Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

730. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 2144.

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 1. izredni seji dne 2. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ter kriterije za sprejem otrok v javni vrtec VVZ Antona Medveda Kamnik in zasebne vrtce s koncesijo v Občini Kamnik (v nadaljevanju: vrtci) kot tudi vodenje centralne evidence vpisanih otrok ter centralnega čakalnega seznama.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni Center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce Občina Kamnik (v nadaljevanju: občina) uskladi z vrtci in v ta namen objavi rokovnik vpisa in sprejema otrok, ki je obvezen za vse vrtce.
4. člen
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu marcu, na podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine.
Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o predvidenem številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o predvidenem številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
5. člen
Za vpis otrok v vse vrtce iz 1. člena tega pravilnika se izvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtce.
V ta namen občina vzpostavi enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enoten vpis otrok v vrtce na območju občine poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
6. člen
Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok.
Občina vzpostavi centralno evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam.
Evidence iz prejšnjih odstavkov vsebujejo podatke, ki jih določa Zakon o vrtcih.
7. člen
Vpis otroka v vrtec se izvede z vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga), h kateri je potrebno priložiti zahtevana dokazila.
Obrazec vloge je na voljo na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca ter občine.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče šolsko leto ali za prihajajoče šolsko leto, za katero je že bil objavljen poziv k vpisu.
8. člen
Za posameznega otroka vlagatelj lahko odda le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in enoto vrtca, v katero želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire) in v ta vrtec mora oddati vlogo, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge vrtce oziroma enote vrtca, v katere želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec oziroma enoto prve izbire (v nadaljevanju: vrtec drugih izbir).
Na vlogi lahko vlagatelj izbira med vsemi enotami javnega vrtca VVZ Antona Medveda Kamnik ter med zasebnimi vrtci s koncesijo (v nadaljevanju: enote/vrtci).
V priloženem seznamu lahko označi največ pet enot/vrtcev, kamor želi vključiti svojega otroka, in to tako, da točkuje enote/vrtce na seznamu od 1 do 5:
– 1 = enota/vrtec prve izbire (najbolj ustrezna enota/vrtec izmed prvih pet izbir)
– 2 = enota/vrtec druge izbire
– 3 = enota/vrtec tretje izbire
– 4 = enota/vrtec četrte izbire
– 5 = enota/vrtec pete izbire (najmanj ustrezna enota/vrtec izmed prvih pet izbir).
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v katerikoli enoto/vrtec, če otrok ne bo sprejet v enoto/vrtec prve izbire, niti v enote/vrtce drugih izbir.
Kolikor vlagatelj ne izbere možnosti katerikoli enota/vrtec, se mu ob prostih mestih ponudijo izključno izbrane enote/vrtci.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnešena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtci s sklepom zavržejo.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
9. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
10. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec vlagatelja pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagateljem, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih vlagateljev.
11. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
12. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj oziroma direktor vrtca (v nadaljevanju: ravnatelj).
Komisija je sestavljena iz:
– 2 predstavnikov občine,
– 2 predstavnikov uslužbencev javnega vrtca oziroma predstavnikov delavcev zasebnega vrtca s koncesijo,
– 1 predstavnika staršev.
Predstavnike uslužbencev vrtcev predlaga ravnatelj oziroma direktor vrtca, predstavnika staršev imenuje svet staršev, predstavnika občine pa župan.
Člani komisije so imenovani za 4 leta. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
Podpredsednik komisije nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Podpredsednik ima v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik komisije.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisom posebne izjave.
13. člen
Naloga komisije je:
– da oblikuje prednostni seznam vrtca za sprejem otrok glede na kriterije, starost otroka in zadnje tri cifre v EMŠO otroka,
– da preveri podatke o prostih mestih vrtca.
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– sedež, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni seznam za sprejem otrok.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
14. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev, praviloma v mesecu aprilu.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama oziroma, če je bilo vlagateljem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto, pa so ga vlagatelji odklonili ali niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
15. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in tako oblikuje prednostni seznam otrok.
Če vlagatelj odda nepopolno vlogo, ga vrtec pozove k dopolnitvi vloge po navadni pošti, elektronski pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen
Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|   |Kriterij        | Število |Potrebna dokazila   |
|   |            |  točk |           |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|1  |otrok ima vsaj z enim od|  10  |potrdilo o stalnem  |
|   |staršev stalno bivališče|     |bivališču oziroma za |
|   |v Občini Kamnik oziroma |     |tujce potrdilo o   |
|   |ima vsaj eden staršev  |     |začasnem bivališču in |
|   |tujcev v Občini Kamnik |     |dokazilo, da so    |
|   |začasno bivališče in je |     |zavezanci za plačilo |
|   |zavezanec za dohodnino v|     |dohodnine v RS    |
|   |RS           |     |           |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|2  |otrok ima razvojne   |  7  |priporočilo razvojne |
|   |težave in je v obravnavi|     |ambulante       |
|   |v razvojni ambulanti  |     |           |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|3  |otrok v enostarševski  |  6  |kopija dokazila o   |
|   |družini         |     |preživnini,      |
|   |            |     |prejemanju pokojnine |
|   |            |     |oziroma o vložitvi  |
|   |            |     |zahtevka o dodelitvi |
|   |            |     |otroka in določitvi  |
|   |            |     |višine preživnine   |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|4  |otrok staršev, ki imajo |  5  |           |
|   |sorojenca že vključenega|     |           |
|   |v isti vrtec v Občini  |     |           |
|   |Kamnik         |     |           |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|5  |otroci dijakov ali   |  4  |potrdilo o rednem   |
|   |študentov        |     |šolanju staršev    |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|6  |otrok, ki je bil uvrščen|  3  |potrdilo vrtca, kjer |
|   |na čakalni seznam v   |     |je bil otrok v    |
|   |preteklem šolskem letu |     |preteklem šolskem   |
|   |in mu med šolskim letom |     |letu odklonjen in je |
|   |ni bilo ponujeno prosto |     |ostal na čakalni   |
|   |mesto v želenem vrtcu  |     |listi, razen, če je  |
|   |oziroma enoti      |     |to vrtec kamor boste |
|   |            |     |oddali to vlogo za  |
|   |            |     |sprejem otroka v   |
|   |            |     |vrtec         |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
|7  |družine z dvojčki,   |  2  |kopija rojstnega   |
|   |trojčki itd. ter družine|     |lista         |
|   |s tremi ali več     |     |           |
|   |predšolskimi otroci   |     |           |
+-----+------------------------+---------+----------------------+
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
17. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe za predšolske otroke. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega vlagatelji predložijo mnenje Centra za socialno delo (v nadaljevanju: center) o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme v vrtec.
18. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev oblikuje prednostni seznam tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri cifre iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh cifer EMŠO.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v enote/vrtce glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v posamezni enoti/vrtcu in glede na program vrtca, ki se izvaja v enotah/vrtcih. Pri tem se upošteva vrtec/enota prve izbire, katero je vlagatelj navedel na vlogi.
Tako vrtec oblikuje seznam sprejetih otrok.
Otroci, ki niso bili sprejeti v enoto/vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam se objavita na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih na seznamu sprejetih otrok in čakalnem seznamu se objavijo pod šifro, s katero je vlagatelj pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.
19. člen
Vrtec pošlje vlagateljem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so vlagatelji navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta zavoda lahko vlagatelji sprožijo upravni spor.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev.
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
20. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila iz prejšnjega člena, vrtec vlagateljem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji.
Vlagatelji otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva skleniti pogodbo z vrtcem, v nasprotnem primeru se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Tudi v primeru, da vlagatelji pisno odklonijo ponujeno enoto/vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
S sklenitvijo pogodbe med vrtcem in vlagatelji se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
21. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila o sprejemu oziroma o uvrstitvi otroka na čakalni seznam.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire, se v informacijskem sistemu občine čakalne sezname otrok posameznih vrtcev združi v centralni čakalni seznam. Pri tem se upošteva doseženo število točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda, tudi na centralnem čakalnem seznamu, upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri cifre v EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo teh treh cifer.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam vsebuje šifro otroka, pod katero se vodi otroka v centralni evidenci vpisanih otrok, ter skupno število točk na podlagi kriterijev iz 16. člena tega pravilnika.
Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih, na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine.
IV. SPREJEM OTROK IZ CENTRALNEGA ČAKALNEGA SEZNAMA
22. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama vlagatelje tistega otroka, za katerega so vlagatelji navedli enoto/vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli enoto/vrtec, glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Otrok se v tem času ne nahaja na centralnem čakalnem seznamu.
Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama.
Če je na isti dan prostih več mest v enotah/vrtcih, ki jih je vlagatelj otroka, ki se ga po prednostnem vrstnem redu pozove k podpisu pogodbe izbral kot eno od izbir, in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se vlagatelje pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir enot/vrtcev, ki so jih navedli v vlogi.
Vrtec, ki pozove vlagatelje otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju vlagateljev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.
23. člen
Če vlagatelji otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v ponujeno enoto/vrtec oziroma ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo. Otroka se vrne na centralni čakalni seznam, kjer ostane do vključitve v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Za odklonjeno enoto/vrtec otrok do konca šolskega leta, za katerega velja centralni čakalni seznam, ne more dobiti nove ponudbe, razen v primeru novega razpisa.
Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto otroku ne pripadajo točke po kriteriju št. 6.
24. člen
V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto, otroku pripadajo točke po kriteriju št. 6.
25. člen
V primeru, da vlagatelj umakne vlogo za sprejem otroka v vrtec s pisno odpovedjo, se otroka izbriše iz centralnega čakalnega seznama.
26. člen
Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
27. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo vlagateljem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
28. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če vlagatelji vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji otroka v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
30. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 10/10).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010-4/2
Kamnik, dne 3. marca 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost