Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1733. Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje, stran 4604.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07 in 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določajo obveznosti lastnikov objektov, ki niso v lasti oseb javnega prava (npr. države, občine, javnih zavodov, javnih podjetij), glede zagotovitve urejenega zunanjega izgleda naselij in krajine na območju Občine Kočevje.
II. OBJEKTI
2. člen
(področje uporabe)
Ta odlok se nanaša na objekte, ki so s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami, ki zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine, ne predstavljajo pa nevarne gradnje in posledično nevarnosti za življenje, zdravje in premoženje občanov.
3. člen
(dolžnost lastnikov)
Lastniki objektov v strnjenih naseljih na območju Občine Kočevje, so dolžni izvajati redna in investicijska vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek takšnih pomanjkljivosti, da bi zaradi uničenosti (ruševina, požganina), velike stopnje izrabljenosti, zanemarjenosti ali zastarelosti zelo slabo vplivali na zunanjo podobo naselja in krajine.
4. člen
(merila za določitev nevzdrževanega objekta)
(1) Pri ugotavljanju, ali gre za nevzdrževani objekt, ki zelo slabo vpliva na zunanjo podobo naselja in krajine, se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:
– stopnja uničenosti, poškodovanosti, izrabljenosti, zanemarjenosti ali zastarelosti objekta in sicer zunanjih sten, fasade, ometov, strehe, dimnikov, žlebov in oken (nevzdrževanost objekta),
– pomen objekta glede na njegovo lego in območje (ob prometnih vpadnicah v mesto oziroma naselje ali ob mestnih ulicah, trgih in parkih; ob šolskih, zdravstvenih, kulturnih in socialnih ustanovah, večstanovanjskih stavbah ali poslovnih prostorih; ob kulturnih ali zgodovinskih znamenitostih, spomenikih ali naravnih vrednotah; ob objektih, v katerih se izvajajo javne službe ali imajo javni pomen – športni objekti, avtobusna postaja, turistični objekti; v delih naselij z visoko stopnjo urejenosti in enotnosti ureditve ipd. (zelo slab vpliv na zunanjo podobo naselja in krajine).
(2) Nevzdrževani objekt je tisti objekt, ki izpolnjuje kumulativno vsaj en kriterij iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Podrobnejša merila za ugotovitev izpolnjevanja kriterijev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena izda župan na predlog strokovne komisije iz 5. člena tega odloka.
5. člen
(določitev nevzdrževanega objekta in odreditev ukrepov)
(1) Ugotovitev izpolnjevanja kriterijev iz 4. člena tega odloka in določitev nevzdrževanega objekta ter odreditev nujno potrebnih ukrepov opravi posebna strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz štirih članov, in sicer:
– strokovnjaka s področja gradbeništva s pooblastilom pooblaščenega inženirja (vodja komisije),
– enega strokovnjaka z naslednjih področij: arhitekture ali prostorskega načrtovanja ali stanovanjskega gospodarstva ali varovanja kulturne dediščine ali pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin,
– dveh javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi.
(2) Komisija lahko k sodelovanju za posamezna vprašanja povabi tudi strokovnjake z drugih področij, obvezno pa mora sodelovati z organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine, kadar gre za tak objekt.
(3) O tem, ali gre za nevzdrževani objekt, ki ima zelo slab vpliv na zunanjo podobo naselja in krajine ter o nujno potrebnih ukrepih, odloči komisija s soglasjem najmanj treh članov.
(4) Seznam nevzdrževanih objektov in nujno potrebnih ukrepih po posameznih objektih mora komisija predložiti županu v roku dveh mesecev od imenovanja.
6. člen
(določitev nujnih vzdrževalnih del)
(1) V seznamu iz četrtega odstavka prejšnjega člena komisija za vsak nevzdrževani objekt, ki izpolnjuje kriterije iz 4. člena tega odloka, določi nujna vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se odpravi zelo slab vpliv objekta na zunanjo podobo naselja in krajine ter izdela okvirno oceno potrebnih stroškov. Nevzdrževane objekte je potrebno identificirati z zemljiškoknjižnimi podatki, s hišnim naslovom in z navedbo parcelne številke ter katastrske občine, na kateri ta objekt stoji.
(2) Nujna vzdrževalna dela obsegajo tiste minimalne ukrepe, ki vplivajo na zunanji videz objekta, viden z javnih površin, in ni potrebno, da vplivajo na izboljšanje funkcionalnosti objekta.
(3) Pri določitvi nujnih vzdrževalnih del se upošteva načelo sorazmernosti med javno koristjo (vpliv na zunanjo podobo naselja in krajine) ter stroški lastnika, potrebnimi za odpravo zelo slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(4) Pri določitvi nujnih vzdrževalnih del je potrebno upoštevati prostorske akte, predpise o varstvu kulturne dediščine in druge področne predpise o graditvi objektov in varstva okolja.
7. člen
(ukrep rekonstrukcije ali odstranitve objekta)
Če komisija ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, predvidi njegovo rekonstrukcijo, če pa ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo objekta, pa predvidi odstranitev objekta.
8. člen
(poziv lastnikom nevzdrževanih objektov)
(1) O uvrstitvi objekta na seznam nevzdrževanih objektov in o potrebnih ukrepih pristojni občinski organ pisno obvesti lastnika nevzdrževanega objekta in ga pozove, da v 15 dneh od vročitve obvestila poda morebitne pripombe na ugotovitve komisije in se izreče o pripravljenosti izvršitve odrejenih ukrepov. Poziv se vroči lastniku v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
(2) Obvezna sestavina poziva je tudi opozorilo, da se lahko izvršitev iz 9. člena tega odloka določenih in odrejenih nujnih ukrepov doseže z upravno izvršbo.
(3) Odziv lastnika se upošteva pri odločitvi o možnem delnem sofinanciranju izvedbe potrebnih del.
9. člen
(določitev ter odreditev ukrepov z odlokom in odločbo)
(1) Na podlagi ugotovitev komisije se z odlokom, ki ga sprejme občinski svet, določi objekte, na katerih je potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela, rekonstrukcijo ali jih odstraniti in predvidi ocena stroškov izvedbe.
(2) Če je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba dela izvajati v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine.
(3) Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika zaveže, da izvede potrebne ukrepe, opredeljene v odloku.
(4) Rekonstrukcijo ali odstranitev objekta se lahko odredi tudi z izdajo nove odločbe, kadar se ugotovi, da sprva odrejena nujna vzdrževalna dela ne zadoščajo za odpravo zelo slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(5) V primeru, da je objekt v solastnini, se kot zavezanca za izvedbo odrejenih ukrepov določi vse solastnike. Medsebojne obveznosti in odgovornosti solastnikov se presojajo po pravilih civilnega prava.
10. člen
(sofinanciranje izvedbe odrejenih ukrepov)
(1) V odloku se lahko določi tudi delno občinsko sofinanciranje stroškov, ki jih bodo imeli lastniki objektov pri izvedbi odrejenih ukrepov.
(2) Delež sofinanciranja lahko doseže največ polovico predvidenih potrebnih sredstev za izvedbo odrejenih ukrepov.
(3) Pri odločitvi ali oziroma kolikšen delež sredstev bo občina namenila za sofinanciranje izvedbe odrejenih ukrepov po posameznem objektu, se upošteva zlasti:
– pomen objekta za zunanjo podobo naselja in krajine glede na kriterije iz 4. člena tega odloka,
– premoženjsko stanje lastnika objekta, zavezanca za izvedbo potrebnih ukrepov (prejemanje socialnih transferjev, brezposelnost, obveznost preživljanja družinskih članov, višina likvidnih sredstev na osebnem računu ipd.),
– pripravljenost zavezanca za izvedbo potrebnih ukrepov na sodelovanje s pristojnim občinskim organom in izvršitev odrejenih ukrepov brez izvedbe izvršilnega postopka.
(4) V primeru sofinanciranja se med občino in zavezancem za izvedbo odrejenih ukrepov sklene posebna pogodba, v kateri se natančno določijo obveznosti in način ter dinamiko izplačevanja odobrenih sredstev.
11. člen
(sankcije v primeru neizvršitve odrejenih ukrepov)
(1) Če lastnik v roku, določenem z odločbo iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka, ne izvede odrejenih nujno potrebnih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
(2) V primeru, da je bila z odlokom in upravno odločbo odrejena rekonstrukcija objekta ali njegova odstranitev, za kar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pa lastnik objekta v z odločbo odrejenem roku ne vloži zahteve za njegovo izdajo oziroma rekonstrukcije ali odstranitve objekta ne izvede, se opravi izvršba s prisilitvijo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku (sukcesivne denarne kazni).
(3) Če občina založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.
(4) Za izvedbo potrebnih izvršilnih dejanj se zadolži občinskega inšpektorja.
III. OKOLICA
12. člen
(dolžnost lastnikov objektov)
(1) Lastniki objektov, ki ležijo v strnjenih naseljih na območju Občine Kočevje, so dolžni zemljiške parcele, na katerih ti objekti stojijo, oziroma funkcionalna zemljišča, ki pripadajo tem objektom, vzdrževati tako, da huje ne kazijo zunanje podobe naselja in krajine.
(2) V ta namen so dolžni:
– redno vzdrževati elemente žive narave in izvajati košnjo, obrezovanje drevja, žive meje in okrasnih rastlin,
– s teh površin odstraniti kosovne ali druge odpadke, odpadni gradbeni, lesni, kovinski ali zemeljski material, pokvarjeno in zanemarjeno tehnično opremo in aparate ipd.,
– primerno urediti in čistiti izložbena okna prodajaln in poslovnih prostorov (v primeru, da lokal ne obratuje, mora lastnik iz izložbenega prostora odstraniti vse predmete, ki tja ne sodijo po svoji funkciji ali pa izložbeno okno zastreti),
– s pročelij objektov odstraniti vse neprimerne in žaljive napise ali plakate ter odstraniti druge panoje, oglase ali svetlobna telesa, za katere nimajo dovoljenj, izdanih na podlagi veljavnih predpisov.
13. člen
(kazenske določbe)
(1) Lastniku, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka, občinski inšpektor izreče pisni opomin, v katerem določi rok za odpravo kršitve. Izrečeni opomini se vodijo v posebni evidenci. V primerih, ko ima stavba upravnika, se opomin pošlje njemu.
(2) Kadar lastnik objekta, ki mu je bil izrečen opomin, ne odpravi kršitev v določenem roku, ga občinski inšpektor kaznuje z globo v naslednji višini:
– če je lastnik objekta pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, v višini 1500 EUR,
– če je lastnik objekta fizična oseba v višini 300 EUR,
– če je parcela sestavni del etažne lastnine najmanj treh etažnih lastnikov ali pa dejansko predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi v etažni lastnini najmanj treh etažnih lastnikov, četudi ni del etažne lastnine, v višini 800 EUR.
(3) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, in sicer v višini 200 EUR.
(4) V primerih iz tretje alinee drugega odstavka tega člena se globo izreče vsem lastnikom v višini, ki je sorazmerna njihovim solastniškim deležem.
14. člen
(evidenca opominov)
V posebni evidenci opominov se vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek oziroma firma lastnika parcele,
2. številka parcele in katastrska občina,
3. ugotovljena kršitev,
4. rok za odpravo kršitve.
15. člen
(nadzor nad izvajanjem določb odloka)
Nadzorstvo nad izvajanjem določb III. poglavja tega odloka izvajata občinski inšpektor in občinski redar, ki delujeta v skladu z obveznostmi in pooblastili, določenimi v veljavnih predpisih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Župan imenuje strokovno komisijo iz prvega odstavka 5. člena tega odloka v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
(razveljavitev določb)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati 3. in 9. člen Odloka o urejanju in varstvu okolja v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 24/91).
18. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011-1508
Kočevje, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.