Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

948. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava, stran 2927.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02, 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 4. redni seji z dne 7. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava, v skladu s sprejetim proračunom.
2. člen
Sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava, se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS, na uradnih spletnih straneh Občine Vipava in na drug krajevno običajni način (oglasne deske KS). Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna in ne sme biti krajši od enega meseca.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na podlagi kateregakoli drugega pravilnika Občine Vipava, niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo izvajalci projektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, zavodi ter druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu, kot to ureja ustrezna zakonodaja (Zakon o društvih),
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet razpisa,
– občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Vipava, v primeru, da je projekt posebnega pomena za občino.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
4. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so zlasti naslednji projekti:
– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Vipava;
– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih dejavnosti na lokalni in širši ravni;
– akcije na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;
– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
– preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
5. člen
Občina Vipava bo sofinancirala samo projekte, ki so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti. Izvajalci projektov morajo poskrbeti za ustrezno promocijo občine in sicer na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu ali v publikacijah dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Vipava.
Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma napovedati dogodek vsaj 5 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi njegovo morebitno odpoved.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
6. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa. Vrednost sofinanciranja prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu. Postopek javnega razpisa vodi delavec občinske uprave.
Vsebina javnega razpisa
7. člen
Vsebino javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan. Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– navedbo višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Prijava na razpis
8. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, zlasti pa:
– podroben opis, iz katerega je razviden namen in vsebina prijavljenega projekta,
– kraj in čas izvedbe projekta,
– finančni načrt, iz katerega je razviden obseg potrebnih sredstev in delež lastnih sredstev ter sredstev drugih financerjev.
Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora v skupni vlogi:
– vsak projekt prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene projekte.
9. člen
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši kot 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
IV. IZBOR PROJEKTOV
10. člen
Župan imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavlja predstavnik občinske uprave, ter dva predstavnika odbora za družbene dejavnosti. Vrednotenje se opravi skladno z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika. Komisija pregleda prispele prijave, jih oceni ter pripravi predlog za sofinanciranje.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe se s sklepom zavrnejo.
11. člen
Na podlagi predloga komisije o izboru izvajalcev posameznih prijavljenih programov in višini sofinanciranja za njihovo izvedbo odloči občinska uprava s sklepom.
Predlagatelji, ki niso bili izbrani ali menijo, da njihovi programi niso bili ustrezno ocenjeni, lahko v 8 dneh po prejemu sklepa občinske uprave vložijo pisno pritožbo pri županu. Župan pozove komisijo za dodatno obrazložitev, na podlagi tega pa pritožbi v 15 dneh ugodi ali jo zavrne.
V. POGODBA
12. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene župan pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev. V pogodbi se opredeli zlasti naslednje elemente:
– namen za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik oziroma izvajalec dejavnosti predložiti občini za nakazilo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne vrne ali ne podpiše predložene pogodbe v roku 15 dni od prejema, se šteje, da je od pogodbe in od zahteve za sofinanciranje odstopil, o delitvi nerazdeljenih sredstev, pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
13. člen
Strokovna komisija bo pri vrednotenju vlog in pripravi predloga o dodeljevanju sredstev upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. OCENJEVANJE VSEBINE PROJEKTA
a. Utemeljenost in namen projekta:
– cilji in namen projekta so jasno opredeljeni glede na prijavljen projekt – do 10 točk
b. Ocenjena vrednost projekta – do 20 točk
c. Promocija
– program prispeva k promociji občine – do 15 točk
d. Inovativnost
– programi vsebujejo drugačen pristop in neposredno ne posnemajo že izvedenih programov – do 20 točk.
2. NIVO PRIREDITVE
a. krajevni novo – 7 točk
b. medkrajevni nivo – 7 točk
c. občinski nivo – 10 točk
d. širši nivo – 15 točk.
3. SODELOVANJE
– izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Vipava – do 5 točk.
4. REFERENCE
– redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju – do 10 točk.
5. TRADICIONALNOST:
– vsakoletna izvedba programa ali projekta (več kot 3 leta zaporedoma) – do 15 točk.
6. ŠTEVILO PRIREDITEV OZIROMA AKTIVNOSTI V PRETEKLEM LETU
a. do 5 prireditev                  5 točk
b. do 10 prireditev                 10 točk
c. več kot 10 prireditev              20 točk.
14. člen
Vrednost sofinanciranja prijavljenih projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava.
Projekti se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih merilih in kriterijih navedenih v 13. členu tega pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih projektov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk za posamezen projekt. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja posameznega projekta.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov izvajalcev spremlja in preverja občinska uprava Občine Vipava.
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011-1
Vipava, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost