Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

937. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto, stran 2913.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 ((Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09 (Zakon o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi – ZLS-P) Uradni list RS, št. 94/07) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo 2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 1. 2011 sprejel
P R A V I LN I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto in določa upravičence, pogoje, postopek in višino enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojence (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI
4. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo, na obrazcu, ki ga pripravi občinska uprava pri Mestni občini Novo mesto in je na razpolago tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto, in sicer najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
Pisni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka;
– potrdilo iz gospodinjske evidence;
– potrdilo o državljanstvu vlagatelja (fotokopija osebne izkaznice, potnega lista ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve);
– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja;
in
– v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločba pristojnega organa.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi pristojni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je dopustna pritožba. O pritožbi odloča župan.
7. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek pomoči na transakcijski račun vlagatelja, najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
8. člen
Višina pomoči za novorojenega otroka znaša 200,00 EUR in se začne izplačevati za otroke, rojene od 1. 1. 2011 dalje.
Višino pomoči iz prejšnjega odstavka lahko s sklepom spremeni Občinski svet Mestne občine Novo mesto do konca koledarskega leta za naslednje leto.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v proračunu Mestne občine Novo mesto.
9. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
10. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2011 do uveljavitve tega pravilnika.
Upravičenci lahko uveljavljajo pravico do pomoči za novorojenca na način, ki je določen v 4. in 5. členu tega pravilnika. Pisno vlogo morajo upravičenci vložiti najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati po sprejetju proračuna in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12205-42/2010
Novo mesto, dne 12. januarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost