Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2136. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Špice, stran 6024.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Špice
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Špice (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Območje ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice (Uradni list RS, št. 69/09 in 78/10).
Skladno z določili veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta je na območju Špice urejena osrednja parkovna površina z ozelenjenimi kaskadnimi ploščadmi. Mestna občina Ljubljana želi na območju Špice zgraditi manjše objekte kot načrtovano, in sicer paviljon in servisni objekt. Načrtovana je tudi prestavitev lokacije paviljona, na mestu paviljona pa bodo prezentirane pomembne arheološke najdbe območja Špice.
3.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega prostorski enoti PE1 in PE3, ki merita skupaj cca 32.450,00 m2.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. SNAGA Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. T2 d.o.o.
11. UPC Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
17. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN so izdelane strokovne rešitve za predlagane spremembe.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden deset mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-33/2011-1
Ljubljana, dne 27. maja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 
Po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Jani Möderndorfer l.r.