Podrejena raba javnih površin pomeni rabo za javne prireditve in shode.
II. POGOJI IN NAČINI POSEBNE IN PODREJENE RABE JAVNIH POVRŠIN
1. Pridobitev dovoljenja
3. člen
(1) Temeljni pogoj za posebno in podrejeno rabo javnih površin je pridobitev dovoljenja, ki ga z odločbo izda Referat za promet (v nadaljevanju: pristojni občinski organ).
(2) Pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: stranka) pridobi dovoljenje za posebno in podrejeno rabo javnih površin, če izpolnjuje posamezne pogoje iz tega odloka. Posamezni pogoji so določeni pri načinih posebne in podrejene rabe javnih površin od 9. do 21. člena tega odloka.
(3) Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje po tem odloku, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
4. člen
(1) Stranka pridobi dovoljenje za posebno rabo javnih površin na podlagi vloge ali javnega razpisa, dovoljenje za podrejeno rabo javnih površin pa na podlagi vloge.
(2) Prepovedano je namestiti taksni predmet in uporabljati javno površino za taksni predmet brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem pristojnega organa.
A) Pridobitev dovoljenja za posebno rabo javnih površin
Vloga
5. člen
Stranka pridobi dovoljenje za posebno rabo javnih površin na podlagi vloge, ki mora vsebovati:
– osebno ime oziroma naziv podjetja,
– prebivališče oziroma sedež stranke,
– opredelitev namena rabe javne površine,
– lokacijo in čas rabe javne površine,
– kulturnovarstveno soglasje, kjer je to potrebno,
– načrt objekta in naprave s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi in
– soglasja za priključitev na javno komunalno infrastrukturo, kadar so ta predpisana.
Javni razpis
6. člen
Na podlagi javnega razpisa stranka pridobi dovoljenje:
– če je za posamezno lokacijo zainteresiranih več strank ali
– če ima Mestna občina Slovenj Gradec na določeni lokaciji interes za izvajanje določenih aktivnosti.
7. člen
(1) Javni razpis se objavi na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– način, lokacijo in čas rabe javnih površin,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– izhodiščno vrednost enkratnega nadomestila v evrih,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– dodatne pogoje, ki se opredelijo glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
(3) Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti samoupravne lokalne skupnosti.
(4) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje direktor/ica občinske uprave in ima najmanj tri člane. Postopek javnega razpisa mora biti v celoti dokumentiran.
(5) Na javnem razpisu se izločijo tisti prosilci, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec,
– uporabljajo katerokoli javno površino brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem,
– niso odstranili objektov in naprav, za katere nimajo dovoljenja po tem odloku.
(6) Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo zahteve iz javnega razpisa, je izbran tisti ponudnik, ki nudi Mestni občini Slovenj Gradec najboljše pogoje rabe javne površine in ponudi najvišje enkratno nadomestilo za rabo javne površine.
(7) Javni razpis je za posamezno od razpisanih lokacij uspel, če je za to lokacijo prispela vsaj ena popolna ponudba.
B) Pridobitev dovoljenja za podrejeno rabo javnih površin
Vloga
8. člen
(1) Vloga za uporabo javne površine za javno prireditev ali shod mora vsebovati:
– ime organizatorja,
– namen prireditve (kulturni, zabavni, tržni, športni, politični, verski itd.),
– namen shoda (politični, verski itd.),
– obliko prireditve (razstava, predstava, mimohod, karneval, parada, cirkus, koncert, filmske promocije, ples itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– pričakovano število obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme in načrt postavitve opreme,
– predlog začasne prometne ureditve.
(2) Pogoj za pridobitev soglasja je poravnava obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec in ravnanje stranke skladno z že izdanim dovoljenjem.
(3) Čas trajanja javne prireditve ali shoda se določi v dovoljenju.
2. Načini in posamezni pogoji posebne rabe javnih površin
Postavitev gostinskega vrta
9. člen
(1) Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom (in pomeni povečanje gostinske ponudbe tega gostinskega obrata – v nadaljevanju: gostinski vrt z gostinskim obratom) je dovoljeno postaviti na javni površini iz 2. člena tega odloka.
(2) Dovoljenje za postavitev gostinskega vrta z gostinskim obratom se izda za sezonski čas in vsebuje grafično prilogo.
(3) Gostinski vrt z gostinskim obratom se postavi v skladu z grafično prilogo, ki mora upoštevati naslednje pogoje:
– med/za gostinskim vrtom in gostinskim obratom mora biti zagotovljen nemoten prehod pešcev minimalno v širini 2,0 m, kjer dopuščajo terenske razmere pa 4,0 m. Izjemoma je lahko minimalni odmik manjši, kolikor si investitor pridobi soglasje pristojne občinske službe, vendar ne manj kot je potrebna širina za gibanje oviranih oseb s spremstvom.
– dovoljena tlorisna velikost ograjenega gostinskega vrta znaša največ 50 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 m merjeno od najnižje točke objekta.
– pogoje, ki jih določi Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, kjer je to potrebno.
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, tako da se lahko v primeru intervencije lahko odstranijo.
– gostinski vrt ima lahko posebno talno podlago izdelano iz lesa katere višina najvišje točke je lahko največ 10 cm merjeno od tal. V mestnem jedru (na Trgu svobode, Glavnem trgu, Meškovi ulici in Poštni ulici) lesena podlaga ni dovoljena.
– gostinski vrt lahko ima preprogo, ki mora biti v barvi tal. Na Trgu svobode in na pločnikih Glavnega trga in Meškove ulice talna podlaga ni dovoljena.
– prvenstveno se za zaščito pred soncem uporabljajo senčniki bež barve. Reklamni napisi na senčnikih niso dovoljeni.
– izjemoma se lahko izven mestnega jedra namesto senčnikov zaščita pred soncem doseže z nadstrešnico izdelano iz lahke kovinske konstrukcije. V tem primeru si mora investitor predhodno pridobiti soglasja, ki so predpisana v odloku, ki ureja posege v prostor na tem območju in pozitivno soglasje Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja. Prekritje nadstrešnice je platno v pastelnem tonu.
– proti prometnim površinam (vozišče in parkirišče) morajo biti gostinski vrtovi ločeni z zaščitno ograjo ali drugo ustrezno bariero (korita za rože ipd.). Višina ograje je lahko največ 80 cm, barva ograje mora biti v pastelnih tonih in ne sme biti polna. Na Trgu svobode postavitev ograde ni dovoljena.
10. člen
(1) Gostinski vrt je dovoljeno postaviti v času od 15. marca do 31. oktobra.
(2) Med 1. novembrom in 14. marcem je dovoljena postavitev gostinskih vrtov v izmeri največ do 20 m2. V zimskem času je možna postavitev gostinskih vrtov na mestih in na način, da postavljen letni vrt ne bo oviral nemotenega dela zimske službe.
(3) Prepovedano je postaviti gostinski vrt izven s tem odlokom določenih datumov.
(4) Prepovedano je postaviti gostinski vrt, kolikor le-ta ne obratuje več kot 14 dni.
Objekti za oglaševanje
11. člen
(1) Na javnih površinah je dovoljeno postavljati oglasne panoje, transparente, reklamne zastave kolikor to ni v nasprotju s prostorskim aktom, predpisi o javnih cestah in predpisi o graditvi objektov.
(2) Za postavitev objektov za oglaševanje:
– se izda dovoljenje za čas do enega leta in se lahko podaljša, če stranka izpolnjuje vse obveznosti iz dovoljenja ter ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec,
– se izvaja s pomočjo oglasov na nepremičnih in premičnih oglaševalnih objektih, ki so po obliki lahko nesvetlobni ali svetlobni ter vidni ali slišni. Oglasi so: plakati, letaki, slišna sporočila, nalepke ali besedila in podobe, ki se napišejo, naslikajo, natisnejo ali predvajajo na oglaševalnem objektu ali iz njega,
– se mora zagotoviti da oglaševalni objekt ne ovira prometa, namembnosti prostora in da ne kvari videza okolja,
– mora imeti oglaševalni objekt na vidnem mestu označbo izvajalca oglaševanja, kolikor te ni, odgovarja za pravilnost oglaševanja pravna ali fizična oseba za katero se oglašuje,
– mora oglaševalec pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor (lokacijsko informacijo ali gradbeno dovoljenje) v primeru, da želi oglaševati z nepremičnim oglaševalnim objektom,
– mora oglaševalec redno vzdrževati in obnavljati oglaševalne objekte,
– mora oglaševalec v primeru nastanka škode na objektih ali površinah, ki so neposredno povezane z izvajanjem dejavnosti oglaševanja, povzročeno škodo odpraviti ali povrniti nastale stroške lastniku poškodovanih objektov ali površin,
– mora oglaševalec oglase, ki so poškodovani odstraniti takoj, tiste, katerim je prenehal razlog oglaševanja pa najkasneje v roku treh dni,
– mora biti oglaševalec registriran za izvajanje dejavnosti oglaševanja, razen v primeru, ko oglašuje za lastne potrebe. Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje na oglaševalnih objektih, postavljenih na objektih in površinah, na katerih se izvaja dejavnost, ki se tako oglašuje,
– oblike objektov za oglaševanje ter pogoje za oglaševanje za lastne potrebe v mestnem jedru se določi s posebnim pravilnikom.
Postavitev kioska
12. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljeno postaviti kiosk, če obstaja možnost priključkov na potrebne komunalne vode, ki jih uredi stranka, ter na podlagi gradbenega dovoljenja, kolikor je to potrebno.
(2) Kiosk oziroma tipski zabojnik po tem odloku je, kot začasen objekt, namenjen turistični ponudbi ali prireditvam, njegova tlorisna površina znaša maksimalno 10 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. Tlorisna površina kioskov, postavljenih v mestnem jedru je lahko največ 4,0 m2, količina le-teh je omejena na največ tri kioske. Na Trgu svobode postavitev kioskov ni dovoljena.
(3) Dovoljenje za postavitev kioska se izda za sezonski čas in se lahko podaljša če stranka izpolnjuje vse obveznosti iz izdanega dovoljenja.
(4) V mestnem jedru je dovoljeno postavljati samo kioske tipske izdelave, ki jih predpiše Mestna občina Slovenj Gradec in zanje predhodno določi možne lokacije postavitve.
(5) Skupna površina kioska in gostinskega vrta je lahko največ 50 m2.
(6) Po odstranitvi kioska je potrebno na zemljišču, na katerem je bil postavljen, vzpostaviti prvotno stanje.
Postavitev premičnih prodajnih stojnic
13. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena postavitev premičnih prodajnih stojnic za prodajo:
– kostanja, sladoleda, vrtnin in drugih živil,
– nakita,
– prodajo cvetja in podobno,
– blaga pred lastnimi vhodi trgovin.
(2) Dovoljenje za postavitev premičnih prodajnih stojnic se izda za sezonski čas.
14. člen
(1) Živila se lahko prodajajo le iz premičnih prodajnih stojnic, ki so primerni vrsti živila, skladno s predpisi o trgovini.
(2) Po koncu prodaje se stojnice odstranijo z javne površine.
(3) Prodaja blaga pred vhodom v lastno trgovino je dovoljena na premičnih prodajnih stojnicah, ki s svojim videzom ne smejo kaziti okolice. Okrog objektov ne sme biti naložena embalaža in drugi predmeti, ki niso v prodaji. Ti objekti se po končani prodaji odstranijo.
Pred postavitvijo tovrstnih premičnih prodajnih stojnic, je potrebno pridobiti pozitivno mnenje Oddelka za urejanje prostora.
Postavitev prodajnih avtomatov
15. člen
(1) Postavitev prodajnih avtomatov na javnih površinah za različno ponudbo blaga (časopisi, parkirni listki, žetoni, pijača in podobno) ne sme ovirati javne rabe javne površine.
(2) Dovoljenje za postavitev prodajnih avtomatov se lahko izda za čas do enega leta.
Potujoče prodajalne
16. člen
(1) Na javnih površinah je dovoljena prodaja iz potujočih prodajaln v skladu s predpisi o prodaji blaga izven prodajaln. Potujoča prodajalna je lahko postavljena na mestu, kjer ne ovira javne rabe javne površine.
(2) Dovoljenje za potujočo prodajalno se lahko izda za čas do enega leta.
Časopisi
17. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena prodaja časopisov iz torbe, posebnih vozičkov ali prodajnih avtomatov.
(2) Dovoljenje za prodajo časopisov se lahko izda za čas do enega leta.
Postavitev gradbenih odrov ali gradbišč
18. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali obnovo objektov.
(2) Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstavka tega člena.
(3) Občinska taksa za postavitev gradbenih odrov ali gradbišč se odmeri le za postavitev taksnih predmetov na površinah, ki so namenjene parkiranju. Za postavitev taksnih predmetov na ostalih javnih površinah, se občinska taksa ne zaračunava, lahko pa se zahteva plačilo varščine za uporabo javne površine v primeru, kadar pristojni organ presodi, da bi lahko po uporabi javne površine prišlo do njene poškodbe.
(4) Če so istočasno nasproti gradbenega odra ali gradbišča drugi začasni objekti posebne rabe javnih površin po tem odloku in če bi ovirali javno rabo javnih površin, se le-ti odstranijo na stroške stranke, ki je investitor gradnje ali obnove objekta, za čas trajanja dovoljenja iz drugega odstavka tega člena. V tem primeru se stranki vrne sorazmeren del že plačane takse.
(5) Na javni površini je prepovedano odlaganje odpadnega in gradbenega materiala, mešanje betona, izlivanje kakršnekoli tekočine, vrtanje ali kakšno drugo poškodovanje javne površine.
(6) Stranka, ki dobi dovoljenje za postavitev gradbenega odra ali gradbišča, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje. V primeru, da tega ne stori, opravi to vzdrževalec javnih površin na stroške stranke.
19. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javnih površinah mora stranka:
– zagotoviti polovično ali popolno zaporo prometa,
– zagotoviti postavitev začasne prometne signalizacije in začasnih prometnih zavarovanj,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti dnevno zavarovane dostope in dovoze do objekta v obnovi,
– dnevu začetka in dnevu zaključka del poslati pisno sporočilo pristojnemu organu.
Ulični nastopi, snemanje filmov, organiziranje otvoritev
20. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka so dovoljeni ulični nastopi, snemanje filmov, organiziranje otvoritev, če se s tem ne ovira javna raba javne površine.
3. Prepovedi pri posebni rabi javnih površin
21. člen
Pri posebni rabi javnih površin iz 2. člena tega odloka je prepovedano:
– vrtanje, zabijanje ali kakšno drugo poškodovanje javne površine,
– prodajanje blaga v nasprotju z določili tega odloka (prodaja iz roke v roko ali iz kovčkov, torb, škatel in podobno),
– pritrjevanje preprog in predpražnikov,
– postavitev podesta in polaganje preprog in predpražnikov, razen za protokolarne namene, posebne prireditve Mestne občine Slovenj Gradec in na območju gostinskega vrta skladno z dovoljenji iz tega odloka.
4. Podrejena raba javnih površin
22. člen
Način podrejene rabe javnih površin je raba teh površin za prireditev ali shod. Stranka, ki dobi dovoljenje za podrejeno rabo, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje.
III. OBČINSKA TAKSA
23. člen
(1) Za uporabo javne površine po tem odloku morajo zavezanci plačati občinsko takso, ki se obračuna na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec.
(2) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
(3) Plačilo občinske takse se ne zahteva, če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska služba.
25. člen
(1) Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
(2) V primerih, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana v celoti, ali taksni predmet ni postavljen ali izdelan v skladu s tem odlokom in izdanim dovoljenjem lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi odstranitev taksnega predmeta z javne površine na stroške taksnega zavezanca ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
(3) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršbe.
V. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne pridobi dovoljenja ali taksni predmet uporablja v nasprotju z izdanim dovoljenjem iz 4. člena,
2. brez dovoljenja postavi gostinski vrt ali gostinski vrt postavi v nasprotju z določili iz 9. člena in 10. člena,
3. brez dovoljenja postavi objekt za oglaševanje (11. člen),
4. brez dovoljenja postavi kiosk (12. člen),
5. postavi premični prodajni objekt v nasprotju s 13. členom ali prvim odstavkom 12. člena,
6. postavi prodajni avtomat v nasprotju s 15. členom,
7. prodaja blago iz potujoče prodajalne v nasprotju z 16. členom,
8. prodaja časopise v nasprotju z 17. členom,
9. postavi gradbeni oder ali gradbišče v nasprotju z 18. in 19. členom,
10. ravna v nasprotju z 20. členom,
11. stori prekršek iz 21. člena.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in posameznika.
27. člen
Z globo 200 eurov, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje posameznik, če:
1. prodaja kostanj, sladoled in druga živila v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena,
2. prodaja časopis v nasprotju s 17. členom,
3. stori prekršek iz 19. člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(1) Stranke, ki uporabljajo javno površino za posebno rabo brez dovoljenja ali pa jim je dovoljenje poteklo, so dolžne v treh mesecih od uveljavitve tega odloka dovoljenje pridobiti po tem odloku.
(2) Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka tega člena dovoljenja ne pridobi, je dolžna na javni površini vzpostaviti prvotno stanje.
(3) Če stranke ne ravnajo skladno z določilom prejšnjega odstavka tega člena, to na stroške stranke stori s strani pristojnega organa pooblaščeni izvajalec.
(4) Gostinske vrtove na Glavnem trgu, Trgu svobode in Meškovi ulici je potrebno uskladiti z določili iz 9. člena najkasneje do 15. 3. 2012.
(5) Gostinske vrtove na Poštni ulici je potrebno uskladiti z določili iz 9. člena do celostne ureditve Tržnice oziroma najkasneje do 15. 3. 2014.
(6) Kolikor posamezno področje glede uporabe javnih površin ni posebej urejeno s tem odlokom, se zanj smiselno uporabljajo določila, ki so določena v drugih področnih občinskih odlokih.
29. člen
Lastnike ali najemnike gostinskih lokalov, ki bodo uporabljali javno površina za postavitev gostinskega vrta, se v letu 2012 oprosti plačila komunalne takse za uporabo javne površine v znesku 50 odstotkov.
30. člen
Pravilnik o oglaševanju za lastne potrebe in oblikovne pogoje za objekte za oglaševanje v mestnem jedru na podlagi 11. člena je potrebno sprejeti najkasneje do 31. 12. 2011.
31. člen
Če občinska uprava po prenehanju posebne in podrejene rabe javnih površin ugotovi nastalo škodo, ki jo je povzročila stranka, izda sklep za povračilo nastalih stroškov na javni površini.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-22/2011
Slovenj Gradec, dne 23. maja 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti