Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2088. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico, stran 5791.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico, ki ga je izdelalo podjetje Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/429-108/09.
2. člen
(namen OPPN)
Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev za razširitev in rekonstrukcijo občinske ceste v Završnico, ter pogojev gradnje druge infrastrukture in je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico vsebuje tekstualni in grafični del. Tekstualni del je sestavljen iz naslednjih poglavij:
I. UVODNE DOLOČBE
II. PODROBNE DOLOČBE
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom;
2. umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje:
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
3. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(2) Grafični prikazi OPPN so:
Št. 1   Izsek iz grafičnega načrta
     kartografskega dela občinskega
     podrobnega prostorskega načrta s
     prikazom lege prostorske ureditve na
     širšem območju              M = 1:5000
Št. 2   Območje podrobnega načrta z obstoječim
     parcelnim stanjem            M = 1:1000
Št. 3   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
     območji                 M = 1:5000
Št. 4.1  Ureditvena situacija           M = 1:1000
Št. 4.2  Prerezi                 M = 1:5000
Št. 5   Prikaz ureditev glede poteka omrežij
     in priključevanja objektov na
     gospodarsko javno infrastrukturo ter
     grajeno javno dobro           M = 1:1000
Št. 6   Prikaz ureditev, potrebnih za
     varovanje okolja, naravnih virov in
     ohranjanje narave            M = 1:5000
Št. 7   Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
     ter varstvo pred naravnimi in drugimi
     nesrečami, vključno z varstvom pred
     požarom                 M = 1:5000
Št. 8   Načrt parcelacije            M = 1:1000
(3) Grafični prikazi so izdelani na geodetskem načrtu (v nadaljevanju GN) in, pregledna karta pa na državni topografski karti v merilu.
4. člen
(obvezne priloge OPPN)
OPPN ima naslednje obvezne priloge:
1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;
2. Prikaz stanja prostora;
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN;
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
6. Povzetek za javnost.
5. člen
(območje OPPN)
(1) Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za gradnjo ceste in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve povezane s predvideno gradnjo.
(2) Območje OPPN obsega parcele dele parcel oziroma njihov rob s št.:
– 1238/1, 1207/2, 919/8, 919/9, 1183/1, 1183/3, 919/12, 919/13, 919/6, 870/1, 921, 922/8, 870/2, 869, 924/1, 922/1, 1183/2, 871/1, 871/2, 925/3, 925/14, 872/4, 872/6, 925/4, 925/8, 925/22, 925/21, 872/3, 868/1, 925/20, 925/34, 925/33, 925/32, 925/13, 926/2, 1183/5, 868/4, 934/4, 1183/4, 934/5, 934/7, 934/8, 934/11 k.o. Žirovnica.
6. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)
V tem OPPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
II. PODROBNE DOLOČBE
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
7. člen
(opis predvidene ureditve)
(1) Z OPPN se načrtuje razširitev in rekonstrukcija občinske ceste JP 650033.
(2) Trasa načrtovane ceste je na celotnem poteku zasnovana kot dvopasovna cesta, nova križišča niso predvidena, obstoječi in predvideni priključki se uredijo. Dolžina trase predvidene ceste znaša 460 m.
(3) Trasirni elementi:
– povprečni letni dnevni promet = PLDP < 500 vozil/dan
– projektna hitrost V(proj) = 50 km/h
– minimalni horizontalni radij R (min) = 75 m
– minimalna zaustavitvena razdalja P(z) = 45 m
– maksimalni vzdolžni nagib S(max) = 12 %.
(4) Prečni prerez: Dimenzije prečnega prereza rekonstruirane ceste ustrezajo dimenzijam že obnovljenega odseka ceste od prehoda čez železniško progo do začetka načrtovanega odseka.
+------------------------------+-------------------------------+
|Vozni pas           |2 x 2,50 m = 5,00 m      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Koritnica levo        |1 x 0,50 m = 0,50 m      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Berma levo          |1 x 0,50 m = 0,50 m      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Bankina desno         |1 x 0,50 m = 0,50 m      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Cestišče skupaj        |6,50 m             |
+------------------------------+-------------------------------+
Na območju kjer se načrtuje obojestranska koritnica se predvidi naslednji prečni profil ceste:
+------------------------------+-------------------------------+
|Vozni pas           |2 x 2,50 m = 5,00 m      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Koritnica levo in desno    |2 x 0,50 m = 1,00 m      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Berma levo in desno      |2 x 0,50 m = 1,00 m      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Cestišče skupaj        |7,00 m             |
+------------------------------+-------------------------------+
(5) V krivinah se upošteva razširitve za srečanje tovornega vozila in osebnega avtomobila.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) OPPN obravnava obstoječo, manj prometno občinsko cesto v dolini Završnice, ki služi predvsem za dostop do dela obstoječega in v manjšem obsegu predvidenega naselja Moste ter, turistično privlačnega območja ob jezeru HE Završnica, ob skakalnicah in navezave na bližnje planinske poti. Po cesti se odvija tudi transport lesa iz gozdov pod Stolom.
(2) Občinske ceste JP 650033, ki je predmet OPPN, vodi iz naselja Moste proti Završnici, in sicer od konca že rekonstruiranega dela pri nekdanji železniški čuvajnici (Moste 61) do odcepa proti domu Lovske družine Žirovnica.
Rešitve načrtovanih objektov in površin
9. člen
(variantne rešitve)
Za OPPN variantne rešitve niso bile izdelane, ker je predmet OPPN razširitev in rekonstrukcijo obstoječe ceste.
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
10. člen
(opis trase in nivelete)
(1) Trasa rekonstruirane občinske ceste se začne v ostrem levem ovinku (R = 20 m) ob objektu nekdanje železniške čuvajnice (Moste 61). Os ceste se nadalje poskuša prilagoditi obstoječi trasi z desno krivino R = 80 m, ki ji sledi daljša leva krivina R = 700 m. Nadaljuje z desno krivino R = 90 m, ki košarasto preide v desno krivino z radijem R = 400 m. Do tu cesta poteka predvsem v plitvem vkopu. Nadaljuje do konca obdelave cesta na levi strani poteka v plitvem vkopu, na desni pa na nizkem nasipu. Od konca desne krivine R = 400 m sledi še leva krivina (R = 70 m), ki preide v desno krivino pred koncem obdelave z radijem R =35 m. Med vsemi krožnimi loki so izvedene ustrezne prehodnice.
(2) Situativno in niveletno sledi os rekonstruirane ceste obstoječi cesti. Cesta poteka najprej v padcu 6,2  %, nakar sledi do konca rekonstrukcije strm vzpon od 6,2 do 9,5  %. Situativno sta na začetku in koncu trase dva dokaj ostra ovinka (R = 30 m in R = 35 m), vmes pa si sledijo krivine z radiji od R = 70 m do R = 700 m. Med krivinami so predvidene prehodnice.
11. člen
(spodnji in zgornji ustroj)
(1) Spodnji ustroj: Trasa ceste poteka po strmem terenu. Nasipi niso predvideni, le minimalni vkopi. Za izdelavo posteljice se uporabi kamniti material.
(2) Zgornji ustroj:
Rekonstruirana cesta bodo sestavljali naslednji sloji:
– bitumenski beton (BB)
– bitumenizirani drobljenec (BZNP)
– tamponski drobljenec (TD)
– kamnit nasipni material (KNM).
(3) Globina zmrzovanja za Završnico znaša približno 100 cm. Ob neugodnih hidroloških pogojih (nizek nasip in vkop) in neodpornih nosilnih tleh proti zmrzovanju je za zagotovitev ustrezne zaščite voziščne konstrukcije proti škodljivim učinkom zmrzovanja potrebna debelina voziščne konstrukcije, skupaj s plastjo kamnitega nasipnega materiala, najmanj 80 cm.
12. člen
(križišča odcepi in uvozi)
(1) Na trasi rekonstruirane ceste ni obstoječih in predvidenih novih križišč.
(2) Vsi obstoječi in predvideni priključki do posameznih hiš in do skupine hiš se uredijo na ustrezni dolžini tako, da bo nemoteno vključevanje na cesto; nove priključke se načrtuje v fazi projektiranja.
13. člen
(peš in kolesarski promet)
Promet kolesarjev se odvija po vozišču, peš promet se odvija ob robu vozišča.
14. člen
(prometna signalizacija in oprema)
(1) Vertikalna signalizacija:
– Od prometnih znakov sta predvidena dva znaka za omejitev hitrosti na 30 km/h (II-30) neposredno pred prvo krivino z radijem R = 20 m.
– Predvideni so znaki »Ustavi!« (II-2) na priključkih do večje skupine hiš. Okrogli oziroma osmerokotni znaki so premera 60cm.
(2) Od horizontalne signalizacije je predvidena samo srednja ločilna prekinjena črta (V-2) z rastrom 1-3-1, ki ustreza za vozišča širine od 5 do 5,5 m.
(3) Ob cesti se obojestransko postavit tipske cestne smernike na razdalji 24 m oziroma v krivinah na ustrezno manjše razdalje.
(4) V območju ploščatega prepusta čez hudournik se predvidi se lesena varnostna ograja (LVO).
15. člen
(objekti na cesti)
(1) Prepust pritoka A:
Izvede se cevni prepust Ø 100 cm z lijakastim vtokom, zaključnimi zidovi in ustreznim zavarovanjem podslapja ter nov AB vtočni jašek dim 140x140 cm, globine cca 200 cm, v katerem se bo obstoječa pokrita struga hudournika navezovala na novi cevni prepust.
(2) Prepust pritoka B – preko hudournika:
Zgradi se nov AB ploščati prepust za hudournik širine 2 m in dolžine 7 m. Dno prepusta je široko 1,20 m, visoko 1,50 m (1,20 m + 0,30 m rezervne višine), vertikalni oporniki ter naklon nivelete struge znašata najmanj 4,00  %. Prepust ima ustrezno izoblikovana vtočna krila in zavarovano podslapje.
(3) Prepusta pritoka C – cevni prepust pod uvozom:
V km 0+360 pod priključkom do skupine hiš in med km 0+440 ter km 0+470 se izvede cevni prepust premera 50 cm in dolžine 8 m. Dimenzije cevnega prepusta znašajo Ø 60 cm z lijakastim vtokom, zaključnimi zidovi in ustreznim zavarovanjem podslapja. Pred vtokom prvega prepusta se predvidi peskolov oziroma manjši zaplani prostor.
(4) Vsi prepusti se izvedejo hidravlično ustrezno in so zavarovani; dimenzionirajo se na prevodnost pričakovane visoke vode z dodano rezervno višino.
(5) V prvi krivini pod nekdanjo karavlo je previden oporni zid dolžine L = 29,2 m, ki bo nad niveleto ceste dvignjen za največ 1,3 m.
16. člen
(prestavitve objektov)
Na načrtovani trasi je potrebno odstraniti obstoječi kozolec, ki stoji na parcelna št. 869 k.o. Žirovnica, in ga prestaviti izven območja trase predvidene ceste.
17. člen
(rušenje objektov)
Poruši se obstoječi ploščati prepusti za hudournik v km 0+7.43 in km 0+300.00, ki se ga nadomesti z novim.
18. člen
(obcestni prostor)
Obcestni prostor se ureja na način, ki v čim večji meri ohrani, ali ponovno zasadi avtohtono vegetacijo, povzema značilne krajinske strukture in ponovno vzpostavi sestoje vegetacije imenovane omejki oziroma stagne.
19. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Vozišče ceste na prvem delu (do hudournika) večinoma poteka v plitvem vkopu zato je ob cesti obojestransko izvedena koritnica v katero se stekajo površinske vode z vozišča in del zalednih voda z brežin. V koritnicah so locirani cestni požiralniki z LTŽ rešetko, ki nato odvajajo meteorno vodo v obstoječi kanal mešane kanalizacije, ki je zgrajen pod voziščem ceste. Od profila P6 do profila P8+5m se podaljša obstoječi meteorni kanal za približno 56m.
(2) Od hudournika do konca obdelave se ob desni strani vozišča zgradi jarek, ki je na dnu obložen z betonsko kanaleto; vanj se deloma steka voda z vozišča, deloma pa tudi zaledne vode. Na levi strani pa je predvidena koritnica.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
20. člen
(opremljenost z gospodarsko infrastrukturo)
(1) V sklopu načrtovanja ceste so načrtovane tudi druge infrastrukture, ki bodo skupaj s cesto služile opremljanju ureditvenih območij, neposredno ležečih ob cesti.
(2) Projektiranje in gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture se izvaja v skladu s smernicami za načrtovanje in mnenji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
21. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na obravnaven odseku poteka obstoječ primarni vodovod Završnica v ceveh PVC premera 280 mm. Obstoječ vodovod iz starih PVC cevi premera 280 mm se obnovi in sicer v ceveh iz nodularne litine Ø 250 mm s spoji na zaklep. Privite spoje se uporabi tudi pri stikovanju fazonskih kosov.
(2) Obstoječ vodovod na obravnavanem odseku ima obratovalni tlak 11 barov, zato so vsi vgrajeni fazonski kosi in vgrajene armature z nazivnim tlakom PN 25 barov, medtem ko so cevi in fazonski kosi in z nazivnim tlakom PN 40 barov.
(3) Za požarno zaščito območja ob cesti se vgradijo novi nadtalni hidranti, ki se smiselno vključijo v raster obstoječih hidrantov in skupaj z obstoječimi tvorijo ustrezno požarno zaščito. Na najnižji točki pri Karavli nadtalni hidrant služi tudi kot blatni izpust za izpuščanje usedlin iz cevovoda.
(4) Maksimalni dopustni tlak v omrežju je 13.00 barov. Predviden obratovalni tlak je 11.00 barov. Vodovodne cevi se umeščajo na globino 1,40 do 1,50 m.
22. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) V območju OPPN se izvede javno fekalno kanalizacijo. Novo predvidena javna kanalizacija se priključi na obstoječo javno kanalizacijo z dispozicijo v Centralni čistilni napravi Radovljica.
(2) Kanali potekajo:
– v smeri od vzhoda proti zahodu na razdalji 600 m. Kanalizacija je predvidena na globini od 1.8 do 3 m pod terenom,
– v smeri od severa proti jugu na razdalji 687 m; predvidi se na globini od 1,8 m do 3,5 m pod terenom,
– v smeri od severa proti jugu na razdalji 82 m. Kanalizacija je predvidena na globini od 1,8 m do 2,2 m pod terenom.
(3) Odcepna mesta se izvedejo na območjih obstoječih in predvidenih stavb, le ti pa bodo podrobneje projektirani v fazi PGD.
23. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Ob cesti se nahaja obstoječi 20 kV kablovod, ki poteka od transformatorske postaje TP KARAVLA MOSTE do TP ZAVRŠNICA.
(2) Srednjenapetostno omrežje (SN):
Rekonstrukcija in razširitev ceste Žirovnica–Završnica se med prečnima profiloma P9 do P11 približa obstoječemu 20 kV kablovodu K0473 med transformatorskima postajama TP KARAVLA MOSTE in TP ZAVRŠNICA. Obstoječi kablovod je položen neposredno v zemljo. V dolžini 80 m se nadomesti z novim kablom prereza 70 mm2, ki se položi v izkopan jarek v zelenico ob robu cestišča na mesto odstranjenega voda. Novi kabel se spoji z dvema kabelskima spojkama z obstoječim kablom.
(3) Nizkonapetostno omrežje (NN):
Za obstoječe objekte ob rekonstruiranem delu cestišča se obstoječi NN nadzemni vodi, v celoti demontirajo in se nadomestijo z NN zemeljskimi kabli, ki se položijo neposredno v zemljo, le na prehodu pod cestiščem se položijo v zaščitne cevi Ø 110 mm. Za kabelske razvode NN omrežja se montirajo prostostoječe razdelilne omare. Vsi prestavljeni NN vodi se napajajo iz transformatorske postaje TP Karavla Moste in vodijotik ob obstoječem zemeljskem vodu.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Po območju potekajo obstoječa telekomunikacijska infrastruktura, ki se deloma ukinja in zamenjuje z novo. Pred pričetkom izvajanja gradbenih del jih je potrebno označiti ter prestaviti v novo kanalizacijo.
(2) Telekom Slovenije d.d.
– Na območju novega cestnega odseka sta položena simetriča kabla krajevnega kabelskega omrežja LC Žirovnica K-IV: simetrična kabla sta položena v kabelsko kanalizacijo.
– Med profiloma P9 in P12 poteka kabelska kanalizacija s pripadajočimi jaški v katero so položeni kabli krajevnega območja LC Žirovnica K-IV. Zaradi prestavitve simetričnih kablov se zgradi nova 1x2 cevna kabelska kanalizacija iz PVC cevi Ø110 mm. Zaradi krivljenja kabla oziroma prevezave je potrebno zgraditi kabelske jaške dimenzij BCØ80 cm – LŽ pokrov 125 kN ter 1,20x1,02x1,20 m – LŽ pokrov 125 kN. Po izgradnji nove kanalizacije se med projektiranimi jaški uvlečeta nova simetrična kabla, ki se prevežeta na obstoječ kabel v času najmanjšega prometa ter po opravljenih vseh meritvah.
(3) Telemach d.o.o.
– Na območju novega cestnega odseka so položeni telekomunikacijski / televizijski koaksialni kabli, ki so položeni v kabelsko kanalizacijo.
– Med profili P8 in P14 je potrebno prestaviti kabelsko kanalizacijo Telemach-a. Pred pričetkom gradnje je potrebno med profiloma P8 in P9 postaviti novo kabelsko omaro na betonskem stebričku. Med profili P8 in P14 se zgradi nova 1x2 cevna kabelska kanalizacija iz PVC cevi Ø110 mm. Zaradi krivljenja kabla oziroma prevezave je potrebno zgraditi kabelske jaške iz betonske cevi Ø80 cm pokriti z litoželeznimi pokrovi nosilnosti 125 kN. Po izgradnji nove kanalizacije se med kabelskimi jaški uvlečejo novi koaksialni kabli, ki se prevežejo na obstoječe kable v času najmanjšega prometa ter po opravljenih vseh meritvah.
25. člen
(javna razsvetljava)
(1) Obstoječa javna razsvetljava na tem odseku ceste se v celoti demontira, ker montirane svetilke ne ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Obstoječe prižigališče, ki se nahaja v objektu transformatorske postaje TP Karavla Moste, se odstrani in se nadomesti z novo omaro izven objekta Tp-ja.
(2) Za osvetlitev cestišča se uporabijo tehnične svetilke na kovinskih drogovih višine 5,5 m. Montirajo se svetilke z ravnim steklom in vgrajenimi varčnimi sijalkami moči 36W. Izbrane svetilke morajo ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(3) Drogi s svetilkami se montirajo na medsebojno razdaljo 30–35 m, ob desnem robu cestišča, glede na naraščanje prečnih profilov.
(4) Napajalni kabel prereza 16 mm2 se med svetlobnimi drogi na celotni trasi položi v zaščitne cevi.
(5) Svetilke se napajajo iz nove prostostoječe omare prižigališča, ki se montira v bližino objekta transformatorske postaje TP Karavla Moste. V omaro se montira vsa potrebna zaščitna in krmilna oprema. V omari prižigališča se predvidi tudi priključna merilna omara v katero se montira obračunski števec in tarifni odklopnik. Omara se napaja iz TP Karavla Moste. Iz nove omare prižigališča je predvidena osvetlitev ostalega dela cestišča.
26. člen
(plinovodno omrežje)
Plinovodno omrežje je obstoječe in z rekonstrukcijo ne bo prizadeto, ker se niveleta ceste v največji možni meri prilagaja obstoječi.
27. člen
(križanja in približevanja komunalnih vodov)
(1) Pri projektiranju in izgradnji prometne, komunalne in energetske infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih.
(2) Križanje vodovodnega omrežja s kanali: Kanali so zgrajeni iz vodotesnih cevi in potekajo pod vodovodi. Vodovodne cevi se na mestih križanj vgradijo v zaščitne cevi.
(3) Novi kabel NN omrežja dvakrat križa cesto Žirovnica–Završnica in sicer med prečnima profiloma P8-P9 in pri prečnem profilu P13.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
28. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN neposredno ne zadeva evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine, vendar pa se v njegovi bližini (150 m) nahajajo naslednje enote registrirane kulturne dediščine:
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
| Zap. | EŠD |     Ime     |  Režim  | Podrežim |
| št. |    |            |      |      |
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|1.   |5408  |Moste – Spominska   |spomenik  |      |
|    |    |plošča kurirjem v   |      |      |
|    |    |Završnici       |      |      |
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|2.   |5399  |Moste – Spominska   |spomenik  |      |
|    |    |plošča na železniškem |      |      |
|    |    |mostu         |      |      |
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|3.   |10242 |Moste – Predilnica   |dediščina |stavbna  |
|    |    |            |      |dediščina |
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|4.   |13698 |Moste – Arheološko   |spomenik  |      |
|    |    |najdišče Mala Gora pod |      |      |
|    |    |Žičico         |      |      |
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|5.   |24623 |Moste – Matuhova žaga |dediščina |stavbna  |
|    |    |            |      |dediščina |
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
|6.   |5304  |Moste pri Žirovnici – |spomenik  |1     |
|    |    |Spomenik talcem    |      |      |
+-------+-------+-----------------------+-----------+-----------+
(2) Načrtovanje in kasneje izvedba rekonstrukcije in širitve ceste v Završnico lahko vpliva edino na enoto ESD 5408 Moste – Spominska plošča kurirjem v Završnici. Zato je:
– med gradnjo prepovedano odlaganje gradbenega materiala in orodja v bližino ESD 5408) Moste – Spominska plošča kurirjem v Završnici,
– površine za odlaganje materiala in orodja, naj bodo od enot kulturne dediščine oddaljene najmanj 30 m,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) mora vsebovati načrt zavarovanega območja spominske plošče kurirjem v Završnici. Območje spomenika se zavaruje z nepremično, polno gradbiščno ograjo, ki gradbeni mehanizaciji prepreči dostop do spomenika in onemogoči posipaje gradbenega materiala v vegetacijo ob spomeniku.
– PGD mora vsebovati načrt krajinske arhitekture za ureditev stika med območjem spomenika in območjem posega. Le-ta naj predvidi zatravitev območja dostopa do spomenika in po končani gradnji povrnitev v prvotno stanje. Načrt naj zagotovi, da bo ohranjena avtentičnost lokacije spomenika, fizična pojavnost s tlorisno zasnovo, komunikacijska navezava na javni prostor, prostorska umestitev, ter vedute na spomenik.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. O dinamiki gradbenih del investitor oziroma odgovorni vodja pisno obvesti ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je najditelj ob odkritju dediščine zavezan, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(4) Pri izdelavi PGD se upoštevajo določila za varstvo kulturne dediščine in pridobi kulturnovarstveno soglasje.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
29. člen
(ohranjanje narave)
Zato, da se ohranjajo strukturni elementi krajine in bo najmanj prizadeta krajinska pestrost se zaradi gradbenih del pri rekonstrukciji ceste ob njej ponovno zasadi mejica z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.
30. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje se preprečuje prašenje z odkritih delov trase. Raznos materialov z gradbišča v primeru prevozov po javnih prometnih površinah je potrebno preprečevati tako, da se:
– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero,
– transportna vozila prekriva,
– kadar prekrivanje ni mogoče se sipke materiale vlaži.
31. člen
(varovanje tal)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine je treba prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne površine in druge manipulativne površine. Čas in obseg gradnje je potrebno omejiti na za gradbišče določeno območje in za gradnjo določen čas.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Predvidi se nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je potrebno predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.
(4) Izkopan material tretje in četrte kategorije se odpelje na deponijo.
32. člen
(varovanje voda in zaščitni ukrepi)
(1) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, naplavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov, razen za gradnjo objektov javne infrastrukture in gradnjo objektov grajenega javnega dobra.
(2) Na delih kjer trase javne infrastrukture potekajo v priobalnem pasu so izjemoma dopustni manjši odmiki, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti brežin vodotokov. Potrebno je zagotoviti najmanj 3,0 m odmik trase od zgornjega roba brežine, da bo omogočeno nemoteno izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih dela na vodotoku.
(3) V projektni dokumentaciji se predvidijo in zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. Prav tako se obdela tudi ureditev – navezava premostitvenega objekta na obstoječo strugo oziroma ureditev gor in dolvodno v situaciji, vzdolžnem profilu ter prečnih profilih.
33. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Obseg pasivne protihrupne zaščite se določi v posebnem elaboratu protihrupne zaščite v okviru priprave projektne dokumentacije.
(3) Območje OPPN skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi v III. Območje varstva pred hrupom.
(4) Gradbena dela se lahko izvajajo ob delovnikih od 7 do 17 ure, ob sobotah od 8 do 15 ure, ob nedeljah in praznikih gradbenih del ni dovoljeno izvajati.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
34. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V OPPN posebne rešitve in ukrepi v zvezi z obrambo niso predvideni.
(2) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Upošteva se VIII. cona potresne ogroženosti (g = 0,175) območja urejanja. Vsi objekti morajo biti grajeni potresno varno.
35. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, ter druge predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo uporabo.
(2) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med predlagano cesto in obstoječimi objekti ali potrebna protipožarna ločitev,
– prometne površine za intervencijske površine,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
36. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Gradnja se izvede v eni etapi; faznost gradnje je mogoča pod pogojem, da se le ta navezuje na obstoječe omrežje povezav.
(2) Sočasno z izgradnjo ceste morajo biti urejeni tudi vsi priključki na predvideno cesto ter obcestna ureditev.
(3) Sočasno z gradnjo ceste morajo biti zgrajeni drugi infrastrukturni objekti in naprave, določeni s tem OPPN; izjemoma se gradnja fekalne kanalizacije lahko izvede kasneje.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
37. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, če se poiščejo prostorsko, tehnološko, prometno, ekonomsko, geološko, hidrološko, geomehansko ali tehnično utemeljene oziroma primernejše rešitve. Odstopanja so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto mora investitor takega voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca lokalne ceste.
(3) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitorji morajo pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo ceste, vodnogospodarskih ureditev, komunalnih vodov in drugih naprav s področja javnih cest, katerih ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji so upravljavci infrastrukture dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
(3) Za vse posege v prostor ali gradnjo v varovalnem pasu ceste je potrebno pridobiti smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja upravljavcev, ter poskrbeti za ustrezno kategorizacijo v uradnih evidencah.
39. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih, je obveznost investitorja tudi reševanje odkupov zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Odlok o OPPN bo prenehal veljati, ko bodo z načrtom predvideni posegi zgrajeni in dani v uporabo. Po prenehanju veljavnosti se bo območje urejalo z občinskim prostorskim načrtom Občine Žirovnica.
41. člen
(vpogled)
OPPN in priloge so na vpogled na Občini Žirovnica.
42. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
43. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2009
Žirovnica, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost