Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2129. Odlok o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži, stran 6016.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV, Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02), 18. člena Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št. 70/06) ter 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 6. redni seji dne 24. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se za območje Rudniškega jezera, Jezera v Kočevski Reki ter reko Rinžo določi plovbni režim ter izvajanje drugih aktivnosti, z namenom doseganja varne plovbe, ohranjanja narave ter varstva prostora.
(2) S tem odlokom se urejajo:
– območje in čas dovoljene plovbe,
– določitev drugih območij (območje ptic, kopanja, plavanja, kampiranja ipd.),
– namen plovbe,
– vrste plovil,
– prepovedana ravnanja in nadzor,
– vstopno izstopna mesta in privez,
– skrbništvo in upravljanje,
– druge aktivnosti v priobalnem pasu,
– izjeme,
– globe za prekrške.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot je določen v področnih predpisih.
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se uporabljajo določbe področne zakonodaje, zlasti zakona, ki ureja plovbo po celinskih vodah.
2. člen
(območje in čas dovoljene plovbe)
(1) Na Rudniškem jezeru je dovoljena plovba na njegovi celotni površini, razen na območjih, posebej določenih in označenih za kopanje in plavanje ter na območju varstva ptic. Plovba z jadrnicami in čolni na električni pogon je dovoljena le do oddaljenosti 50 metrov od obale. Upravljalec je dolžan na primeren način določiti in označiti območje za kopanje in plavanje, ki lahko sega največ 50 metrov od obale, in sicer v obdobju od 15. maja do 30. septembra v koledarskem letu.
(2) Na Jezeru v Kočevski Reki je dovoljena plovba v spodnjem delu.
(3) Na reki Rinži je dovoljena plovba v celotnem zgornjem toku do zapornic pri glavni avtobusni postaji.
(4) Ne glede ne določbe prvega in drugega odstavka tega člena plovba ni dovoljena:
– na območju, ki zaradi ozkosti ne omogoča srečanja dveh plovil,
– na območju, kjer je premajhna globina glede na ugrez plovila,
– v nočnem času med 21:00 in 5:00 uro zjutraj v obdobju od 1. aprila do 30. septembra ter med 18:00 in 7:00 uro zjutraj v obdobju od 1. oktobra do 31. marca,
– v vremenskih razmerah (neurje, začetek zaledenitve, močno sneženje ipd.), ki ne zagotavljajo varne plovbe,
– v primeru ekološke nesreče,
– v primeru nizkega vodostaja zaradi suše.
(5) Plovbna območja oziroma območja, izvzeta iz plovbe, območja za kopanje in plavanje ter druga določena območja, morajo biti prikazana tudi grafično.
3. člen
(namen plovbe)
(1) Plovba je dovoljena v športne, rekreativne ali izobraževalne namene ter za namene varstva in gojitve rib.
(2) Brez posebnega dovoljenja in sklenjene pogodbe z upravljalcem ni dovoljena plovba ali druga dejavnost na vodi z namenom gospodarskega izkoriščanja.
4. člen
(vrste plovil)
(1) Na plovbnem območju je prepovedana plovba s plovili na motorni pogon z notranjim izgorevanjem.
(2) Na plovbnem območju je prepovedana uporaba plovil za bivanje in prenočevanje.
(3) Na Rudniškem jezeru je dovoljena plovba z naslednjimi plovili:
– vsemi športnimi in rekreativnimi čolni na vesla,
– čolni na električni pogon (izključno z napajanjem akumulatorjev in gorivnih celic, brez sistemov oziroma elementov z notranjim izgorevanjem), z efektivno močjo motorja največ 3 kW, s hitrostjo največ 6 km/h, dolžine največ 5 metrov in širine največ 2 metra,
– kajaki, kanuji, sandolini,
– čolni na pedala,
– jadralnimi deskami,
– jadrnicami, dolžine največ 6,5 metrov in širine največ 2,5 metra.
(4) Na reki Rinži in Jezeru v Kočevski Reki je dovoljena plovba z naslednjimi plovili:
– vsemi športnimi in rekreativnimi čolni na vesla,
– čolni na električni pogon (izključno z napajanjem akumulatorjev in gorivnih celic, brez sistemov oziroma elementov z notranjim izgorevanjem), z efektivno močjo motorja največ 3 kW, s hitrostjo največ 6 km/h, dolžine največ 5 metrov in širine največ 2 metra,
– kajaki, kanuji, sandolini,
– čolni na pedala.
5. člen
(prepovedi)
(1) Na območju plovbnega režima Rudniškega jezera, Jezera v Kočevski Reki in reke Rinže je prepovedano vsako dejanje, ki je v nasprotju s strokovnimi podlagami s področja varovanja naravne in kulturne dediščine, ki bi ogrožalo varnost ljudi ali plovil, onesnažilo vode, obale in obrežja, oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo in obrežje ter objekte, ki služijo za varnost plovbe, kakor tudi dejanje, ki je v nasprotju s predpisanim redom na vstopno izstopnih mestih in drugih infrastrukturnih objektih.
(2) V tem smislu je prepovedano zlasti:
– ovirati plovbo ali dostop do privezov;
– pristati izven določenih mest, razen v nujnih primerih;
– pluti izven plovbnega območja, dovoljenega časa, v vremenskih in drugih razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe;
– pluti s plovili, ki niso določena v 4. členu tega odloka ali drugače ne ustrezajo predpisom;
– pluti v območjih, določenih za kopanje in plavanje;
– sidrati, privezovati ali puščati plovila na mestih, kjer to ni dovoljeno;
– čistiti, barvati (npr. uporaba zaščitnih premazov proti algam) ali strgati plovila na način, ki lahko onesnaži vode;
– odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete v vodo;
– premeščati, zamenjevati, odstranjevati ali poškodovati objekte za označevanje plovbe in druge infrastrukturne objekte;
– prevažati na plovilih snovi ali predmete, ki bi lahko povzročili onesnaženje vode;
– vodno smučanje in vlečenje drugih plovil, razen v primeru okvare,
– upravljati plovila ali imeti na plovilu druge potnike v takšnem psihofizičnem stanju, ki ne omogoča varne plovbe.
6. člen
(vstopno izstopna mesta)
(1) Stanje in globina vstopno izstopnih mest mora biti takšno, da omogoča varno izplutje in vplutje plovil ter njihov varen privez.
(2) Vstopno izstopna mesta določi in zanje skrbi upravljalec v soglasju s skrbnikom ter jih označi in javno objavi.
(3) Upravljalec skrbi, da so vstopno izstopna mesta takšna, da omogočajo varno izplutje in vplutje plovil ter njihov varen privez in sicer v pretežno leseni izvedbi v smislu pomola, pontona ali primerno urejenega obrežja.
(4) Vstopno izstopna mesta so objekti javne gospodarske infrastrukture in so v lasti Občine Kočevje.
(5) Občinski svet lahko s posebnim sklepom za koledarsko leto določi pristojbino za uporabo vstopno izstopnih mest. Pristojbina je prihodek občine, v njenem imenu pa jo pobira upravljalec.
(6) Vstop in izstop je s kajaki, kanuji in jadralnimi deskami dovoljen tudi na območju, določenem za kopanje, če so zagotovljeni pogoji za varnost kopalcev.
(7) V neposrednem območju vstopno izstopnih mest, ki so namenjena tudi za privez plovil, je prepovedano kopanje, plavanje in potapljanje.
7. člen
(privez in pristojbina)
(1) Privez plovil, sidranje in postavljanje plavajočih boj je možen le na mestih in za čas, kakor določi upravljalec v soglasju s skrbnikom.
(2) Za privez plovil, daljši od enega dneva, mora uporabnik plačati pristojbino, ki jo za vsako koledarsko leto določi občinski svet s sklepom. Pristojbina je prihodek občine, v njenem imenu pa jo pobira upravljalec.
8. člen
(skrbnik plovbnega območja)
(1) Skrbnik plovbnega območja je oddelek občinske uprave Občine Kočevje, pristojen za gospodarske javne službe.
(2) Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju ter za odstranjevanje ovir za plovbo.
9. člen
(upravljalec)
(1) Upravljanje z vstopno izstopnimi mesti in s pripadajočo infrastrukturo v lasti občine, kopališči in dejavnostmi, ki se odvijajo v območju plovbnega režima, je izbirna gospodarska javna služba, ki se uredi s posebnim predpisom ali koncesijsko pogodbo.
(2) Upravljalec je lahko občinski javni zavod ali javni gospodarski zavod ali pa se za upravljanje razpiše in podeli koncesijo v skladu z določbami predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Dolžnost upravljalca je, da na območju vstopno izstopnih mest odstrani vse odpadke in predmete, ki ogrožajo varnost plovbe.
10. člen
(ribolov)
(1) Gospodarski ribolov na območju Rudniškega jezera, Jezera v Kočevski Reki in na reki Rinži ni dovoljen.
(2) Ostale zvrsti ribolova so dovoljene le na območju ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja ribištva.
11. člen
(kampiranje)
(1) Kampiranje je na javnem kraju na območju Rudniškega jezera, jezera v Kočevski Reki in reke Rinže dovoljeno le na prostoru, določenem za te namene.
(2) Na zasebnem prostoru na območju Rudniškega jezera, jezera v Kočevski Reki in reke Rinže je kampiranje dovoljeno le s pisnim soglasjem lastnika, najemnika ali zakupnika.
(3) Na zasebnem prostoru je dovoljeno istočasno kampiranje največ šestih oseb v največ treh šotorih, če so zagotovljeni osnovni higienski pogoji.
(4) Organiziranje istočasnega kampiranja več kot šestih oseb oziroma postavitev več kot treh šotorov je možna le kot gospodarska dejavnost v skladu z določili 42. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04 in 52/08).
12. člen
(potapljanje)
Na območju Rudniškega jezera, jezera v Kočevski Reki in reki Rinži je potapljanje dovoljeno pod pogoji in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo pred utopitvami, ter uredbe, ki določa merila za potapljanje.
13. člen
(izjeme)
(1) Določbe tega odloka glede omejitev plovbnega režima, plačevanja pristojbin in drugih aktivnosti se ne uporabljajo v primerih, kadar gre za posege enot za zaščito in reševanje ter v primeru posebej organiziranih prireditev.
(2) Organizator mora za organizacijo prireditve in odobritev izjem pri upravljalcu vložiti pisno vlogo za izdajo dovoljenja, ki ji mora priložiti elaborat o načinu uporabe plovbnega območja v času prireditve.
(3) Z dovoljenjem upravljalca se na vodni površini lahko postavijo tudi začasni objekti (gnezdilni splavi, plavajoči pontoni, otroška igrala ipd.).
(4) Upravljalec mora odločiti v roku osem dni od prejema popolne vloge.
14. člen
(nadzor)
(1) Spoštovanje in izvajanje določb tega odloka nadzorujeta občinski inšpektor in občinski redar.
(2) Nadzor na izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah, opravljata tudi inšpektor za plovbo po celinskih vodah in policija.
15. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 100 do 300 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugo in šesto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka.
(2) Z globo od 200 do 600 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s prvo, tretjo, četrto, peto, sedmo, osmo, deveto, deseto in enajsto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka.
(3) Z globo od 200 do 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s šesto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Z globo od 300 do 800 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvo, deveto, deseto in enajsto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka.
(5) Z globo od 100 do 300 EUR se za prekršek iz tretjega in četrtega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(določitev upravljalca)
Upravljalca iz 9. člena tega odloka mora župan določiti najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
(določitev in evidentiranje območij)
Upravljalec je dolžan območja plovbe, območja, ki so iz plovbe izvzeta, območja za kopanje in plavanje in območja, namenjena za ribolov, določiti in grafično prikazati v roku dveh mesecev po njegovi določitvi.
18. člen
(pristojnost izdaje dovoljenj)
Do določitve upravljalca iz 9. člena tega odloka izdaja dovoljenja za organizacijo prireditve in odobritve izjem skrbnik plovbnega območja.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011-1407
Kočevje, dne 1. junija 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.