Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana, stran 1067.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 31. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04, 68/05, 16/07, 99/07 in 105/08) se v 3. členu v drugem stavku prvega odstavka za besedilom »kot osrednjo prireditev organizira« doda beseda »mednarodni«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je: Ljubljana, Trg francoske revolucije 1.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v enajsti alineji beseda »opravlja« nadomesti z besedo »upravlja«; vejica na koncu enajste alineje nadomesti s piko in črta dvanajsta alineja.
V drugem odstavku se črtata tretja in četrta alineja.
V četrtem odstavku se črtata vrstici z besedilom »R/91.020 Dejavnost muzejev« in »R/91.030 Varstvo kulturne dediščine«.
4. člen
V 10. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje župan. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.«.
5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Križanke, Trg francoske revolucije 1in 2, Ljubljana, katastrska občina Ljubljana mesto, parcelni številki 136/1 in 373.S,«;
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Prireditvena poslovalnica »Festival«, Koseskega ulica 11, Ljubljana, katastrska občina Trnovsko predmestje, parcelni številki 301/1 in 301/3.«;
– črta tretja alineja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Direktor zavoda poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-321/2010-3
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost