Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

802. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 225 Šmartinka – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del, stran 2305.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 225 Šmartinka – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 225 Šmartinka – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del, za enote urejanja prostora: JA-266, JA-267 in JA-271 ter dele enot urejanja prostora JA- 221, JA-265, JA-268, JA-269 in JA-270 (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
V jugozahodnem delu območja OPPN se nahaja spomeniško varovana stara Tovarna Kolinska, ki obsega tovarniške objekte, zgrajene v secesijskem slogu. Preostali del območja je pozidan s proizvodnimi objekti predelovalne industrije in gradbeništva, ki so začeli, zaradi spremenjenih gospodarskih razmer, propadati, območje pa je postalo degradirano.
S sprejetjem OPPN bodo dani pogoji za urbano prenovo zahodnega dela obsežnega območja med Šmartinsko cesto, železniško progo in Bratislavsko cesto. Območje delno opuščene proizvodnje nekdanje Kolinske in Gradisa bo okoljsko in prostorsko sanirano. Z gradnjo objektov osrednjih centralnih dejavnosti (kjer se prepletajo storitvene, upravne, izobraževalne, kulturne in podobne dejavnosti ter bivanje), predvidenimi prometnimi ureditvami in z ureditvijo novega trga ter parka bo vzpostavljena nova arhitekturna kvaliteta v prostoru, območje pa bo celovito urejeno.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) je treba za obravnavane enote urejanja prostora izdelati OPPN.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med Šmartinsko cesto, Kolinsko ulico ter Središko ulico, vključno z novo dovozno cesto na jugovzhodni meji območja OPN, ki je vzporedna s Šmartinsko cesto. Površina območja meri cca 9 ha. Ob izdelavi OPPN se lahko velikost območja spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. SNAGA Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. T2 d.o.o.
12. UPC Telemach d.o.o.
13. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za celotno območje med Šmartinsko cesto, železniško progo, Letališko cesto in Bratislavsko cesto je bil izveden mednarodni javni, odprti, anonimni, enostopenjski idejni urbanistični natečaj Partnerstvo Šmartinska. Kot najustreznejša strokovna rešitev je bila izbrana natečajna rešitev avtorjev Hosoya Schaefer Architects in partnerjev. Za parcialno ureditev obravnavanega območja OPPN je bila izbrana tretje nagrajena rešitev avtorjev Zampkelp Neo Studio in Winkens Architekten. Izbrana natečajna rešitev in Strokovne podlage Šmartinska partnership Ljubljana, masterplan spring 2009, izdelane marca 2009, avtorjev Hosoya Schaefer Architects in partnerjev sta podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-18/2011-1
Ljubljana, dne 7. marca 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.