Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

159. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste - del, stran 527.

Na podlagi 46., 57., 61.a in tretjega odstavka 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec od leta 1986 do 1990, dopolnjenega leta 2000, za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 9/91, 33/96, 75/04, 38/06) je območje sprememb in dopolnitev predvideno za urejanje s prostorskim izvedbenim aktom. Za ožje območje obravnave je v letu 2006 sledila priprava občinskega lokacijskega načrta, ki ga je Občinski svet Občine Logatec sprejel in je uveljavljen od 23. 5. 2007. Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo večnamenskega doma, dozidavo doma starostnikov, prestavitev kozolca, gradnjo stanovanjskega prizidka ter nadomestno gradnjo stanovanjske stavbe, zunanje in prometne ureditve, komunalne, energetske in telekomunikacijske priključke ter ureditve za varovanje okolja.
(2) Ob izdelavi projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je prišlo po uveljavitvi občinskega lokacijskega načrta do racionalizacij in izboljšav projekta, katerih izvedba na podlagi veljavnih določil občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del (v nadaljnjem besedilu: OLN), ni moža niti na podlagi toleranc, določenih v 26. členu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del.
2. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje sprememb in dopolnitev OLN je omejeno na spremembe gabaritov objekta B in objekta C, ter na namensko rabo teh objektov.
3. člen
(skrajšani postopek)
Ker se spremembe OLN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni, ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve OLN se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OLN. Strokovne podlage se dopolnijo z upoštevanjem predpisov, ki so se spremenili od uveljavitve temeljnega odloka OLN, ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora. Poleg zgoraj navedenega, bodo upoštevane spremenjene projektne rešitve za posamezne stavbe in objekte, če niso v nasprotju z javnim interesom in smernicami nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki za pripravo prostorskega načrta)
Spremembe in dopolnitve OLN (v nadaljnjem besedilu: prostorski načrt) se pripravi na podlagi tega sklepa, po naslednjih fazah:
– izdelava osnutka prostorskega načrta (7 dni po uveljavitvi sklepa o pripravi);
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (15 dni po izdelavi osnutka);
– javna razgrnitev prostorskega načrta (15 dni), javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu;
– priprava in sprejem stališč do pripomb z javne razgrnitve (7 dni);
– priprava predloga prostorskega načrta (7 dni po sprejemu stališč);
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega načrta (15 dni);
– posredovanje usklajenega predloga prostorskega načrta občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (7 dni po usklajenem predlogu).
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana.
(2) Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(3) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave prostorskega načrta)
Izdelavo prostorskega načrta financira investitor prostorske ureditve.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-1/2011-1
Logatec, dne 12. januarja 2011
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost