Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1729. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010, stran 4557.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. seji dne 21. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010 izkazuje:
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)            |4.350.753|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |3.658.985|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)               |2.752.091|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček              |2.313.887|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |703 Davki na premoženje                  | 335.084|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve           | 103.120|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)            | 906.894|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     | 491.384|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |711 Takse in pristojbine                 |  1.904|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni             |  6.320|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki                | 407.285|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)               |  28.011|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |  5.177|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |  22.834|
|    |dolgoročnih sredstev                   |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)                 | 663.757|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     | 652.511|
|    |institucij                        |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  |  11.247|
|    |proračuna EU                       |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI                      |5.001.423|
|    |(40+41+42+43+45)                     |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                      | 983.972|
|    |(400+401+402+409)                     |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           | 225.130|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |  40.345|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve             | 711.170|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |403 Plačila domačih obresti                |  2.327|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |409 Rezerve                        |  5.000|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)            |1.049.181|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |410 Subvencije                      |  27.406|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       | 473.051|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 219.056|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi             | 329.667|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                |2.885.750|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |2.885.750|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)             |  82.520|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim            |  13.315|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki    |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   |  69.205|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj   | –650.670|
|    |prihodki minus skupaj odhodki)              |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)              | –691.471|
|    |(I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez     |     |
|    |prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil   |     |
|    |obresti)                         |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči   |1.625.832|
|    |prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)    |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                 |     |
|    |IN NALOŽB                         |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |    0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |    0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)           |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil             |    0|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                |    0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V)         |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                    |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)                  |    0|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                       |    0|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |500 Domače zadolževanje                  |    0|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)                 |  20.591|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                      |  20.591|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |550 Odplačila kreditov poslovnim bankam          |  20.591|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                 | –671.261|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              | –20.591|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)              | 650.670|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                |2.182.673|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA              |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
4. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2010 v višini 671.261 EUR se pokrije iz sredstev na računih iz preteklih let.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0106/2010
Breznica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost