Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1158. Zakon o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-C), stran 3411.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-C)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-11
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS-C)
1. člen
V Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07) se tretji odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 15 članov, in sicer:
1. Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 14 članov, od tega:
– sedem članov na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,
– enega člana na predlog Univerze v Ljubljani – Fakultete za šport,
– enega člana na predlog Zavoda za šport RS Planica,
– dva člana na predlog skupnosti ali združenj občin Slovenije,
– tri člane na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport.
2. Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za šport, imenuje in razrešuje enega člana.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije imenujeta nove člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v roku šestih mesecev po uveljaviti tega zakona. Do imenovanja novih članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja vse naloge sveta dosedanji Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
3. člen
Z imenovanjem novih članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji preneha mandat dosedanjim članom Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
4. člen
Splošni pravni akti Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se uskladijo z določbami tega zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/10-59/34
Ljubljana, dne 30. marca 2011
EPA 1494-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost