Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1575. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, stran 4282.

Na podlagi 18 in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07, 98/09) je župan Občine Žirovnica sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
1. Splošno
S tem sklepom župan Občine Žirovnica določa postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (Uradni list. RS, št. 42/10, 99/10).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo spremeb in dopolnitev OPPN
Za obravnavano območje je bil na podlagi prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (UVG, št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89, 2/90, 22/04, in Uradni list RS, št. 24/90, 28/90, 31/90, 51/98, 65/99, 107/08) v maju 2010 sprejet Občinski podrobni prostorski načrt za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica.
Zaradi novih investicijskih namer je lastnik zemljišč, RP investicije d.o.o., podal pobudo za spremembo veljavnega OPPN.
Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) se nanašajo predvsem na dopolnitev v odloku določenih dopustnih odstopanj od predvidenih rešitev ter na uskladitev določil veljavnega odloka, ki se nanašajo na ukrepe za ohranjanje kulturne dediščine, z rezultati izvedenih predhodnih arheoloških raziskav.
S predlaganimi SD OPPN posegi, ki bi vplivali na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, niso predvideni.
3. Območje SD OPPN
S SD OPPN se območje OPPN, ki je določeno v osnovnem odloku, ne spreminja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pred izdelavo predloga SD OPPN mora izdelovalec preveriti ustreznost in zadostnost že izdelanih strokovnih podlag za pripravo OPPN.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave SD OPPN.
Pri pripravi SD OPPN je potrebno upoštevati veljavno prostorsko zakonodajo in podzakonske predpise.
5. Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz
SD OPPN se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po naslednjih fazah:
+------------------------------+----------------+---------------+
|Faza v postopku        |Nosilec     |Rok izvedbe  |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Sklep o pripravi SD OPPN   |župan      |april 2011   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Priprava osnutka SD OPPN   |načrtovalec   |april 2011   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Pridobivanje smernic k SD   |pripravljavec  |30 dni     |
|OPPN             |        |od prejema   |
|               |        |poziva     |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Pridobitev mnenja MOP, ali je |pripravljavec  |30 dni     |
|za SD OPPN potrebno izvesti  |        |od prejema   |
|CPVO             |        |poziva     |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka |načrtovalec   |45 dni     |
|SD OPPN            |        |od prejema   |
|               |        |smernic    |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna   |pripravljavec  |30 dni     |
|obravnava SD OPPN       |        |po izdelavi  |
|               |        |dopolnj.    |
|               |        |osnutka    |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stališča do pripomb      |načrtovalec,  |15 dni     |
|               |pripravljavec  |po zaključku  |
|               |        |javne     |
|               |        |razgrnitve   |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava predloga SD OPPN   |načrtovalec   |30 dni     |
|               |        |po sprejemu  |
|               |        |stališč    |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Pridobivanje mnenj k SD OPPN |pripravljavec  |30 dni     |
|               |        |od prejema   |
|               |        |poziva     |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izdelava usklajenega predloga |načrtovalec   |15 dni     |
|SD OPPN            |        |od prejema   |
|               |        |mnenj     |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Sprejem odloka o SD OPPN na  |pripravljavec  |30 dni     |
|občinskem svetu in objava v  |        |od izdelave  |
|uradnem glasilu        |        |usklajenega  |
|               |        |predloga    |
+------------------------------+----------------+---------------+
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema SD OPPN.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, katerim bodo podane vloge za izdajo smernic za načrtovanje SD OPPN za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave SD OPPN izkaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem SD OPPN
Investitor izdelave SD OPPN je lastnik parcel v območju urejanja, RP investicije d.o.o., ki v ta namen izbere načrtovalca, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. Objava sklepa o začetku priprave SD OPPN
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2011
Žirovnica, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost