Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1156. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ-A), stran 3409.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-31
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREOBLIKOVANJU KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA TER O NALOŽBENI POLITIKI KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA IN SLOVENSKE ODŠKODNINSKE DRUŽBE (ZPKDPIZ-A)
1. člen
V Zakonu o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št 79/10) se peti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za prenos izvrševanja glasovalnih pravic v imenu in za račun družbe KAD, družbe SOD oziroma Zavarovalnice v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena z družbe KAD, družbe SOD oziroma Zavarovalnice na upravljavca se ne uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo prevzeme in preprečevanje omejevanja konkurence.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Do sprejetja strategije se ne uporablja drugi odstavek 7. člena tega zakona, ampak upravljavec izvršuje glasovalne pravice na skupščinah v imenu in za račun družbe KAD in družbe SOD v vseh družbah, v katerih skupna knjigovodska vrednost kapitalske naložbe družbe KAD ali družbe SOD presega 20 milijonov eurov.
(2) Do sprejetja strategije družbi KAD in SOD razpolagata z naložbami, katerih skupna knjigovodska vrednost naložbe družbe KAD ali družbe SOD presega 20 milijonov eurov oziroma z naložbami v družbah, v katerih ima družba KAD ali družba SOD najmanj 25-odstotni lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic, s soglasjem upravljavca, ki mora pred izdajo soglasja o posamezni naložbi pridobiti mnenje Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/11-2/18
Ljubljana, dne 30. marca 2011
EPA 1616-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti