Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2089. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica, stran 5796.

Na podlagi 66. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07, 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, pogoji, merila in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica (v nadaljevanju: finančna sredstva).
2. člen
Finančna sredstva iz tega pravilnika predstavljajo nepovratna sredstva in se zagotavljajo v proračunu Občine Žirovnica v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Žirovnica za posamezno leto.
Do finančnih sredstev so upravičeni upravičenci, ki so v preteklem letu izvedli investicijske ukrepe, določene v tem pravilniku.
Dodeljevanje finančnih sredstev se izvede po postopku, določenem v tem pravilniku.
II. VRSTE INVESTICIJSKIH UKREPOV
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s tem pravilnikom lahko dodelijo za naslednje ukrepe učinkovite rabe energije:
– toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) ali toplotno izolacijo strehe (izkoriščeno podstrešje),
– toplotno izolacijo zunanjih zidov z obnovo fasade,
– toplotno izolacijo stropa ali poda kleti,
– zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – oken in vrat,
– vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
– vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode,
– vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena za centralno ogrevanje na lesno biomaso.
V okviru vsakoletnega razpisa lahko na predlog pristojnega organa občinske uprave pristojni odbor občinskega sveta določi še kakšen drug investicijski ukrep.
III. OBJEKT
4. člen
Objekt, ki ga določa pravilnik, je stavba ali del stavbe, na katerem je bil izveden investicijski ukrep iz 3. člena tega pravilnika.
Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju.
Počitniške stavbe oziroma vikendi, novogradnje ter vsi pomožni objekti in drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena, niso predmet pridobitve finančnih sredstev.
IV. UPRAVIČENCI
5. člen
Za pridobitev finančnih sredstev lahko zaprosijo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Žirovnica in:
– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov in so investitorji izvedbe investicijskega ukrepa iz 3. člena tega odloka,
– so najemniki stanovanjskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno pisno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije iz 3. člena tega pravilnika.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki oziroma najemniki objektov, ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev finančnih sredstev, čeprav so udeleženci v investiciji.
V. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI
6. člen
Splošni pogoji za pridobitev sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije:
– Objekti, na katerih se izvajajo posegi iz 3. člena tega pravilnika, morajo biti zgrajeni na območju Občine Žirovnica in so namenjeni stanovanjski rabi.
– Upravičenec mora biti fizična oseba, opredeljena v 5. členu tega pravilnika.
– Posamezni investicijski ukrep mora biti izveden v preteklem letu.
– Objekti morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnim dovoljenjem za gradnjo.
– Vgrajeni materiali in/ali izvedeni investicijski ukrepi morajo dosegati zahtevane tehnične kriterije, ki jih določajo predpisi ali so določeni v javnem razpisu.
– Posamezni investicijski ukrep učinkovite rabe energije mora biti izveden za celoten objekt. Izjema je le zamenjava stavbnega pohištva v tri- ali večstanovanjskih objektih, kjer se predmetni ukrep lahko izvede v enem stanovanju, pod pogojem, da upravnik objekta poda pisno izjavo o ustreznosti izbranega stavbnega pohištva.
– Višina dodeljenih finančnih sredstev sme znašati do 50 % predračunske vrednosti za posamezni ukrep učinkovite rabe energije oziroma investicijo v izrabo obnovljivega vira energije.
– Popolna vloga.
Posebni pogoji se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
7. člen
Pogoji za pridobitev sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije se dokazujejo z naslednjimi dokazili ali dokumenti:
– dokazilo o lastništvu objekta (zemljiškoknjižni izpisek, pogodba),
– dokazilo o najemu objekta (najemna pogodba),
– pisno soglasje solastnikov objekta za izvedbo investicijskega ukrepa,
– pisna izjava upravnika objekta o ustreznosti izbranega stavbnega pohištva,
– račun izvajalca za izveden investicijski ukrep,
– dokazilo o doseganju zahtevanih tehničnih kriterijev vgrajenih materialov in/ali izvedenih investicijskih ukrepov,
– druga dokazila oziroma dokumentacija, ki je opredeljena v razpisu.
VI. KRITERIJI ZA DOLOČITEV FINANČNIH SREDSTEV
8. člen
Kriteriji za določitev višine finančnih sredstev za posamezni ukrep se glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Občine Žirovnica za posamezno proračunsko leto in število posameznih ukrepov določijo v javnem razpisu.
VII. POSTOPEK ZA DOLOČITEV FINANČNIH SREDSTEV
9. člen
Pogoj za pričetek postopka so zagotovljena sredstva v proračunu Občine Žirovnica za posamezno proračunsko leto.
Finančna sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Žirovnica.
10. člen
Postopek se prične s potrditvijo javnega razpisa in razpisne dokumentacije s strani pristojnega odbora občinskega sveta.
11. člen
Javni razpis se objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski Občine Žirovnica ter na spletnih straneh Občine Žirovnica.
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni razpisani znesek sredstev, namenjenih v občinskemu proračunu za dodelitev finančnih sredstev,
– vrste investicijskih ukrepov, za katere se bodo dodeljevala sredstva,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za dodelitev finančnih sredstev,
– splošni in posebni pogoji, pod katerimi se dodeljujejo finančna sredstva,
– kriteriji za določitev višine finančnih sredstev za posamezni investicijski ukrep,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok za vložitev vlog,
– naslov, na katerega se vložijo vloge,
– določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene vloge ne bodo upoštevale,
– določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem ne bo vračala,
– kolikor sredstva niso porabljena, se razpis ponovi.
12. člen
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– javni razpis,
– navodilo za izpolnitev vloge (postopek, tehnični kriteriji …),
– obrazec vloge.
13. člen
Vlogo lahko vloži fizična oseba, navedena v 5. členu tega pravilnika (upravičenci) oziroma njen zakoniti zastopnik.
Vlogo lahko vloži tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo upravičenca, ter upravnik objekta, katerega pooblastijo etažni lastniki.
Vloga se vloži na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili in dokumenti.
14. člen
Vloge za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije obravnava komisija, ki jo imenuje župan.
15. člen
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, komisija pozove vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Kolikor vlagatelj vloge ne dopolni v predpisanem roku, se vloga s sklepom zavrže.
Če vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so bile odpravljene pomanjkljivosti.
16. člen
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči župan s sklepom o dodelitvi sredstev.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev.
Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
17. člen
Pristojni organ občinske uprave lahko pred izdajo sklepa o dodelitvi finančnih sredstev izvede kontrolo izvedenih investicijskih ukrepov pri upravičencu.
Kolikor pristojni občinski organ ugotovi nepravilnosti, upravičenec ni upravičen do finančne spodbude.
Upravičenec je dolžan takoj vrniti dodeljena finančna sredstva, revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih stroškov v primeru:
– zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih podatkov, ki bi vplivali na dodelitev sredstev,
– če se ugotovi, da so sredstva nenamensko porabljena.
18. člen
Odobrena finančna sredstva se nakažejo v roku 30 dni od dokončnega sklepa o dodelitvi sredstev na transakcijski račun upravičenca.
19. člen
Za vsa vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
VIII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0005/2011
Žirovnica, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost