Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1513. Spremembe in dopolnitve Notarske tarife, stran 4172.

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B in 45/08) minister za pravosodje po predhodnem mnenju notarske zbornice z dne 19. 4. 2011 določa
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E N O T A R S K E T A R I F E
1. člen
V Notarski tarifi (Uradni list RS, št. 94/08) se Tar. št. 13 spremeni tako, da se glasi:
»Tar. št. 13
(1) Za sestavo zemljiškoknjižnega predloga znaša pristojbina 37 evrov, razen za sestavo zemljiškoknjižnega predloga za oblikovanje etažne lastnine, ki znaša 60 evrov.
(2) Če zemljiškoknjižni predlog sestavi notar, pristojbina za sestavo zemljiškoknjižnega predloga vključuje tudi pristojbino za hrambo izvornih listin, ki se pretvorijo v elektronsko obliko in priložijo temu zemljiškoknjižnemu predlogu. Notar, ki je sestavil ta predlog, ni upravičen do posebne pristojbine po tar. št. 18 za pretvorbo listin v elektronsko obliko in hrambo teh listin ter za pregled zemljiške knjige po 5. točki tar. št. 20.
(3) Za sestavo predloga za vpis neposestne zastavne pravice znaša pristojbina 37 eurov, če vrednost predmeta ne presega 137.700 eurov, in 92 eurov, če je vrednost predmeta višja od 137.700 eurov.«
2. člen
Za prvim odstavkom Tar. št. 18 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za pretvorbo listin v elektronsko obliko in prevzem listin, ki so podlaga vpisu v zemljiško knjigo, v skladu z določbami zakona o zemljiški knjigo v hrambo, s sestavo notarskega zapisnika o prevzemu, znaša pristojbina 25 evrov za eno listino.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve Notarske tarife začnejo veljati 1. maja 2011.
Št. 007-135/2011
Ljubljana, dne 22. aprila 2011
EVA 2011-2011-0040
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje