Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2137. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388, stran 6025.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388 (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje v naravi predstavlja deloma pozidan (trgovski center), deloma pa neizgrajen prostor. V okolici so obstoječi poslovni objekti.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.) nahaja na območju, kjer je namenska raba zemljišč CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. S sprejetjem OPPN bo območje celovito urejeno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Dravlje, v katastrski občini Dravlje, ob Celovški cesti. Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini Dravlje: 756/14, 756/15, 756/18, 756/19, 759/3, 759/4, 761, 356/9, 756/5, 756/6, 756/20, 756/21, 756/22. Površina območja znaša 29.408 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava d.d.
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.
11. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
12. T2 d.o.o.
13. UPC Telemach d.o.o.
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
15. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
16. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
18. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
19. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
20. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
21. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je zmagovalna rešitev na javnem urbanističnem natečaju za ureditev območja med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Ulico Jožeta Jame in obvoznico.
6.
Roki za pripravo OPPN
Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po izvedbi urbanističnega natečaja.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-34/2011-1
Ljubljana, dne 27. maja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
Po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Jani Möderndorfer l.r.