Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

798. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško, stran 2293.

Občinski svet Občine Laško je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), določil Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 21. člena Statuta Občine Laško (čistopis, Uradni list RS, št. 99/07, 17/10) na 2. redni seji dne 2. marca 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje Občine Laško, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o., Ul. XIV. Divizije 10, 3000 Celje, št. Projekta 64d08.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo v tem in naslednjem letu.
3. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju Občine Laško;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
1. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
2. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
3. objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(4) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(5) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.
(6) Parcela je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(7) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Laško:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OC)
– predvideno cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OCP)
– javne površine (oznaka obračunskega območja OJP)
– predvidene javne površine (oznaka obračunskega območja OJPP)
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OV)
– predvideno vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OVP)
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OK)
– predvideno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OKP)
– ekološki otoki (oznaka obračunskega območja OEO)
– predvideni ekološki otoki (oznaka obračunskega območja OEOP).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– cestno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OC;
– predvideno cestno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OCP;
– javne površine: eno obračunsko območje, oznaka OJP;
– predvidene javne površine: eno obračunsko območje, oznaka OJPP;
– vodovodno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OV;
– predvideno vodovodno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OVP;
– kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OK;
– predvideno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OKP;
– ekološki otoki: eno obračunsko območje, oznaka OEO;
– predvideni ekološki otoki: eno obračunsko območje, oznaka OEOP.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (priloga 2 – cestno omrežje, priloga 3 – vodovodno omrežje, priloga 4 – kanalizacijsko omrežje, priloga 5 – javne površine).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Vrsta     |Obračunsko| Naselja| Skupni  | Drugi  | Obračunski|
|komunalne   | območje |    | stroški |  viri  | stroški |
|opreme    |     |    |  [EUR]  | [EUR]  |  [EUR]  |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Cestno    |OC    |vsi   |31994788.49|345454.76 |31649333.73|
|omrežje    |     |    |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Predvideno  |OCP    |vsi   | 1382235.00|479775.00 | 718960.00|
|cestno    |     |    |      |     |      |
|omrežje    |     |    |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Javne     |OJP    |vsi   | 2241747.93|   0.00 | 2241747.93|
|površine   |     |    |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Predvidene  |OJPP   |vsi   | 267500.00|   0.00 | 267500.00|
|javne     |     |    |      |     |      |
|površine   |     |    |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Kanalizacijsko|OK    |Laško, | 2747309.55|208660.34 | 2538649.22|
|omrežje    |     |Rimske |      |     |      |
|       |     |Toplice |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Predvideno  |OKP    |Laško, | 2803683.00|1109579.25| 1694103.75|
|kanalizacijsko|     |Rimske |      |     |      |
|omrežje    |     |Toplice |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Vodovodno   |OV    |Laško  |20822982.40|938179.55 |19884802.85|
|omrežje    |     |…(glej |      |     |      |
|       |     |grafiko)|      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Predvideno  |OVP    |Laško  | 4338199.00|2511927.00| 1826272.00|
|vodovodno   |     |…(glej |      |     |      |
|omrežje    |     |grafiko)|      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Ekološki   |OEO    |vsi   |  62150.00|   0.00 |  62150.00|
|otoki     |     |    |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
|Predvideni  |OEOP   |vsi   |  71477.00|   0.00 |    0.00|
|ekološki   |     |    |      |     |      |
|otoki     |     |    |      |     |      |
+--------------+----------+--------+-----------+----------+-----------+
TABELA 1: Tabela s prikazom skupnih stroškov, drugih virov ter obračunskih stroškov za posamezno vrsto komunalne opreme za posamezno obračunsko območje
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne (v nadaljevanju glavni vodi) in sekundarne (v nadaljevanju ostali vodi) komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo:
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Vrsta     |Obračunsko|  Naselja  |  Cpij  |  Ctij  |
|komunalne   | območje |       | [EUR/m2 | [EUR/m2 |
|opreme    |     |       | parcele] |  neto  |
|       |     |       |     | tlorisne |
|       |     |       |     |površine] |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Cestno    |OC    |vsi      |   4.45|   11.98|
|omrežje    |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Predvideno  |OCP    |vsi      |   0.10|   0.26|
|cestno    |     |       |     |     |
|omrežje    |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Javne     |OJP    |vsi      |   0.30|   0.82|
|površine   |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Predvidene  |OJPP   |vsi      |   0.04|   0.10|
|javne     |     |       |     |     |
|površine   |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Kanalizacijsko|OK    |Laško, Rimske |   1.01|   2.99|
|omrežje    |     |Toplice    |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Predvideno  |OKP    |Laško, Rimske |   0.67|   2.00|
|kanalizacijsko|     |Toplice    |     |     |
|omrežje    |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Vodovodno   |OV    |Laško …(glej |   4.15|   11.82|
|omrežje    |     |grafiko)   |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Predvideno  |OVP    |Laško …(glej |   0.38|   1.09|
|vodovodno   |     |grafiko)   |     |     |
|omrežje    |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Ekološki   |OEO    |vsi      |   0.01|   0.02|
|otoki     |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
|Predvideni  |OEOP   |vsi      |   0.01|   0.03|
|ekološki   |     |       |     |     |
|otoki     |     |       |     |     |
+--------------+----------+--------------+----------+----------+
TABELA 2: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih vrstah komunalne opreme
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna opremljenost izboljša ali na novo uredi,
– investitor oziroma lastnik objekta ali dela stavbe, ki se bo moral obvezno priključiti na posamezno vrsto infrastrukture oziroma bo uporabljal določeno vrsto infrastrukture.
12. člen
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka se navedejo v programu opremljanja in so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost oziroma površina parcele, na kateri stoji objekt.
13. člen
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če obstajajo drugi utemeljeni razlogi (nesorazmerje med velikostjo parcele in objekta ali v primerih, ko objekt leži na dveh ali več parcelah) se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Za dele obstoječih objektov, ki imajo več enot oziroma pripadajo več lastnikom, se površina parcele objekta določi tako, da se površina, ki pripada posamezni enoti oziroma posameznemu lastniku, pomnoži s faktorjem 1,5.
14. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
15. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
16. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij)= (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KP(ij):    znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju,
– A(parcela):  površina parcele,
– Cp(ij):    obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za posamezno
         vrsto komunalne opreme,
– Dp:      delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ct(ij):    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Kdejavnost:  občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne
         določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
– A(tlorisna:)  neto tlorisna površina objekta,
– Dt:      delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
         max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– i:       posamezna vrsta komunalne opreme,
– j:       posamezno obračunsko območje.
17. člen
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 19. člena izračuna na naslednji način:
KP = -Vsota KP(ij)*i
KP        celotni komunalni prispevek
KP(ij)      komunalni prispevek za posamezno vrsto
         komunalne opreme
i        indeks rasti cen v gradbeništvu.
18. člen
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno površino objekta oziroma površino stavbnega zemljišča.
(2) V primeru rekonstrukcije in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine stavbnega zemljišča ali izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna razlika pri povečanju površine stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta ter pri izboljšanju opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
19. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
20. člen
Faktorji dejavnosti so za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05):
+----------+---------------------------------------+------------+
|Klasifik. |Vrsta objekta             | Kdejavnost |
|št.    |                    |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|1     |STAVBE                 |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11    |Stanovanjske stavbe          |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11100   |Enostanovanjske stavbe – razen     |  0,7   |
|     |počitniške hišice           |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11100   |Enostanovanjske stavbe – počitniške  |  1,3   |
|     |hišice                 |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11210   |Dvostanovanjske stavbe         |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11221   |Tri- in večstanovanjske stavbe     |  1,1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11222   |Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi   |  0,7   |
|     |stanovanji               |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11300   |Stanovanjske stavbe za posebne namene |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12    |Nestanovanjske stavbe         |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|121    |Gostinske stavbe            |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12111   |Hotelske in podobne stavbe za     |  0,7   |
|     |kratkotrajno nastanitev        |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12112   |Gostilne, restavracije in točilnice  |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12120   |Druge gostinske stavbe za kratkotrajno |  0,7   |
|     |nastanitev               |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|122    |Upravne in pisarniške stavbe      |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12201   |Stavbe javne uprave          |  1,0   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12202   |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic    |  1,3   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12203   |Druge upravne in pisarniške stavbe   |   1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za storitvene |      |
|     |dejavnosti               |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12301   |Trgovske stavbe            |  1,3   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12302   |Sejemske dvorane, razstavišča     |  1,3   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12303   |Bencinski servisi           |  1,3   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12304   |Stavbe za druge storitvene dejavnosti |  1,3   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za     |      |
|     |izvajanje elektronskih komunikacij   |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12410   |Postaje, terminali, stavbe za     |  1,0   |
|     |izvajanje elektronskih komunikacij ter |      |
|     |z njimi povezane stavbe        |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12420   |Garažne stavbe             |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča    |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12510   |Industrijske stavbe (proizvodnja    |   1   |
|     |dejavnost, industrija)         |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12510   |Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, |   1   |
|     |če je skupaj največ 500 m2 pokritih  |      |
|     |površin)                |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12510   |Industrijske stavbe (dejavnosti, ki  |  1,3   |
|     |nadpovprečno obremenjujejo komunalno  |      |
|     |infrastrukturo: klavnice, mlekarne   |      |
|     |itd.)                 |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12520   |Rezervoarji, silosi in skladišča    |  0,8   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12520   |Rezervoarji, silosi in skladišča    |  1,3   |
|     |(nevarne snovi in razstreliva,     |      |
|     |vključno s fitofarmacevskimi      |      |
|     |pripravki) glej 23030         |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|126    |Stavbe splošnega družbenega pomena   |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12610   |Stavbe za kulturo in razvedrilo    |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12620   |Muzeji in knjižnice          |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12630   |Stavbe za izobraževanje in       |  0,7   |
|     |znanstvenoraziskovalno delo      |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12640   |Stavbe za zdravstvo          |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12650   |Športne dvorane            |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|127    |Druge nestanovanjske stavbe      |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12711   |Stavbe za rastlinsko pridelavo     |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12712   |Stavbe za rejo živali         |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12713   |Stavbe za spravilo pridelka      |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12714   |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12721   |Stavbe za opravljanje verskih obredov |  1,0   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12722   |Pokopališke stavbe in spremljajoči   |  1,0   |
|     |objekti                |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12730   |Kulturni spomeniki           |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12740   |Druge nestanovanjske stavbe, ki niso  |  1,0   |
|     |uvrščene drugje            |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|2     |GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI      |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|21    |Objekti transportne infrastrukture   |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|211    |Ceste                 |   1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|212    |Železnice               |   1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|213    |Letališke steze, ploščadi in radio-  |   1   |
|     |navigacijski objekti          |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|214    |Mostovi, viadukti, predori in pohodi  |   1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|215    |Pristanišča, plovne poti, pregledne in |   1   |
|     |jezovi ter drugi vodni objekti     |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|22    |Cevovodi, komunikacijska omrežja in  |   1   |
|     |elektroenergetski vodi         |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|221    |Prenosni (transportni) cevovodi,    |   1   |
|     |prenosna komunikacijska omrežja in   |      |
|     |prenosi elektroenergetski vodi     |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|222    |Distribucijski cevovodi,        |   1   |
|     |distribucijski elektroenergetski vodi |      |
|     |in distribucijska komunikacijska    |      |
|     |omrežja                |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|23    |Kompleksni industrijski objekti    |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|230    |Kompleksni industrijski objekti    |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|2301   |Rudarski objekti            |  0,8   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|2302   |Energetski objekti           |  0,8   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|2303   |Objekti kemične industrije       |  0,8   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|2304   |Drugi kompleksni industrijski objekti, |   1   |
|     |ki niso uvrščeni drugje        |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24    |Drugi gradbeni inženirski objekti   |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|241    |Objekti za šport, rekreacijo in drugi |      |
|     |objekti za prosti čas         |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24110   |Športna igrišča            |  0,7   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24122   |Drugi gradbeni inženirski objekti za  |  0,7   |
|     |šport, rekreacijo in prosti čas    |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|242    |Drugi gradbeni inženirski objekti   |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24201   |Vojaški objekti            |   1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24202   |Objekti za varstvo pred škodljivim   |  0,7   |
|     |delovanjem voda na ogroženih območjih |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24203   |Odlagališča odpadkov          |   1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24204   |Pokopališča              |   1   |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24205   |Drugi gradbeni inženirski objekti, ki |   1   |
|     |niso uvrščeni drugje (parkirišča,   |      |
|     |odprta skladišča ipd.)         |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
TABELA 10: Faktor dejavnosti za posamezne vrste dejavnosti
21. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture;
– neprofitnih stanovanj;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših oseb (varovana stanovanja za starejše občane in invalide), kjer je pretežni investitor Občina Laško;
– gasilskih domov;
– kulturnih in športnih objektov, kjer je pretežni investitor Občina Laško;
– otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni investitor Občina Laško;
– stavb za zdravstvo, kjer je pretežni investitor Občina Laško;
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kjer je pretežni investitor Občina Laško.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo kot je bil prejšnji.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
22. člen
(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost;
– po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko organ ugotovi, da je potrebno odmeriti komunalni prispevek, le-ta pa ni bil odmerjen.
(2) V primeru iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka je rok za izdajo odločbe 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za kanalizacijsko infrastrukturo izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka občinska uprava po uradni dolžnosti, ob zagotovljeni možnosti priključitve posamezne ulice, trga oziroma naselja na kanalizacijsko omrežje, ki je že povezano s čistilno napravo.
(4) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje komunalne opreme.
(5) Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
(6) Zavezanec lahko iz utemeljenih razlogov poda vlogo za plačilo na obroke, vendar največ za šest mesecev.
(7) Če komunalni prispevek, ki je bil odmerjen na zahtevo zavezanca, ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati, komunalni prispevek pa se na zahtevo investitorja odmeri na novo.
23. člen
Komunalni prispevek se ne odmeri na podlagi tega odloka v primeru, ko so na posameznih delih občine sprejeti posamezni odloki o opremljanju zemljišč za gradnjo.
24. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
25. člen
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki so plačali priključno takso na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 84/99) in Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško (Uradni list RS, št. 59/03), se plačana taksa poračuna s komunalnim prispevkom, kar se ugotovi z odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
26. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Laško.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
27. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzemajo po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
28. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o komunalnem prispevku v Občini Laško, (Uradni list RS, št. 64/99, 90/99, 74/04, 26/06, 13/07);
– Odlok o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško, (Uradni list RS, št. 59/03, 44/04);
– Odlok o programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v Občini Laško, (Uradni list RS, št. 104/06).
30. člen
Ta odlok se dopolni oziroma spremeni enkrat letno.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-15/2008
Laško, dne 2. marca 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti