Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

228. Pravilnik o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje, stran 641.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, št. 25/08 in 36/10) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji 25. 1. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S Pravilnikom o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje (v nadaljevanju: pravilnik) Mestni svet Mestne občine Celje določa postopek sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v javne vzgojno-izobraževalne zavode:
– Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova 5, Celje,
– Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43, Celje in
– Vrtec Zarja, Zagajškova 8, Celje.
Za Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja se v tem pravilniku uporablja skupen izraz: vrtec.
Pomen drugih izrazov v pravilniku:
– »Novinec« v tem pravilniku pomeni otroka, ki ga starši prvič vpisujejo v javne vrtce Mestne občine Celje.
– »Star varovanec« pomeni otroka, ki je že vključen v vzgojno-izobraževalni program v javnem vrtcu Mestne občine Celje.
– »Šolsko leto« predstavlja čas od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta.
– »Oddelek« je izraz, ki pomeni z zakonodajo določeno število otrok v posamezni igralnici.
– »Javni vpis novincev« je v javnih medijih objavljen razpis vrtca za vpis novincev na prosta mesta v vrtcu. Javni vpis novincev, ki se izvaja v aprilu, je naravnan na novo šolsko leto. Medletni javni vpis novincev se objavi na spletnih straneh vrtcev ob odprtju novega oddelka.
– »Prednostni vrstni red« je vrstni red novincev ki ga določi komisija na osnovi doseženega števila točk po kriterijih v tem pravilniku. Vrtec ga javno objavi tako, da so podatki o otroku pod šifro.
– »Čakalni seznam vrtca« je seznam čakajočih otrok pod šifro, ki ga oblikuje vrtec v skladu s prednostnim vrstnim redom po aprilskem javnem vpisu novincev, če vrtec ne more sprejeti vseh otrok. Omogoča popolnjevanje prostih mest v posameznem vrtcu in velja do vzpostavitve centralnega čakalnega seznama.
– »Centralni čakalni seznam« je skupen seznam čakajočih otrok pod šifro za vse tri javne vrtce in se oblikuje iz čakalnih seznamov vseh treh vrtcev. Omogoča popolnjevanje prostih mest v vseh treh vrtcih.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
(pogoji za vpis novincev)
Vrtec vpisuje in sprejema novince v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
(objava javnega vpisa)
Vrtec vsak javni vpis novincev uskladi z občino ustanoviteljico.
Javni vpis za novo šolsko leto poteka v mesecu aprilu. Vrtci se do konca februarja dogovorijo o terminski izvedbi vpisa novincev za novo šolsko leto.
Javni vpis poteka tudi med šolskim letom, če vrtec odpira nov oddelek v soglasju z občino ustanoviteljico.
Javni vpis novincev za novo šolsko leto objavi vrtec v lokalnih sredstvih javnega obveščanja, na svoji spletni strani in na spletni strani občine ustanoviteljice.
Če vrtec med šolskim letom odpira nov oddelek novincev, se javni vpis objavi na spletnih straneh vrtcev.
4. člen
(vloga za vpis)
Starši ali skrbniki (v nadaljevanju: starši) novinca, dobijo Vlogo za vpis novinca v vrtec na sedežu vrtca ali na spletni strani vrtca. Vlogo odda eden od staršev osebno na sedežu vrtca v roku, navedenem v javnem razpisu, ali jo pošlje po pošti.
Če je vloga za vpis oddana osebno, se staršu vroči potrdilo o prejemu vloge in šifro, pod katero se vodi novinec.
Če je vloga za vpis oddana po pošti, mora vrtec starša pisno obvestiti o prejemu vloge in o šifri, pod katero se vodi novinec.
Vloge za vpis, ki prispejo po roku javnega vpisa, se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bi morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom če na centralnem čakalnem seznamu ni ustreznega novinca.
V primeru, da vrtec ne more novinca takoj vključiti v oddelek, starše o tem pisno seznani.
5. člen
(izbira vrtca)
Starši lahko izbirajo med javnimi vrtci Mestne občine Celje, vendar lahko novinca vpišejo samo v en vrtec. Če se ugotovi, da je vloga za vpis novinca oddana v več vrtcev, se starše pozove, da v treh dneh osebno ali pisno sporočijo, za kateri vrtec so se odločili.
6. člen
(število vpisanih novincev in razporeditev v oddelke)
Vrtec sprejme toliko novincev, kot to dopuščajo normativi in prostorski pogoji v posameznih oddelkih v skladu z zakonodajo. Število oddelkov in vrsta programov je sestavni del Letnega delovnega načrta vrtca (LDN), h kateremu daje svoje soglasje ustanovitelj vrtca.
Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta. Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določen starostni pogoj za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih po LDN.
7. člen
(odločanje o sprejemu novincev)
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu novincev ravnatelj vrtca ali od njega pisno pooblaščena oseba.
Če se v vrtec vpiše več novincev, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red otrok.
8. člen
(sklenitev pogodbe med vrtcem in starši)
Vrtec starše novincev, ki so bili sprejeti v vrtec, pisno obvesti o:
– roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši,
– datumu vključitve novinca v vrtec,
– obveznostih staršev, da ob vključitvi novinca v oddelek predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V obvestilu staršem vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis v vrtec, če v roku 15 dni od vročitve poziva, ne podpišejo pogodbe.
III. KOMISIJA IN ČAKALNI SEZNAMI
9. člen
(sestava komisije in mandat članov komisije)
Komisijo imenuje ravnatelj s posebnim sklepom v skladu z določili tega pravilnika.
Komisija je sestavljena iz treh članov in njihovih namestnikov. V komisiji so:
– en predstavnik ustanovitelja v svetu vrtca in njegov namestnik (oba sta člana sveta vrtca in se ju predlaga na svetu vrtca),
– en predstavnik delavcev vrtca in njegov namestnik, ki ju imenuje ravnatelj,
– en predstavnik staršev v svetu vrtca in njegov namestnik (oba sta člana sveta vrtca in se ju predlaga na svetu vrtca).
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.
Člane komisije se imenuje za dobo enega leta. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Prvo konstitutivno sejo vseh članov komisije skliče ravnatelj vrtca.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
10. člen
(zapisnik o delu komisije)
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, v katerega se vpišejo naslednji podatki:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena udeležencev na seji,
– kratek potek postopka dela komisije z navedbo listin, ki so podlaga za delo komisije (število obravnavanih vlog za vpis, priloge k vlogam …),
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni seznam vrtca, kjer se podatki o novincih objavijo pod šifro.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov prisotnih članov.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je treba hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. En izvod zapisnika se posreduje občini ustanoviteljici.
11. člen
(način dela komisije)
Komisija se skliče, če vrtec ugotovi, da je po zaključenem javnem vpisu novincev, vpisanih v vrtec več novincev, kot je v vrtcu prostih mest. Komisija obravnava vse vloge za vpis, ki so prispele v roku javnega vpisa.
Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red novincev tako, da razvrsti vse vpisane novince po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila.
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije in oseba, ki vodi postopek in piše zapisnik.
Komisija obravnava vse vloge novincev na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi in so veljavni na dan zasedanja komisije oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen
(prednost pri sprejemu)
Pred obravnavo vlog za vpis novincev v vrtec v času po javnem vpisu za novo šolsko leto, se v želeno enoto v istem vrtcu ali v drug želeni vrtec razporedijo stari varovanci, za katere so starši pisno izrazili željo po prestavitvi otroka.
Prednost pri sprejemu novincev v vrtec imajo:
– otroci s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi,
– otroci, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter
– otroci, katerim je bilo odloženo šolanje.
Vrtec prednostno sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(kriteriji za sprejem novincev v vrtec)
Komisija točkuje vloge za sprejem novincev v vrtec po naslednjih kriterijih:
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|Zap. št. |Kriteriji                | Število |
|     |                     |  točk  |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|1.    |Stalno prebivališče           |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |a) Otrok in starši imajo stalno     |   30  |
|     |prebivališče na območju Mestne občine  |      |
|     |Celje (velja tudi v primeru enostarševske|      |
|     |družine)                 |      |
|     +-----------------------------------------+-----------+
|     |b) Eden od staršev ima skupaj z otrokom |   25  |
|     |stalno prebivališče na območju Mestne  |      |
|     |občine Celje               |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|2.    |Zaposlitev staršev            |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |a) Oba starša sta zaposlena ali imata  |   10  |
|     |status študenta (velja tudi za enega   |      |
|     |starša v primeru enostarševske družine) |      |
|     +-----------------------------------------+-----------+
|     |b) Zaposlen je samo eden od staršev   |   5   |
|     |oziroma ima status študenta       |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|3.    |Družina že ima vključenega otroka v   |  4/na  |
|     |vrtcu, v katerega se vpisuje novinec.  |  otroka |
|     |Število vključenih otrok ____________  |      |
|     |(če bo otrok v času vključitve novinca že|      |
|     |izpisan iz vrtca, se ne upošteva).    |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|4.    |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati |   3   |
|     |vpisujejo v isti vrtec na območju MO   |      |
|     |Celje dvojčke, trojčke …         |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|5.    |Družina z več vzdrževanimi otroki:    |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |a) 4 otroci in več            |   4   |
|     +-----------------------------------------+-----------+
|     |b) 3 otroci               |   3   |
|     +-----------------------------------------+-----------+
|     |c) 2 otroka               |   2   |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|6.    |Invalidnost enega izmed družinskih    |  5/na  |
|     |članov, ki je izkazana z odločbo     | družino |
|     |pristojne institucije          |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|7.    |Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu|      |
|     |uvrščen na centralni čakalni seznam, pa |   3   |
|     |mu med šolskim letom ni bilo ponujeno  |      |
|     |mesto v vrtcu              |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
Vloga se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen dodeli pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih kriterijih se upoštevajo točke največ enega izmed pod kriterijev.
Če dva ali več od obravnavanih novincev na podlagi kriterijev doseže enako število točk, se upošteva dodatni kriterij: starost otroka. Prednost pri uvrstitvi na višje mesto na čakalni listi ima starejši otrok.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij: zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo teh treh številk.
14. člen
(čakalni seznam vrtca)
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije odloči, koliko otrok bo sprejetih iz prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije šifriran prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
Čakalni seznam vrtca vsebuje šifro, skupno število točk po kriterijih v tem pravilniku in rok veljavnosti. Vsebina šifre je enotno dogovorjena med vrtci in zapisana kot osemmestna številka v osmih kvadratkih.
Rok veljavnosti čakalnega seznama vrtca je do vzpostavitve centralnega čakalnega seznama javnih vrtcev Mestne občine Celje.
15. člen
(centralni čakalni seznam)
Občina pooblasti vrtce, da po končanih postopkih sprejema novincev, združijo oblikovane čakalne sezname vrtcev v centralni čakalni seznam tako, da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem novincev v posameznem vrtcu.
Če je več novincev doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši novinci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo skupno vrednostjo teh številk.
Centralni čakalni seznam vsebuje šifro otroka in skupno število zbranih točk. Objavi se na oglasnih deskah v vseh vrtcih na območju občine, na spletnih straneh vrtcev in na spletni strani občine.
16. člen
(vključevanje otrok s centralnega čakalnega seznama)
Vsak vrtec je dolžan prednostno vključevati otroke iz centralnega čakalnega seznama na morebitna prosta mesta.
Vrtec pozove starše po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k odločitvi za sprejem v vrtec, ko se ugotovi, da razpolaga s prostim mestom.
Če se starši v roku dveh dni ne odločijo za vključitev, naredi vrtec o tem uradni zaznamek in pozove starše naslednjega novinca na centralnem čakalnem seznamu, ki izpolnjuje pogoje.
Staršu, ki se odloči za vključitev novinca v vrtec, se vroči poziv k sklenitvi pogodbe. Starši so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe, podpisati pogodbo.
Če starši odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se ne šteje, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec. V primeru, da starši odklonijo vključitev novinca v vrtec, ki so ga navedli v vlogi za vpis, se uvrsti novinca na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.
17. člen
(veljavnost centralnega čakalnega seznama)
Centralni čakalni seznam velja do izpraznitve seznama oziroma do naslednjega javnega vpisa za novince, ki ga razpiše kateri od javnih vrtcev. V primeru medletnega javnega vpisa novincev, komisija obravnava poleg vlog, ki so prispele po zaključenem javnem vpisu do ponovnega zasedanja komisije, tudi vse vloge otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu.
Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti otroka, ki ni uvrščen na centralni čakalni seznam, razen:
– novinca s posebnimi potrebami, za katerega so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi,
– novinca, za katerega so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter
– če na centralnem čakalnem seznamu ni otroka, ki bi izpolnjeval pogoje za prosto mesto za program v konkretnem oddelku.
18. člen
(sklic komisije med šolskim letom)
Komisija se skliče v primeru, da se med letom oblikuje nov oddelek in objavi medletni javni vpis.
Komisija se skliče tudi v primeru, da ob morebitni sprostitvi mesta na centralnem čakalnem seznamu ni otrok, ki bi izpolnjevali pogoje in bi ustrezali prostemu mestu v obstoječem oddelku.
Komisija obravnava vloge za vpis novincev, ki so posamično prispele v vrtec med šolskim letom oziroma od zaključenega roka za vpis za novo šolsko leto, do datuma medletnega zasedanja komisije.
Komisija točkuje vloge za vpis novincev in določi prednostni vrstni red evidenčno vpisanih otrok, ki se upošteva samo, če:
– na centralnem čakalnem seznamu ni ustreznega novinca, ki bi izpolnjevali pogoje in bi ustrezal prostemu mestu v obstoječem oddelku,
– je centralni čakalni seznam prenehal obstajati.
19. člen
(vročanje staršem in ugovor)
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtce se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
Zoper obvestilo z izpisom podatkov s prednostnega vrstnega reda lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošto vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu novincev, vrtec pisno pozove starše otrok, ki so sprejeti v vrtec k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljnjem besedilu: pogodba).
20. člen
(podpis pogodbe)
Za novince, ki so sprejeti v vrtec, obvestilo za starše vsebuje datum vključitve otroka v vrtec in poziv za sklenitev pogodbe med vrtcem in starši.
Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
21. člen
(obvestilo ustanovitelju o vpisu in sprejemu otrok v vrtec)
Vrtec o vpisu in sprejemu otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
22. člen
(izpis)
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca.
IV. PREHODNE IN DOKONČNE DOLOČBE
23. člen
(prenehanje starega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 18/09).
24. člen
(objava pravilnika)
Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot vrtca in na svoji spletni strani.
25. člen
(začetek veljave pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/2011
Celje, dne 25. januarja 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti