Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5569. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010, stran 16536.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 1. izredni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09, 50/10 in 60/10).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v eurih
-----------------------------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto       Proračun leta
                              2010
-----------------------------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       5.470.309,68
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           4.931.868,00
 70  DAVČNI PRIHODKI               3.780.481,00
    700 Davki na dohodek in dobiček       3.274.057,00
    703 Davki na premoženje            340.354,00
    704 Domači davki na blago in storitve
    706 Drugi davki                166.070,00
 71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.151.387,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   848.109,00
    711 Takse in pristojbine             2.400,00
    712 Denarne kazni                2.219,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                     5.740,00
    714 Drugi nedavčni prihodki          292.919,00
 72  KAPITALSKI PRIHODKI               39.802,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                      442,00
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       39.360,00
 73  PREJETE DONACIJE                 6.870,00
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine          6.870,00
 74  TRANSFERNI PRIHODKI              491.769,68
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           491.769,68
    741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
    iz sredstev proračuna EU
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         5.526.348,33
 40  TEKOČI ODHODKI                1.535.715,12
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     234.780,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     47.349,80
    402 Izdatki za blago in storitve       1.174.485,32
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                   79.100,00
 41  TEKOČI TRANSFERI               1.723.809,00
    410 Subvencije                 78.430,00
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 942.107,00
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  183.427,00
    413 Drugi tekoči domači transferi       519.845,00
    414 Tekoči transferi v tujino
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.130.188,21
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.130.188,21
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            136.636,00
    431 Investicijski transferi prav. in
    fizič. osebam, ki niso pror. por.       123.500,00
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                   13.136,00
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           –56.038,65
-----------------------------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        1.785,00
 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.785,00
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije       1.785,00
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)             532,00
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                      532,00
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                   532,00
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           1.253,00
-----------------------------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50  ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
 55  ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)       –54.785,65
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     56.038,65
-----------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          636.886,20
-----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Ker ni predvidenih presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 ne bo zadolžila.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2009-19
Vipava, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost