Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1235. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica, stran 3548.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), ob smiselni uporabi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in naslednji), in na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet na 5. redni seji dne 24. marca 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Škofljica (v nadaljevanju: naročnik) s tem pravilnikom določa upravičence, pogoje in merila za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj, ljubiteljskih kulturnih in humanitarnih dejavnosti, in drugih institucij (v nadaljevanju: izvajalec) na območju Občine Škofljica.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
– so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež v Občini Škofljica,
– so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v Občini Škofljica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo urejeno evidenco o plačani članarini oziroma podajo izjavo, da društvo nima članarine,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– je njihova dejavnost neprofitna,
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
– program izvajajo v Občini Škofljica oziroma izven v primeru gostovanja,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov izvajalcev, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena, na najrazličnejših področjih dejavnosti.
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini.
Do sorazmernega dela finančnih sredstev za delovanje, je upravičena tudi Območna izpostava JSLKD Ljubljana okolica, ki je koordinator medobčinskega kulturnega delovanja društev na območju ljubljanske in obljubljanskih občin.
4. člen
V proračunu so načrtovana županova sredstva, ki so lahko namenjena tudi za financiranje:
– programov društev, ki so registrirana po zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena tega pravilnika. V društvo morajo biti praviloma vključeni vsaj trije občani Občine Škofljica;
– programov humanitarnih organizacij in društev, ki so registrirana po zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva iz 2. člena tega pravilnika.
Občina za dodelitev sredstev iz županovega sklada objavi letni javni poziv za zbiranje vlog za financiranje navedenih programov društev.
Sredstva za sofinanciranje projektov navedenih v drugem in tretjem odstavku 3. člena in za sofinanciranje projektov navedenih v 4. členu, so v proračunu rezervirana na posebnih proračunskih postavkah in se delijo na podlagi sklepa župana v katerem se dodelitev utemelji.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Društvo v prvem letu delovanja ne more kandidirati na razpisu za sofinanciranje programov društev, ki ga objavi Občina Škofljica.
6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov izvajalcev in upravičencev se zagotovijo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za tekoče leto.
7. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku, se delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava in ga objavi v uradnem glasilu Občine Škofljica, na spletni strani Občine Škofljica in oglasnih deskah.
Od dneva objave javnega razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila razpisa ne smejo spreminjati. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 45 dni.
8. člen
Razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku programa,
– pogoje za prijavo na razpis,
– programe, ki se bodo sofinancirali,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo posameznih programov,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– dokumente, ki jih mora izvajalec priložiti,
– rok za prijavo na razpis,
– datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o rezultatu razpisa.
Razpisna dokumentacija je v času razpisa na voljo v vložišču, imetnikom elektronske pošte pa jo lahko delavec uprave pošlje po elektronski pošti.
Vloge izvajalcev programov, ki niso oddane v razpisnem roku, na predpisanih obrazcih ali niso izpolnjene po navodilih, se ne obravnavajo in se s sklepom kot brezpredmetne zavržejo.
9. člen
Na razpis prispele ponudbe, na osnovi pravilnika in točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je vsaj en član, delavec občinske uprave. Komisija se seznani z višino sredstev, ki jih za izvedbo programov zagotavlja občinski proračun, pregleda popolnost prispelih ponudb in programe točkuje po točkovniku, ki je priloga tega pravilnika. Uprava izvajalce s sklepom obvesti o številu doseženih točk in vrednosti točke posameznih programov.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od prejema sklepa, na župana Občine Škofljica. Županova odločitev je dokončna.
10. člen
Izvajalec lahko prijavi tudi programe, ki ne spadajo v osnovno dejavnost društva (npr. turistično društvo prijavi kulturni ali humanitarni program).
Za navedeni program društvo pridobi točke iz proračunske postavke za sofinanciranje kulturnih ali humanitarnih programov, oziroma iz programov, ki so po vsebini najbližji predstavljenemu programu.
11. člen
Z vsakim izbranim izvajalcem, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov naročnika programov,
– naziv in naslov izvajalca programov,
– izbrane programe financiranja,
– višino sredstev in način financiranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– ostala podrobnejša določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programov.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
12. člen
Za vse izvajalce je vrednost posameznih programov izražena v točkah.
Vrednost točke (T) se določi za vsako proračunsko obdobje in za vsak sklop programov posebej.
Formula za izračun je:
              višina sredstev v proračunu namenjenih
              sofinanciranju posameznemu sklopu
                    programov
Vrednost točke (T) = ---------------------------------------------
              skupno število točk vseh društev
               doseženih za posamezni sklop
                    programov.
13. člen
Društva so razvrščena v dve kategoriji:
– v I. kategoriji so kulturna društva, katerih programe je občina dolžna financirati na podlagi zakona in/ali ki delujejo v občinskem interesu ter društva, ki zajemajo široko paleto obiskovalcev in delujejo v občinskem interesu.
– v II. kategoriji so društva, katerih programi so 80% vezani na njihove člane in krajevno delovanje. Ostali del programa pa je namenjen tudi širšemu krogu občanov ali pa intenzivno delujejo na področju varstva narave (čebelarji, lovci).
Glede na vsakoletno dejavnost in vpetost v občinsko dogajanje, lahko društva prehajajo iz kategorije v kategorijo.
Komisija za družbene dejavnosti lahko enkrat letno izvede rangiranja društev po kategorijah.
14. člen
Naročnik izbranim izvajalcem nakaže sredstva za izvedbo prijavljenih programov skladno s prilivom sredstev v proračun, načeloma pa v dveh delih.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
Nadzor nad porabo sredstev opravlja občinska uprava oziroma s strani župana pooblaščena finančna inštitucija.
Izvajalec je dolžan izvesti programe s katerimi se je prijavil na razpis v tekočem letu in je zanje prejel sredstva.
V primeru da izvajalec ni izvedel vseh programov za katere je kandidiral in uspel na razpisu pridobiti sredstva za njihovo izvedbo, je dolžan naročniku v letnem poročilu podati obrazložitev razloga neizvedbe sofinanciranih programov.
Ob enem mora navesti projekt v katerega je oziroma bo vložil dodeljena sredstva, ki so bila namenjena za nerealiziran program, za kar se sklene aneks k pogodbi.
16. člen
Izvajalec mora predložiti naročniku poročilo o izvedbi programov s priloženimi dokazili o porabi prejetih sredstev. Vsebina, oblika in rok oddaje poročila je naveden v pogodbi.
V primeru, da izvajalec sredstev ne porabi namensko, da je navedel neresnične podatke, druge nepravilnosti ali ni podal poročil, kot jih določa pogodba, lahko naročnik prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonsko predpisanimi obrestmi od dneva nakazila le-teh. Prihodnje leto ni upravičen do kandidiranja za sredstva na razpisu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom. Točkovnik za vrednotenje programov društev je sestavni del tega Pravilnika.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov (Uradni list RS, št. 12/09).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu.
Šifra: 007-07/2011
Škofljica, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost