Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš, stran 4506.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola komandanta Staneta, Dragatuš« (Uradni list RS, št. 6-7/97, 31/98, 33/08 in 9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš (Uradni list RS, št. 30/10) se spremeni prvi odstavek 3. člena in se pravilno glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
2. člen
Črta se zadnji stavek 5. člena, doda pa se nov odstavek, t.j. drugi odstavek, ki glasi:
»Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti in dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.«
3. člen
Doda se nov 5.a člen, ki glasi:
»5.a člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.«
4. člen
6. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, ki po novem glasi:
»V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.«
6. člen
Spremeni se 10. člen, ki se po novem glasi:
»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji komisije. Prvo sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem vrtca.
Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.«
7. člen
11. člen pravilnika se spremeni in se glasi:
»Komisija, ki obravnava vloge za sprejem otrok v vrtec, se mora sestati v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.«
8. člen
12. člen se spremeni in se glasi:
»Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
– čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenska prisotnost članov komisije, osebe, ki vodi postopek in zapisnikar;
– število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– ovrednotenje posamezne vloge – določitev števila točk po posameznih kriterijih;
– prednostni vrstni red otrok.
Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za določitev prednostnega vrstnega reda, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih.«
9. člen
14. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Komisija določi prednostni vrstni red otrok tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki ga izvajajo v vrtcu.«
10. člen
V pravilniku se spremeni 15. člen in se glasi:
»Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih in tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko ali v elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.«
11. člen
16. člen se popravi in se na novo glasi:
»Zoper obvestilo vrtca o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.«
12. člen
Spremeni se 17. člen pravilnika in se na novo glasi:
»Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.«
13. člen
V 18. členu se za besedo »otroka« naredi piko, vejica in preostanek teksta pa se črtata.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-25/2010
Črnomelj, dne 14. aprila 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti