Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1178. Odlok o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, stran 3452.

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Cerknica podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica (v nadaljevanju: vrtec).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca do 31. marca tekočega leta, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu marcu na podlagi javnega poziva objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani Občine Cerknica.
4. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vloge vlagatelji dobijo na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca ter spletnih straneh Občine Cerknica.
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Vsaka prejeta prijava se vpiše v evidenco vpisanih otrok.
5. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vpisana v evidenco vpisanih otrok. Glede ostalih oddanih vlog vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
6. člen
Vlagatelj v vlogi navede enoto vrtca, v katero želi vključiti otroka (v nadaljevanju: enota prve izbire).
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge enote vrtca, v katere želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto prve izbire (v nadaljevanju: enote drugih izbir).
Vlagatelju se ob pojavu prostih mest ponudijo izključno izbrane enote.
7. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
8. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev.
9. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica oziroma koncendentka na predlog sveta vrtca.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
10. člen
Komisijo za sprejem otrok sestavljajo:
– 2 predstavnika delavcev vrtca, ki ju imenuje ravnatelj Vrtca »Martin Krpan« Cerknica,
– 2 predstavnika staršev, ki ju imenuje svet staršev Vrtca »Martin Krpan« Cerknica,
– 2 predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje župan občine Cerknica.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
11. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec. Mandat predstavnikov delavcev je vezan na delovno razmerje v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica. Mandat predstavnika ustanovitelja je vezan na stalno bivališče člana v Občini Cerknica.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisom posebne izjave.
12. člen
Ravnatelj Vrtca »Martin Krpan« Cerknica skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije in njegovega namestnika na prvi konstitutivni seji.
Ravnatelj vrtca pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije, župana Občine Cerknica, in predsednika sveta staršev Vrtca »Martin Krpan« Cerknica, da imenujejo nove člane.
13. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
14. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji. Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
15. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
16. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
17. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
18. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Na prosta mesta vrtec sprejema otroke glede na uvrstitev na prednostni vrstni red pod pogojem, da otrok dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in da njegova starost ustreza starostni strukturi oddelka, v katerem je prosto mesto.
19. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------+------------------------------------+----------------+
|Zap. št. |       Kriterij       |  Št. točk  |
+---------+------------------------------------+----------------+
|  1  |Prebivališče            |    70    |
|     |Otrok in eden od staršev/skrbnikov |        |
|     |ima stalno prebivališče na območju |        |
|     |Občine Cerknica ali otrok tujcev, ki|        |
|     |ima skupaj vsaj z enim od      |        |
|     |staršev/skrbnikov stalno ali začasno|        |
|     |prebivališče na območju Občine   |        |
|     |Cerknica              |        |
+---------+------------------------------------+----------------+
|  2  |Otrok je zaradi razvojnih težav v  |    40    |
|     |obravnavi v razvojni ambulanti   |        |
|     |(dokazilo priloga – potrdilo    |        |
|     |razvojne ambulante)         |        |
+---------+------------------------------------+----------------+
|  3  |Otroci, ki jim je bil odložen vpis v|    30    |
|     |osnovno šolo            |        |
+---------+------------------------------------+----------------+
|  4  |Otrok, ki je bil v preteklem šolskem|    50    |
|     |letu uvrščen na čakalni seznam, pa |        |
|     |med šolskim letom ni bil sprejet v |        |
|     |vrtec, zaradi pomanjkanja prostih  |        |
|     |mest v vrtcu, če starši/skrbniki  |        |
|     |niso odklonili ponujenega mesta   |        |
+---------+------------------------------------+----------------+
|  5  |Otrok staršev, ki imajo enega ali  |    10    |
|     |več sorojencev že vključenih v vrtec|        |
+---------+------------------------------------+----------------+
|  6  |Otrok staršev/skrbnikov, ki hkrati |    10    |
|     |vključujejo v vrtec dva ali več   |        |
|     |otrok                |        |
+---------+------------------------------------+----------------+
|  7  |Število otrok v družini       | vsak otrok 5 |
|     |                  |   točk   |
+---------+------------------------------------+----------------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
20. člen
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda upošteva dodatni kriterij datum rojstva otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti datum, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnji trije znaki EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo teh treh znakov.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
21. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
22. člen
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
23. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
24. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
25. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh enotah vrtca, na spletni strani vrtca ter na spletni strani Občine Cerknica.
26. člen
Kolikor ima vrtec po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v enoto vrtca, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, glede na datum želene vključitve, po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli to enoto vrtca kot eno izmed izbir, glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če je na isti dan prostih več mest v enotah vrtca, ki jih je starš otroka, ki se ga po prednostnem vrstnem redu pozove k podpisu pogodbe, izbral kot eno od izbir, in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se starše pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir enote vrtca, ki so jih navedli v vlogi.
27. člen
Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
Če starši otroka s čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v enoto vrtca oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo in ostanejo na čakalnem seznamu do vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan čakalni seznam. Do konca šolskega leta, za katerega velja čakalni seznam, staršem odklonjena enota vrtca, ne bo več ponujena v sprejem.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.
Otrok se izbriše iz centralnega čakalnega seznama samo, kolikor vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.
28. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, vrtec ne sme sprejemati otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
29. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VI. IZPIS OTROK IZ VRTCA
30. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na ustreznem obrazcu. V nasprotnem primeru vrtec ob izpisu obračuna stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti.
Izpolnjen obrazec starši oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti s priporočeno pošiljko.
Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem za program vrtca, v katerega je vključen njihov otrok, do pisnega izpisa otroka iz vrtca.
Izpisani otrok pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec nima prednosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Vrtec pozove vse vlagatelje, ki so oddali vloge za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2010/2011, pa njihovi otroci niso bili sprejeti v vrtec, ker v vrtcu ni bilo prostih mest, da v roku 8 dni po prejemu poziva vrtca, oddajo, skladno s tem pravilnikom, novo vlogo za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2011/2012.
Vlagatelji, ki so oddali vloge za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2011/2012 ali kasnejše, bodo obveščeni, da morajo za vpis za navedena šolska leta oddati, skladno s tem pravilnikom, novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, ki ga sprejel svet Vrtca »Martin Krpan« Cerknica, na svoji seji dne 22. 4. 2008.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2011
Cerknica, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost