Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

231. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011, stran 650.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 3. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2011 določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|A.  |    |BILANCA PRIHODKOV         |       |
|   |    |IN ODHODKOV            |    V EUR|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   |  I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  27.707.228|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  12.037.201|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|70  |    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  9.577.700|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|700  |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  8.536.302|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|703  |    |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   680.205|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|704  |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   361.193|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|706  |    |DRUGI DAVKI            |      –|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|71  |    |NEDAVČNI PRIHODKI         |  2.459.501|
|   |    |(710+711+712+713+714)       |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|710  |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  1.035.442|
|   |    |PREM.               |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|711  |    |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    11.500|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|712  |    |DENARNE KAZNI           |   127.410|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|713  |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    9.900|
|   |    |STORITEV             |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|714  |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  1.275.249|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|72  |    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |  4.975.535|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|720  |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |  2.215.535|
|   |    |SREDSTEV             |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|722  |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  2.760.000|
|   |    |NEMAT. PREMOŽ.          |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|73  |    |PREJETE DONACIJE (730+731)    |     500|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|730  |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |     500|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|74  |    |TRANSFERNI PRIHODKI        |  10.693.991|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|740  |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  3.670.172|
|   |    |JAVNOFIN. INST.          |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|741  |    |PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ   |  7.023.819|
|   |    |SRED. PRORAČUNA EU        |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  31.282.536|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|40  |    |TEKOČI ODHODKI          |  4.590.555|
|   |    |(400+401+402+403+409)       |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|400  |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   796.351|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|401  |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |   132.119|
|   |    |SOCIALNO VAR.           |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|402  |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  3.410.498|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|403  |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   108.076|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|409  |    |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |   143.512|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|41  |    |TEKOČI TRANSFERI         |  4.764.069|
|   |    |(410+411+412+413)         |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|410  |    |SUBVENCIJE            |   383.210|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|411  |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  2.712.249|
|   |    |GOSPODINJSTVOM          |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|412  |    |TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN   |   612.612|
|   |    |USTANOVAM             |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|413  |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.055.998|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|42  |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  21.614.109|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|420  |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |  21.614.109|
|   |    |SREDSTEV             |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|43  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   313.803|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|431  |    |INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM  |   232.903|
|   |    |OSEBAM, KI NISO PR.UPOR.     |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|432  |    |INVEST. TR. PRORAČUNSKIM     |    80.900|
|   |    |UPORABNIKOM            |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –3.575.308|
|   |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)     |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|B.  |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |       |
|   |    |NALOŽB              |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      –|
|   |    |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV      |       |
|   |    |(750+751+752 )          |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|750  |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      –|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|751  |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      –|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|752  |    |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|44  |  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. |      –|
|   |    |DELEŽEV              |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|440  |    |DANA POSOJILA           |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|441  |    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      –|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|442  |    |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA |       |
|   |    |PRIVATIZ.             |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. |      –|
|   |    |KAP. DEL. (IV.-V.)        |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|C.  |    |RAČUN FINANCIRANJA        |    V EUR|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|50  | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |   951.428|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|500  |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   951.428|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|55  | VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   398.519|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|550  |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   398.519|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. |  3.022.399|
|   |    |(I+IV+VII-II-V-VIII)       |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   |  X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)   |   552.909|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)    |  3.575.308|
+------+-------+----------------------------------+-------------+
|   |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |  3.022.309|
|   |    |31. 12. PRET. LETA        |       |
+------+-------+----------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2011 do leta 2014 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
5. donacije,
6. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
7. taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
8. prihodki iz naslova turistične takse,
9. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom, pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2010 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori občinski svet.
6. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom.
V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega podprograma.
Prerazporejanje je možno le v okviru posameznega podprograma, s tem da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti, iz katere se prerazporejajo sredstva.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo prerazporeditve tudi med proračunskimi postavkami, s tem da upoštevajo namenskost sredstev v skladu s 14. členom tega odloka.
Na predlog predlagateljev finančnega načrta neposrednega uporabnika:
– župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave,
– predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Služba lahko sama opravi tudi prerazporeditev sredstev, ko gre za zaokroževanje zneskov ali za nova sredstva znotraj posameznega podprograma v višini največ do 50 evrov.
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova proračunska postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
Krajevna skupnost lahko opravlja prerazporeditve za sredstva iz 14. člena tega odloka in za lastna sredstva, ki niso strogo namenska.
Vsako prerazporeditev krajevna skupnost v 5 dneh posreduje Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica.
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev znotraj materialnih stroškov, razen za tekoče vzdrževanje do višine 500 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2011 prevzame obveznosti za namene, za katere so zagotovljena sredstva v letu 2011 in ki zapadejo v plačilo v letu 2012, v višini 60% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2011, v letu 2011 pa lahko sklene pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 v višini 40% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2011. V letu 2011 lahko sklene pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2014 v višini 40% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2011.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2012 presegati letno 30% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2011, v letu 2013 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe in v letu 2014 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe.
Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan ali predsednik krajevne skupnosti) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
9. člen
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2011 je opredeljena v višini 131.000 evrov, kar znaša 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ipd. v višini 13.200 evrov, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 500 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 5.310 evrov in se lahko podelijo brez soglasja občinskega sveta,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje sredstva v višini 112.490 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.
10. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 23.653 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije.
O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem naročanju.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
12. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112), objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/10.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
13. člen
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) lahko krajevne skupnosti, sklenejo pravne posle brez predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost in sicer največ do 21.000 evrov za posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
14. člen
Sredstva krajevne skupnosti določena s proračunom za leto 2011 so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni porabila, lahko nameni za druge namene – te določi v finančnem načrtu prihodnjega leta,
– sredstva na računu leta 2010, ki so bila namenjena za tekoče naloge, in sicer za funkcioniranje in zimsko službo lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem načrtu 2011,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – namen določi v finančnem načrtu 2011.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 10. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 13. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s 6. in 9. členom tega odloka,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
16. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
17. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in v začetku prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
18. člen
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 951.428 evrov za izvajanje investicij.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-152/2010
Ilirska Bistrica, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.