Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

741. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 2171.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS) in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo (Uradni list RS, št. 55/08, 107/09, 57/10) je Občinski svet Občine Naklo na 3. redni seji dne 2. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Osnovno šolo Naklo, Organizacijsko enoto Vrtec (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec in izpis otrok iz vrtca.
VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto.
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani, na oglasnih deskah vrtca, centralne šole in podružničnih šol. Občina Naklo objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah Občine Naklo.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) na spletni strani vrtca, v enotah vrtca in v tajništvu šole.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
3. člen
V vrtec se lahko sprejemajo otroci glede na veljavne standarde in normative ter izpolnjene higiensko-standardne predpise.
V oddelke vrtca v Naklem se lahko sprejemajo otroci, ko so dopolnili starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
V oddelke vrtca v Dupljah se sprejemajo otroci od dopolnjenega drugega leta starosti.
4. člen
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme v dnevni program toliko otrok, kot to dopuščajo veljavni normativi.
Pristojni organ Občine Naklo lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da število otrok v oddelku presega število, za največ dva otroka v oddelku.
5. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest za vse vpisane otroke, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
V primeru prejšnjega odstavka morajo starši otroka vključiti v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom.
Pri razporeditvi otrok po enotah oziroma lokaciji (Naklo, Duplje) se po možnosti upošteva izbor oziroma želja staršev glede lokacije. Kolikor vrtec otroka ne more vključiti v enoto na želeni lokaciji, ponudi staršem možnost vključitve njihovega otroka v enoto na drugi lokaciji.
Otroci, ki so že vključeni v vrtec in katerih starši so oddali pisno vlogo za premestitev otroka na drugo lokacijo (Naklo, Duplje) v času javnega vpisa otrok v vrtec za naslednje šolsko leto, imajo prednost pred še nesprejetimi otroki.
Na željo staršev zagotovi vrtec prestop otroka v okviru možnosti z novim šolskim letom.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
6. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj zavoda,
– predstavnik sveta staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Člani komisije se imenujejo za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja. Sejo komisije skliče ravnatelj zavoda.
Odsotnost posameznega člana komisije na seji nadomešča predstavnik iste organizacije s pooblastilom organa, ki je imenoval posameznega člana.
7. člen
Delo komisije vodi predsednik. Predsednik komisije je predstavnik strokovnih delavcev vrtca.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon o vrtcih.
Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– kraj, datum, ura seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red.
8. člen
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Gradiva za seje komisije se zaradi varovanja osebnih podatkov ne razmnožujejo, na sejah pa je zaradi tega izključena javnost.
9. člen
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja upravni postopek.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporeditvi otrok v vrtec odločati po naslednjih kriterijih:
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|Zap. št. |         Kriterij        | Število |
|     |                     |  točk  |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|1.    |Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev |  60   |
|     |stalno prebivališče na območju Občine  |      |
|     |Naklo oziroma otrok tujcev ima skupaj  |      |
|     |vsaj z enim od staršev začasno      |      |
|     |prebivališče na območju Občine Naklo, in |      |
|     |je vsaj eden od staršev zavezanec za   |      |
|     |dohodnino v Republiki Sloveniji     |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|2.    |Otrok, ki gre naslednje leto v šolo   |  10   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|3.    |Otrok, ki mu je bilo v skladu z Zakonom o|  10   |
|     |osnovni šoli odloženo obiskovanje pouka v|      |
|     |prvem razredu              |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|4.    |Otrok, ki je bil vpisan v času javnega  |  10   |
|     |vpisa v vrtec v preteklem letu in je bil |      |
|     |uvrščen na čakalni seznam ter v vrtec ni |      |
|     |bil sprejet               |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|5.    |Starost otroka              |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |– otrok bo 1. 9. tekočega leta dopolnil |  12   |
|     |starost 11 mesecev ali več (za sprejem v |      |
|     |Naklo) oziroma 2 leti ali več (za sprejem|      |
|     |v Duplje);                |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |– otrok bo 11 mesecev dopolnil do    |  10   |
|     |vključno 1. 10. tekočega leta (za sprejem|      |
|     |v Naklo) oziroma 2 leti (za sprejem v  |      |
|     |Duplje);                 |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |– otrok bo 11 mesecev dopolnil do    |   8   |
|     |vključno 1. 11. tekočega leta (za sprejem|      |
|     |v Naklo) oziroma 2 leti (za sprejem v  |      |
|     |Duplje);                 |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |– otrok bo 11 mesecev dopolnil do    |   6   |
|     |vključno 1. 12. tekočega leta (za sprejem|      |
|     |v Naklo) oziroma 2 leti (za sprejem v  |      |
|     |Duplje);                 |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |– otrok bo 11 mesecev dopolnil do    |   4   |
|     |vključno 1. 1. naslednjega koledarskega |      |
|     |leta (za sprejem v Naklo) oziroma 2 leti |      |
|     |(za sprejem v Duplje);          |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |– otrok bo 11 mesecev dopolnil do    |   2   |
|     |vključno 1. 2. naslednjega koledarskega |      |
|     |leta (za sprejem v Naklo) oziroma 2 leti |      |
|     |(za sprejem v Duplje).          |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|6.    |Otrok, pri katerem sta zaposlena oba   |   9   |
|     |starša oziroma je zaposlena mati     |      |
|     |samohranilka oziroma oče samohranilec  |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|7.    |Vsaj eden od staršev je redni študent  |   7   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|8.    |V vrtcu je že vključen brat ali sestra  |   7   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|9.    |Vpis dveh ali več otrok hkrati      |   7   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|10.   |Družina z več vzdrževanimi otroki:    |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |4 otroci ali več             |   3   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |3 otroci                 |   2   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |2 otroka                 |   1   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
11. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednji dodatni kriterij – starost otroka – prednost ima starejši otrok.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila, v skladu z Zakonom o vrtcih, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
12. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka, z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu, lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
13. člen
Ko je odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem in ne plačajo are.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama, in sicer upoštevajoč starost otroka, glede na prosto mesto v posameznem oddelku ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši ter s plačilom are se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
14. člen
Otroke, ki se kasneje naknadno vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Med šolskim letom se na prosta mesta najprej sprejemajo otroci s čakalnega seznama, ki izhaja iz prednostnega vrstnega reda, nato pa otroci s čakalnega seznama po kronološkem vrstnem redu vpisa.
15. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, morajo starši ponovno vložiti vlogo za naslednje šolsko leto.
IZPIS IZ VRTCA
16. člen
Med šolskim letom (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta) otroka praviloma ni mogoče začasno izpisati iz oddelka.
Na podlagi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na področju Občine Naklo lahko starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca (za en mesec se šteje 20 delovnih dni). Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Znižano plačilo rezervacije ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj polno enomesečno in največ dvomesečno odsotnost otroka (za en mesec se šteje 20 delovnih dni), in jo morajo vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti.
Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega potrdila upošteva, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Staršem se pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo zniža za stroške živil, če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30. V primeru, da je odsotnost javljena kasneje, se upošteva z naslednjim dnem.
17. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli. Izjavo o izpisu morajo vložiti najmanj 10 delovnih dni pred želenim datumom izpisa.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Naklo št. 007-0006/2008 z dne 27. 5. 2008 in Dopolnitve pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Naklo št. 032-0019/2010-07 z dne 19. 5. 2010.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-01
Naklo, dne 2. marca 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost