Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

803. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej, stran 2306.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej za enoti urejanja prostora MS-171 in MS-172 ter za dele enot urejanja prostora MS-119 in MS-132 (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje je degradirano, v obdobju cca 15-ih let se večji del – območje Kolizeja – ni uredilo. Treba ga je urediti primerno značaju lokacije na stičišču vpadnice z mestnim obročem. Oktobra 2008 je bil sprejet Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 105/08), s katerim je bil spremenjen varstveni režim, ki sedaj dopušča odstranitev Kolizeja. S tem je podana možnost prenove območja – odstranitev Kolizeja in gradnja novih objektov z zunanjo in komunalno ureditvijo, za kar je treba izdelati nov prostorski akt, kakor je določeno tudi z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10), ki za določanje meril in pogojev gradnje v EUP MS-171 predpisuje izdelavo OPPN.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča, vključno z obrobjem Gosposvetske ceste in Župančičeve ulice, do zemljišč stanovanjskih vil ob jugozahodnem in severozahodnem kraku Puharjeve ulice ter poslovne stavbe in Delavskega doma ob Bleiweisovi cesti. Površina območja OPPN je cca 12.300 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. T2 d.o.o.
12. UPC Telemach d.o.o.
13. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
20. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za izdelavo OPPN bo s strani MOL potrjen predhodno usklajen prvonagrajeni elaborat urbanistično-arhitekturnega natečaja, izvedenega leta 2004.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CO 2/16 Kolizej (Uradni list RS, št. 113/08).
9.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3505-17/2011-1
Ljubljana, dne 2. marca 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.