Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

39. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonije o sodelovanju na področju izobraževanja, stran 128.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE IN ZNANOST REPUBLIKE MAKEDONIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonije o sodelovanju na področju izobraževanja, podpisan v Ljubljani 15. februarja 2011.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in makedonskem jeziku glasi:
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE IN ZNANOST REPUBLIKE MAKEDONIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije
in
Ministrstvo za izobraževanje in znanost Republike Makedonije,
v nadaljnjem besedilu »podpisnika«, so se
v želji, da se razvija in poglablja sodelovanje na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu razumevanju in h krepitvi vsestranskih odnosov med državama,
izhajajoč iz Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije, ki je bil podpisan 8. julija 1993,
dogovorili:
1. člen
Podpisnika v skladu z nameni tega protokola razvijata sodelovanje na področju osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva ter v ta namen podpirata neposredno sodelovanje in stike med izobraževalnimi zavodi ter univerzami in visokošolskimi zavodi.
2. člen
Učenci, državljani države enega od podpisnikov, ki živijo na ozemlju države drugega podpisnika, imajo pravico pripravljati se na osnovno šolo in jo obiskovati pod enakimi pogoji kakor državljani države, na ozemlju katere živijo.
Državljani enega podpisnika se v državi drugega podpisnika vpisujejo v srednje in višje strokovne šole pod enakimi pogoji, kakor veljajo za državljane tega podpisnika.
Za študente, državljane drugega podpisnika, se glede plačila šolnine za višješolski, dodiplomski, diplomski in podiplomski študij uporabljajo enaka merila, kakor veljajo za domače dijake in študente.
Glede študija na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih ter urejanja drugih zadev v višjem in visokem šolstvu velja načelo avtonomije univerze in višjih strokovnih šol.
Podpisnika podpirata uvedbo skupnih podiplomskih študijev med zainteresiranimi visokošolskimi zavodi na področjih, ki so obojestransko zanimiva. Zagotavljata vso potrebno pomoč za izpolnitev potrebnih pogojev za začetek skupnih študijev v skladu s svojo notranjo zakonodajo.
3. člen
Slovenska stran makedonski strani vsako leto zagotovi dve (2) štipendiji za udeležence poletne šole slovenskega jezika in kulture.
Makedonska stran slovenski strani vsako leto zagotovi dve (2) štipendiji za učenje makedonskega jezika na poletnih šolah v Makedoniji.
Država gostiteljica krije vse stroške udeležbe na poletnih šolah, razen stroškov mednarodnega prevoza.
4. člen
Podpisnika si letno izmenjata:
– dve (2) enosemestrski štipendiji za študente slovenskega jezika iz Republike Makedonije in dve (2) enosemestrski štipendiji za študente makedonskega jezika iz Republike Slovenije,
– osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko izpopolnjevanje na visokošolskih zavodih v posamičnem trajanju od 3 do 6 mesecev za kandidate do 30. leta starosti.
Štipendistom se zagotovijo bivanje, subvencije in mesečni denarni znesek v skladu z notranjo zakonodajo vsakega podpisnika. O strukturi in višini štipendij ter drugih pogojih se podpisnika obveščata letno.
5. člen
Podpisnika vsako leto najpozneje do konca junija obvestita drugega podpisnika o številu študentov, državljanov države drugega podpisnika, vpisanih v preteklem študijskem letu.
6. člen
Podpisnika krepita sodelovanje na področju izobraževanja, zlasti z izmenjavo izkušenj pri reformi vzgojno-izobraževalnega sistema kot dela procesa stabilizacije in pridruževanja Evropski uniji ter s tem namenom neposredno ali v okviru večstranskih programov sodelujeta pri različnih projektih obojestranskega interesa.
Podpisnika še posebej podpirata sodelovanje na področju visokega šolstva v okviru večstranskih programov Evropske unije in regionalnega programa CEEPUS.
7. člen
Podpisnika spodbujata neposredno sodelovanje tudi drugih zainteresiranih organizacij in posameznikov na področju višjega in visokega šolstva.
8. člen
Podpisnika spodbujata in omogočata študij in poučevanje slovenskega in makedonskega jezika in književnosti v državah obeh podpisnikov, še posebej z delovanjem lektoratov slovenskega in makedonskega jezika.
Podpisnika podpirata razvoj in napredek učenja maternega jezika in kulture za otroke in mladino, pripadnike slovenske skupnosti v Republiki Makedoniji, in makedonske skupnosti v Republiki Sloveniji.
9. člen
Zaradi spremljanja izvajanja protokola se ustanovi mešana komisija, sestavljena iz enakega števila predstavnikov obeh strani. Sestanki mešane komisije potekajo na zahtevo enega od podpisnikov, in sicer izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Makedoniji.
10. člen
Vse oblike sodelovanja potekajo v skladu z notranjo zakonodajo podpisnikov.
11. člen
Podpisnika lahko kadar koli predlagata spremembe ali dopolnitve tega protokola. Predlogi sprememb in dopolnitev se po diplomatski poti sporočajo drugemu podpisniku.
Spremembe in dopolnitve tega protokola začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom 12. člena.
12. člen
Protokol se začasno uporablja od dne podpisa. Protokol začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila, dostavljenega po diplomatski poti, da so izpolnjeni vsi pogoji, določeni z notranjo zakonodajo podpisnikov, za začetek veljavnosti tega protokola.
Protokol se sklene za pet študijskih let, in sicer 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 in 2015/16.
Protokol se lahko podaljša, vendar največ do konca šolskega in študijskega leta, v katerem bo Republika Makedonija postala polnopravna članica Evropske unije.
Prenehanje tega protokola ne vpliva na programe in projekte, ki ob prenehanju še potekajo. Nadaljujejo se do njihovega dokončanja, razen če ni dogovorjeno drugače.
Podpisnika morebitne spore in nesoglasja glede izvajanja in razlage tega protokola urejata sporazumno po diplomatski poti.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol.
Sestavljeno v Ljubljani dne 15. februarja 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
ZA SLOVENSKO
STRAN
Gregor Golobič l.r.
 
ZA MAKEDONSKO
STRAN
Nikola Todorov l.r.
П Р О Т О К О Л
МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Министерството за високо образование, наука и технологија на Република Словенија, Министерството за образование и спорт на Република Словенија
и
Министерството за образование и наука на Република Македонија
во продолжение на текстот ”потписници”,
со желба да се развива и продлабочува соработката во областа на образованието меѓу Република Словенија и Република Македонија,
уверени дека оваа соработка ќе придонесе за подобро разбирање и зајакнување на сестраните односи меѓу двете држави,
поаѓајќи од Спогодбата за соработка во образованието, културата и науката меѓу Владата на Република Словенија и Владата на Република Македонија, потпишана на 8 јули 1993 година, се договорија:
Член 1
Потписниците во согласност со намените на овој Протокол развиваат соработка во областа на основното, средното, вишото и високото образование и поради тоа ги поддржуваат непосредната соработка и контактите помеѓу образовните установи и универзитетите, како и високообразовните установи.
Член 2
Учениците, државјани на државата на една од потписниците, кои живеат на територијата на државата на другиот потписник, имаат право да се подготвуваат за основно училиште и да го посетуваат под еднакви услови како државјаните на државата на чија територија живеат.
Државјаните на едниот потписник, во државата на другиот потписник се запишуваат во средни и виши стручни школи под еднакви услови кои важат за државјаните на тој потписник.
За студентитете, државјани на другиот потписник, во врска со плаќањето на школарината за виши, додипломски, дипломски и последипломски студии се применуваат еднакви критериуми кои важат за домашните ученици и студенти.
За студиите на вишите стручни школи и на високообразовните установи како и уредувањето на другите прашања во вишото и високото образование се применува начелото на автономија на универзитетот и на вишите стручни школи.
Потписниците го поддржуваат воведувањето на заеднички последипломски студии меѓу заинтересираните високобразовни установи во области кои се од вземен интерес и обезбедуваат целосна потребна помош за исполнување на потребните услови за почеток на заеднички студии, според своето внатрешно законодавство.
Член 3
Словенечката страна на македонската страна секоја година и обезбедува две (2) стипендии за учесници на летната школа за словенечки јазик и култура.
Македонската страна на словенечката страна секоја година и обезбедува две (2) стипендии за учење на македонскиот јазик на летните школи во Македонија.
Државата домаќин ги покрива сите трошоци за учеството на летните школи освен трошоците за меѓународен превоз.
Член 4
Потписниците годишно си разменуваат:
– две (2) едносеместрални стипендии за студенти по словенечки јазик од Република Македонија и две (2) едносеместрални стипендии за студенти по македонски јазик од Република Словенија,
– осумнаесет (18) месечни стипендии за студиско усовршување на високообразовните установи со поединечно траење од 3 до 6 месеци за кандидати до 30 годишна возраст.
На стипендистите им се обезбедува престој, субвенции и месечен паричен износ, според внатрешното законодавство на секој потписник. За структурата и висината на стипендиите, како и за другите услови потписниците се известуваат годишно.
Член 5
Потписниците, секоја година најдоцна до крајот на јуниј, го известуваат другиот потписник за бројот на студентите, државјани на државата на другиот потписник, кои се запишале во претходната студиска година.
Член 6
Потписниците ја зајакнуваат соработката во областа на образованието, особено во размена на искуства во реформата на воспитно-образовниот систем како дел од процесот за стабилизација и придружување кон Европската Унија со што непосредно или во рамките на мултилатералните програми соработуваат при различни проекти од вземен интерес.
Потписниците особено ја поддржуваат меѓусебната соработка во областа на високото образование во рамките на мултилатералните програми на Европската Унија и регионалната програма CEEPUS.
Член 7
Потписниците ја поттикнуваат непосредната соработка и на другите заинтересирани организации и поединци во областа на вишото и високото образование.
Член 8
Потписниците ги поттикнуваат и овозможуваат студиите и наставата по словенечки и македонски јазик и литература во државите на двата потписника a oсобено работaтa на лекторатите по словенечки и македонски јазик.
Потписниците го поддржуваат развојот и напредокот во изучувањето на мајчиниот јазик и култура на децата и младинците, припадници на словенечката заедница во Република Македонија и на македонската заедница во Република Словенија.
Член 9
Поради следење на спроведувањето на Протоколот, потписниците се договорија да формираат мешовита комисија, составена од еднаков број на претставници од двете страни. Состаноци на мешовитата комисија се одржуваат на барање на еден од потписниците и тоа наизменично во Република Словенија и во Република Македонија.
Член 10
Сите облици на соработка се одвиваат според внатрешното законодавство на потписниците.
Член 11
Потписниците било кога можат да предложат измени и дополнувања на овој Протокол. Предлозите за измени и дополнувања по дипломатски пат се доставуваат до другиот потписник.
Измените и дополнувањата на овој Протокол влегуваат во сила според одредбите на членот 12, став 1.
Член 12
Протоколот привремено се применува од денот на потпишувањето. Протоколот влегува во сила со денот на приемот на последното писмено известување доставено по дипломатски пат, дека се исполнети сите услови определени со внатрешното законодавство на потписниците за влегување во сила на овој Протокол.
Протоколот се склучува за пет студиски години, и тоа за 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16.
Протоколот може да се продолжи, но најмногу до крајот на учебната и студиската година во која Република Македонија ќе стане полноправна членка на Европската Унија.
Престанокот на овој Протокол не влијае врз програмите и проектите кои со престанокот се во тек. Тие продолжуваат до нивното завршување, освен ако не е договорено поинаку.
Потписниците, евентуалните спорови и несогласувања во врска со спроведувањето и толкувањето на овој Протокол, ги решаваат спогодбено преку дипломатски пат.
За потврдување на тоа, потписниците кои биле уредно овластени за тоа, го потпишаа овој Протокол.
Составено во Љубљана на ден 15. 2. 2011 година во два оригинала на словенечки и на македонски јазик, при што текстовите се подеднакво веродостојни.
ЗА СЛОВЕНЕЧКАТА
СТРАНА
Грегор Голобич c.p.
 
ЗА МАКЕДОНСКАТА СТРАНА
Никола Тодоров c.p.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-20/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-1811-0028
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti