Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2011 z dne 18. 4. 2011

Kazalo

1387. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, stran 3964.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.; v nadaljevanju: OPN MOL ID).
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID obsegajo:
a) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN MOL ID znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na meje med namenskimi rabami, kategorije namenskih rab, stopnje izkoriščenosti parcel, namenjenih gradnji in druge prostorske izvedbene pogoje,
b) tematske spremembe in dopolnitve vsebin OPN MOL ID, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin OPN MOL ID, in
c) jasnejšo artikulacijo posameznih delov tekstualnega in grafičnega dela OPN MOL ID ter odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega in grafičnega dela OPN MOL ID.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine odloka o OPN MOL ID, njegovih prilog in grafičnega dela.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se pripravijo v okviru strateških usmeritev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del, kateri se ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se pripravijo na podlagi internih ugotovitev in na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Mestni občini Ljubljana, do objave tega sklepa.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID z oznako A
V obdobju po sprejetju OPN MOL ID julija 2010 in njegovi uveljavitvi oktobra 2010 so bile pri njegovi uporabi s strani MOL, Upravne enote Ljubljana, projektantov, posameznikov ter drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana, ter podani predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN MOL ID za posamezna območja ali tematska področja.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN MOL ID bodo odpravljene neusklajenosti:
– med posameznimi členi odloka,
– med določili odloka in njegovih prilog,
– med določili odloka in kartografskimi prikazi in
– med posameznimi kartografskimi prikazi.
Na podlagi ugotovljenih neusklajenosti bodo izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji in druga določila za posamezna območja in tematska področja.
3.
Območje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje MOL, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v tekstualni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.
4.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na podlagi javnega naročila.
5.
Okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID so:
– priprava dopolnjenega osnutka – največ 3 mesece po pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora,
– priprava predloga – največ 3 mesece po zaključku javne razgrnitve in
– priprava dopolnjenega predloga – največ 3 mesece po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora.
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
6.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno z ZPNačrt za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (za področje razvoja poselitve)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor (za področje kmetijstva)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana in Zavod za ribištvo Slovenije (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami (za področje rabe in upravljanja z vodami)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za področje ravnanja z odpadki in čistilnih naprav)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe (za področje hrupa in kakovosti zraka)
– Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo (za področje meteorologije)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje in Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za promet (za področje prometa)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize (za področje prometa – ceste)
– Direktorat za ceste in Družba RS za avtoceste (za področje prometa – avtoceste)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo in
– Slovenske železnice d.d. (za področje prometa – železnice)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo (za področje prometa – letalstvo)
– Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo in Uprava RS za pomorstvo (za področje prometa – luke)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo (za področje mineralnih surovin/rudarstva)
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za tehnologijo (za področje tehnoloških parkov/visokega šolstva)
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo in Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev (za področje telekomunikacij)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Geoplin plinovodi d.o.o., ELES PE, d.o.o. in Elektro Ljubljana, d.d. (za področje energetike)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem (za področje turizma)
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve (za področje blagovnih rezerv)
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za socialne zadeve in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Sekretariat – Služba za vojna grobišča (za področje socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva)
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo (za področje zdravstvenega varstva)
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za predšolsko in šolsko vzgojo in Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport (za področje šolstva in športa)
– Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo (za področje pravosodja)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja)
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami (za področje obrambe)
– Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za notranje zadeve (za področje notranjih zadev).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3504-140/2011-1
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.